IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

N N  
n (es. nciu) un (es un poco)  
na una   
nÓca Amaca:  Chi caristi da naca?
nanfar¨su Rinolalia (parlare con suono nasale)  
nÓnnu, nanna Nonno:,nonna 

ma 'nnanna fici a pasta
a mia nun mi ni desi

Ma'nnannŘ campÓ finŘ a novant'annţ

Se ma'nnannu nun fossi mortu
fussi ancura vivu
nÓnnu hanno  
nannucÓstru bisnonno acquisito  
nann¨cu Bisnonno:   
nappa scodella  
nappi ne ha avute  
nappaura non aver paura  
nÓppiri,  Avere:   
nÓsca nÓschi Narici:   
nÓsciri nascere

Na vota i citroli i siminaunu.
Ura nasciunu suli.

Oggi nasciunu tutti  cull'uocchi aperti

nÓssa gabbia per galline  
naticarŔdda sculacciata A v˛ e di la v˛ dormi stu figghiu e si fa la v˛. E se stu figghiu nun moli durmmiri naticareddi si quantu n'aviri e n'aviri a cinqucentu, figghiu d'oru e figghiu d'argentu! 
natýcchia chiavistello  
nÓtichi natiche  
ncaddar¨tu indurito  
ncÓgghiu Molletta:   
ncapizzÓri accostare:   
ncapunýri intestardire  
ncarcÓri pressare, evidenziare Ŕ vistuta di niuru ncarcatu... Da testa e pieri...
ncarmÓri   Setti sarm'i favţ
fan'o Mazzarinu
-Se gn'iÓ ncarma a lupa
ncarrÓri urtare   
ncarzarÓri,  Imprigionare:   
ncasÓri chiudere dentro  
ncastagnÓtu tostato  
ncazzÓri infuriare  
ncŔnzu Incenso:   
nchiÓnu fuori Cu pŘncţrţ si sentţ  niescţ 'nchianŘ 
nchiappata impedita goffa molle  
nchiavÓri inchiavare   
nchimÓri imbastire  
nchi˛stru Inchiostro:   
nchi¨riri chiudere  
nchi¨su chiuso  
nchiuvÓri Inchiodare:   
nciddra. anguilla  
nciliÓri sporcare  
ncinÓgghia zona inguinale  
ncýnta incinta  
nci˛va Sardina:  
nci˛va,  Acciuga:   
ncirÓta mantella in plastica  
ncýu un poco  
Nci¨na Angolo:   
Nc˛ddu Addosso:   
nc˛rpu Infarto:   
ncranÓta (a) inclinata il continuo inclinarsi per manifestare la gioia. Nel vernacolo buccherese spesso " gl" e "cl " diventano " gr , o cl ", come dicevano, ad esempio, i nostri genitori all' arrivo degli alleati inglesi : (..." trasÝnu i ngrisi " ).(nello benintente)
ncruccÓri appendere ( o croccu)  
ncuddÓri Incollare:   
ncudd¨su appiccicoso  
ncugnÓri,  pressare

Mţ pŘrtÓ a 'ncugna mmurŘ 

ncugnÓri,  Accostare:   
ncunigghi¨ni inginocchiato ncŘnţcchiŘnţ cŘttŘnţ
cŘttŘnţ cugghýa
ncuitari inquietare NNa chiana di Catania
'mparrinu macabbunno
va ncuitannu fimmini
nc¨nia incudine  
ncurpari Incolpare:   
ncurunÓtu incoronato Si criri re Ĺncurunatu
nc¨ttu Stretto (vicino):   
nŔnti Niente: 

I sordi ianu l'ali si n'avuoluno commu nenti

Na bona parola 'ncosta nenti e vali assai

Nne parentţ  nun c'iaccattarţ  mai nentţ
Nuddu fa nenti ppi nenti
Tri su li putenti:
U re, u papa e cunn'a nnenti.
nfÓccia di fronte  
nfirmiŔra Infermiera:   
nfirracchiÓtu furbo  
nfirriÓtu furbo  
nfraricýri infradicire  
nf¨scu, nfuscÓtu annebbiato:   
ngaggiÓri assumere ingaggiare  
Ngýdda Anguilla:   
nginÓgghia inguine  
ngi¨ria soprannome  
ngnilÓta Gelata:   
ngrasciÓtu Sporco:   
ngrÓtu ingrato Fatti 'ngratu se vuoi essiri amatu
nguaiÓri inguaiare  
niÓri Negare: 

E Pietru nýa pa prima vota
di canosciri lĺamicu di na vota

niÓvulu diavolo

Miegghiu 'nniavulu tri centunzi
no nu sceccu tri dinari

niÓutri Noi:   
nichŔ volutamente

Ha fattu apposta?
No a nichŔ

nichýttu,  Piccolino;   
nýcu piccolo: 

Figghi nichi peni nichi
figghi ranni peni ranni

L'arbulu s'addizza quann'Ŕ nicu
U pisci rossu (o ranni)
si mancia u pisci nicu
Niculýzia Liquirizia  glycyrrhiza glabra  
niŔddu Anello:   
niŔggia Nebbia:   
niŔsciri uscire Cu niesci arriniesci 
Mi niscý a casiedda o cuori!

Nun'niesciri fuora do siminatu

NŘn trÓsţrţ 'i Řnnţ niscistţ
S'antracchia e niescţ
Nýggiu granoturco  
Nýnciri, Alzare:   
nipitiŔdda nepitella (erba selvatica)  
nip¨ti nipote  
niputýttu nipotino  
nirb¨su, a nirb¨sa Nervoso:   
nýru Nido:   
niss¨nu nessuno Cu fa centŘ e nŘn fa unu  nŘn fa mierŘtŘ a nţssunŘ
ni¨ru, nývuru Nero: 

Miegghiu nivuro pani
ca nivira fammi

Niuru cu niuru nun tinci

Nýuru Negro:   
nývi Neve:   
niviŔra neviera  
nývila Nuvola:   
nivinÓgghia indovinello

nivinagghia nivinagghia
fa l'uovu nta pagghia

nivir¨ra oscuritÓ in senso di nuvolosita  
nnÓ, nnŔ nella, nelle

IÓ trţ pierţ nna fossa

Nna vucca chiusa
nun trasunu muschi

Nne calatţ  tuttţ i santţ aiutŘnŘ
nn'aviutu non avevi A chţ 'nnaviutu vistŘ scecchţ a fiera?
nnecca voglia  
Nný in Nni n'ura Diu lavura
nniavulÓtu Temerario:   
nnýmmi enigmi Ittari 'nnimmi.  Gettare, lanciare enigmi
nnýmmulu persona in continuo movimento Sý commu o nnimmulu
nnýmmulu fuso  
nniputenti, niputenti onnipotente ura vi dicu, ura vi cuntu di Cristu Ĺniputenti
la morti e passioni di Cristu Ĺniputenti.
nn˛mina nomina Fattţ a nnommina  e cŘrchţtţ.
nn˛mmu Nome: 

si chiamava salvaturi
commu o nnommu do signuri

nnumminÓtu conosciuto, famoso Bucchierţ Ŕ nnŘmmmţnatŘ se nun chiuovţ  Ŕ annŘvŘlatŘ
nn¨mmuru, numero Via PruvulazzŘ, nummurŘ a mŘzzŘ.
novemmţrţ novembre  
n˛zzulu nocciolo   
nquacchiÓri ?  
nquÓnti guanti  
nquantiŔra vassoio  
nsÓntu lazzÓru malridotto  
nsýnca - nzýnza segno  
ntÓcca intacco, piccolo taglio  
ntanÓri intanare infilare in un buco  
ntŔ nei Si resi a zappa nte pieri
ntýnna antenna  
ntisa udito  
nt˛nta, ntontu tonta/o  
ntracchiÓri vestirsi elegante S'antracchia e niescţ
ntrallÓzzu intrallazzo  
ntramŔntri nel frattempo  
ntrazzierÓri, ntrazzirrari immettersi  
ntrŔssi interessi  
ntricÓnti intrigante  
ntrýcu intrigo, raggiro, sotterfugio  
ntrýnsicu intimo  
ntrizzÓri intrecciare  
ntr¨gghiu intruglio  
ntrummari unire (due tubi)  
ntrunÓri intronare stordire  
ntrunÓtu Stordito:   
ntuniÓru devoto di S. antonio Abate Vali quantu 'mparrinu 'ntuniaru !!!
Ntunt˙ru beota, imbranato pari nu ntunturu
ntuppÓri tappare  
ntuppatieddu chiocciola tipo  
nturciniÓri, arrotolare:   
nu uno  
n¨ci noce

Na nuci sula intra o saccu nun fa scrusciu

nucýdda Nocciola:   
Nucipersu Cipresso  
n¨ddu Nessuno: 

Nuddu fa nenti ppi nenti

Tintu cu nunn'Ó a nuddu
nun non Di iornu nunn'i vuogghiu  e a sira sfardo l'uogghio
nu˛ria nuora  
n¨ru Nudo:   
nutÓru notaio Cu lieva u pani o nutaru lieva u pani e sa figghi
nuvŔna novena  
n¨zzu Tacchino:   
nzaccÓri insaccare  
nzaiÓri Indossare provare  
nzalata insalata  
nzaloru azzeruolo  
nzamÓi Mai: mai sia  
nzŔmmula insieme  
nzerta, nzirtÓri indovinare Allu chianu di Santa Niria c'Ŕ na picciuttiedda ca si chiama Dia
cu li capiddi rizzuti rizzuti
cu mi la
nzerta ci daiu du scudi.
nzignamŔntu insegnamento  
nzignÓri nsignari insegnare Porci e mariti
comm'insigni
si ni vanu
nzirrýgnu Testardo:   
nzitÓri, nzirÓri innestare Mancia ficŘ  e 'nzţra ficŘ
nzýtu innesto  
nzivÓto sporco di grasso  
nzunnachiÓtu insonnolito  
nzunzŔlla libertina   
nzunziÓri inzozzarsi sporcarsi  
nzurtÓri infastidire insultare  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica