IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

B B  
babbalèccu Balbuziente:     
babbalucèddi lumachine  
Babbalùciu Lumaca:  Babbaluci a sucarî e fîmmînî a baciarî su dü cosî ca m'ponü saziarî
babbarìa  sciocchezza  
babbasunàzzu stupido fessacchiotto   
babbeu babbeo  
babbiàri scherzare  
babbiàta sciocchezza  
babbitta sciocchina  
bàbbu deficiente:   
Bàbbu Ebete:   
baccalà Merluzzo:   
baccalà persona stupida  
bacchittùni fannullone  
baddòttu festeggiamento  
bagnàtu bagnato

Ia' u carbünî bagnatü.

Baiàna Baccello:   
bamminèddu Gesu Bambino  
bammìnu,  Bambino   
banchìna Marciapiede:   
bànna banda musicale  
Bannèra Bandiera:   
baragghiàri Sbadigliare:   
baràgghiu sbadiglio  
Barbàini e caddemmissènzi cose inesistenti Cümparî? chî pürtatî? (con sottintesa la richiesta... -Ah dacîtîmmîllî düî!) -
E il contadino, scarpe grosse e cervello fino, rispondeva:
-Barbainî e caddemmîssenzî.
Ovvero cose inesistenti 
barcùni balcone  
barunìssa baronessa  
barunìttu baronetto  
basciù abat jour  
basètti basette  
basinicò basilico  
bàssu basso  
bàssu scadente di bassu macellu
bastardùni ficodindia 2° raccolta
battalùsu pasticcione  
bavùsu bavoso  
Bàusu Burrone:   
Bavaluòra Bavaglino:  
bbabbìgnu, bbabbu stupido (comportamento)  
bbàdda tuorlo d'uovo  
bbàddi Genitali:   
bbaddiàtu chiazzato  
bbaggianàti stupidaggini  
bballàta lapide  
bballùni bolle di sapone  
bbànna parte, posto

Ocche bbanna

Gira, vota e furria simmu
sempri a na
bbanna
bbaràgghi sbadigli  
bbaragghiàri Sbadigliare:   
Bbattiàri,  Battezzare:   
bbaviàri sbavare  
bbiddìzza bellezza:  Bîddîzzî e dînarî  nün sî ponü ammücciarî
bbòmma,bbommi bomba, bombe  
bbòna buona Quannü la sîrî c'è
l'acqua sa bbona
bbònu Idoneo: 

Lamentiti se vuoi stari bbonu

Bbriviratùra Abbeveratoia:  
Bèccu Caprone:   
bèddu, bèdda Bello/a:   
Beddula  donnola  
biàtu beato Nne paisi i l'uorbi, biatu cu ia' n'uocchiu sulu
bicicaletta bicicletta  
bicichètta bicicletta  
biddìtta Bellina:   
billardiàri Billardièri divertirsi:   
binirìtta/u Benedetta/o:  pi iacqua binirîtta, vinü fortî.
birbante disonesto Facci ca nun cancia culuri o è birbanti o e trarituri
birrìtta/birrittu berretto  
birsaglièri tipo di pasta  
bisògnu necessità A lü bisognü sî vîrî l'amicü
bìviri,  Bere:  Quannü u sceccü
nün muolî bîvîrî
a matüla ci frischi
U vinu se tu sai bivìri è mieli,
bizzòcca perpetua monaca laica  
bònza cisterna:   
boo! (esclamazione) non so  
bràchi brache culu ca nun ha vistu brachi quannu i viri tuttu si caca....
brànza Bilancia:   
bràsi Ambrogio:   
briviruni    
brùnu Susina:   
bruòru Brodo:   
brurùsu brodoso Sürca, 'Mbruòciü, ca è beddü brurüsü.
brùscia pennello grande  
buàtta,  Barattolo:   
bucàli Boccale:   
bucilùni fontanile  
bùcu buco, foro  
bùdda pustola  
bùffa Rospo:   
buffàzza, schiaffo:     
bbuffüniarî buffoneggiare

Quant'è beddü stü chiarü dî luna,
bbuffüniarî i fîmmînî a st'üra.

bugghiènti Bollente:   
bùgghiri,  Bollire:  A pignata taliata nun bugghi mai
bugghiùtu,  Bollito:   
buggiàcca tasca interna della bunaca  
bùmmulu orciolo  
bunàca giacca:   
bunnànza abbondanza  
buòsita Biglietto:   
buòsita Polizza:   
   
Burièddi Budella:   
burièddu Budello:  Ci sta crescennu u buriddittu o figghiu"
bùrza Borsa:   
bùsa deiezione (singola di mucca)  
butìa Bottega:   
butìa Negozio:  O fai l'artî o chiürî a butìa
butiàriu Negoziante: 

I chiacchîrî su cchiacchîrî
a butiara vuol'î picciulî

buttàna prostituta:   
buttaniàri Civettare  
Buttìgghia Bottiglia:   
Buttùni Bottone:  Tantî cchettî 
tantî büttünî
buttùni ràpidu  rivetto  
buu! (esclamazione) esagerato  
bùzzu polso:   
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non più in uso

 

 

© Buccheri Antica