U Prucessu
testi di Salvatore Terzo


(il gruppo della prima edizione del 1984)(il gruppo dell'edizione del 2015)

Scena prima

Banditore: Sintiti bona genti, cu lu cori e cu la menti,
ura vi dicu, ura vi cuntu di Cristu ‘niputenti
la morti e passioni di Cristu ‘niputenti.

Hanun, Abimelec e Caifa discutono fra loro.
Hanun: Ha da magnu ca u nazzarenu vulimmu acchiappari,
e a st’ura è ‘nti l’ortu de ulivi a priari.
Abimelec: E’ inutili ca cerca di fuiri e scappari,
ca cummannimmu nui, nun si l’ha scurdari.
Caifa: Si è giustu chiddu ca Giura ni rissi,
u stanu acchiappennu cu tutti chissi
a cu c’ha fattu tanti prumissi,
vulissi viriri commu i mantìnissi.
Giura pi chissu nu vuoli cunsinnari e pi pigghiarisi i trenti dinari.
Gèsu dicia ca era lu veru missia e tuttu u populu ci criria.
Hanun: Cu parmi e ulivi ci facìunu a festa cu sa chi c’ànu misu ‘nta testa.
Abimelec: Duminica parìa nu veru ginirali ma nun sanu ca nenti vali.

Scena seconda

Banditore: Gesuzzu si n’annà ‘ncampagna a li furèi e ‘dda annanu a pigghiallu li giurèi.
Gesù: Giura, cu nu baciu mi trarisci? N’amicizia accussì la finisci?
Giuda: T’aspittàva cu tanta spranza quannu parràutu di fratellanza, vuoi canciari tuttu lu munnu ma iù t’ha canusciutu a funnu.
Sulu cu l’amuri vuoi lunari lu duluri.
Iù nun ti criru chiù, nun t’ascutu chiù.
David: Attaccatulu nun vu facìti scappari,
arriurdativi ca a Caifa l’amu cunsinnari.
Gesù: Ogni iornu priricava ‘nto tempiu e né strati ura v’apprisintati cu vastuna e spati.
Parrava apertamenti davanti a tanta genti e nun m’atu rittu né fattu mai nenti!
Giosuè: Iù nun vuogghiu sintiri lamenti,
vieni cu nui subitamenti.
Banditore: Cristu nun fici mai mutazioni, nuddu affacciatu di l’abbitazioni.
Cu cavallaria e cu chiovi vinnunu a pigghiari Gisuzzu cu ‘ncorpu ri lancia lu ‘bbianu ‘nterra comu ‘ncannizzu! Gesuzzu comu visti sta chiumma a rumuri lu munnu resi tri botti annari e viniri.
Scena terza

Banditore: Ca c’è Giura ‘nfami trarituri ca pi trenta dinari persi l’anuri.
Giuda: Ha trarutu nu ‘nnuccenti signu la virgogna di li genti.
M’ha vinnutu n’amicu di la vita signu nimicu!
Abimelec: Trenta dinari vulisti e trenta dinari avisti!
Giuda: Ha trarutu nu ‘nuccenti haiu affisu li cumannamenti!
Pi mia cchiù la vita nun vali nenti!

Giuda butta i trenta denari ai piedi dei sacerdoti, mostra la corda che ha in mano e scappa verso la porta di fronte al palco.

Banditore: Ommunu disgraziatu
Và o muori ampiccato.

I sacerdoti raccolgono le monete di Giuda.

Banditore: Cu cerca sordi
Cerca la morti!

Scena quarta

Dalla scala arrivano intanto le guardie che trascinano Gesù legato con una pesante catena. I popolani seguono con delle torcie e si fermano davanti al palco.

Banditore: Portunu Gesuzzu comu ‘nciuarieddu comu lu trattunu lu puurieddu!
Giosuè: Ccà c’è Gèsu ricircatu lu purtamu attaccatu!
Caifa: Unni sù li sa cumpagni?
Giosuè: Scapparu ‘ntè campagni

Scena quinta

Caifa: Se tu si ‘nnuccenti pirchì nun dici nenti?
Si tu lu missia?
Arrispunni a mia!
Si tu figghiu di Diu ‘niputenti?
Dinnillu, e ti sciugghimmu subitamenti!
Gesù: ‘Nti tri iorni signu vicinu a Diu ca è lu veru patri miu!
Caifa: Atu ‘ntisu la gran bastemmia ca nisciutu di ssa ucca lemvia?
Folla: Cunnannamulu subbitamenti:
‘ncruci commu ‘npinnitenti!
Banditore: Volunu ’nchiuvari Gisuzzu pinzuluni comu u cchiù tintu di li latruni!
Caifa: Cunsinnamulu a Pilatu accussì com’è attaccatu!

Scena sesta

Zaccaria: Tu a Gèsu annautu appressu!
Pietro: Iù signu cca a scutari u prucessu!
Zaccaria: Signu certu di chiddu ca dicu!
Pietro: Ti ripetu: nunn’è n’amicu!


Pietro si allontana e si mischia tra la folla


Banditore: E Pietru nìa pa prima vota di canosciri l’amicu di na vota

Scena settima

Banditore: Cca c’è Pilatu, omminu putenti capu di tutta sta genti!
Pilato: Pirchì m’apprisintati st’ommu attaccatu?
Folla: A morti a essiri cunnannatu!
Pilato: A da essiri prucissatu!
Folla: A morti a essiri cunnannatu!
Pilato: Di chi cosa è accusatu?
Caifa: Si criri re ‘ncurunatu!
Folla: A morti a essiri cunnannatu!
Pilato: Cunnànnulu tu stissu comu fai tantu spissu!
Caifa: Tu si u governatori romanu e a muoriri ‘nte ta manu.
Pilato: Facitulu acchianari subbitu s’à prucissari!
Folla: A morti a essiri cunnannatu!
Pilato: E’ veru ca tu si lu re dè Giurèi?
Gesù: Mu dumanni tu ca criri a tutti ssi dei?
Centurione: Arrispunni a Pilatu cu crianza, se di campari vuoi occa spranza!
Pilato: Si tu si re ‘ncurunatu pirchì nunn’hai mancu ‘nsurdatu?
Gesù: Chiaru e tunnu ti rispunnu: lu me regnu nunn’è di stu munnu!
Pilato: Di chi munnu vai parrannu? Nun capisciu chi vai dicennu!
Gesù: E’ nu regnu bellu ranni ci s’abbìta senz’affanni.
E’ lu regnu di l’amuri nun c’è mancu lu duluri!
Nuddu ha nimici: tutti su filici.
E’ lu regnu di la filicità pi chiddi ca sequunu la puvirtà.
E’ lu regnu di la virità è chinu di ogni buntà.
Pilato: Tu parri di filicità e virità ma dimmillu cu tutta unistà c’è regnu chiù ranni di Roma ca di ricchizzi n’ha na cone?
Gesù: Li ricchizzi di la terra sù fatti cu la guerra. ‘Ncielu nun c’è nè guerra nè fammi ma sulu paci e amuri assai ranni!
Pintitivi de vostri piccati e ‘ncielu subbitu acchianati.
Pilato: Di chi è ca m’haia pèntiri?
Dimmillu, u vulissi sèntiri!
Gesù: Si piccaturi ranni se di Diu nun senti i cumanni!
Caifa: U senti tu stissu quant’è spruenti! A morti l’ha cunnannari subitamenti!
Folla: A morti a siri cunnannatu e ‘ncruci anchiuvatu!
Caifa: Nui sulu a Cesari amm’ascutari mancu lu Nazzarenu si l’ha scurdari

Scena ottava

Elisabetta: Tu a Gèsu annautu appressu!
Pietro: Iù signu ccà a scutari u prucessu!
Elisabetta: Signu sicura di chiddu ca dicu!
Pietro: Ti ripetu: pi mia nunn’è n’amicu.
Banditore: E Pietru nìa pa secunna vota di canusciri l’amicu di na vota.

Scena nona

Madonna: Ha persu la gioia mia, cu mi pò aiutari a mia?
Banditore: O Beddamatri unni iti a st’ura?
Madonna: Vaiu circannu lu me caru figghiu ca l’haiu persu unni nun sacciu.
Banditore: Annati nni ddi porti di Pilatu dda lu truviriti ‘ncatinatu.


Gesù: Cu è ssa fimmina addulurata?
Madonna: E’ la to matruzza sbinturata.
Gesù: Mamma nun tuppiliari cchiù ca li Giurei mi stringiunu di cchiù.
Vai ‘nti lu mastru di li chiovi ti ni fai fari ‘mparu puntuti e fini ca l’annu appizzari ‘nti sti carnuzzi santi.
Banditore: Arrispunnunu li Giurèi vastasi.
Folla: Vai ‘nti lu mastru di li chiovi, fattinni fari ‘mparu rossi e chiapputi ca l’anu appizzari ‘nti ddi carni vastasi.
Banditore: Allura la bedda matri comu ‘ntisi ssu parrari, uogghiu si fici l’acqua di lu mari!
Madonna: Chiamatimi a Mandalena ca la vuogghiu quantu m’aiuta a chianciri lu me caru figghiu!

Madonna: Chiamatimi a Mandalena ca la vuogghiu quantu m’aiuta a chianciri lu me caru figghiu!
Banditore: Omminu piccaturi talia lu gran duluri!

Scena decima

Giuseppe: Tu a Gèsu annautu appressu!
Pietro: Iù signu ccà a scutari u prucessu!
Giuseppe: Signu sicuru di chiddu ca dicu!
Pietro: Ti ripetu: pi mia nunn’è n’amicu.
Banditore: E Pietru nìa pa terza vota di canosciri l’amicu di na vota.
Ka Pietru si ni penti, pi sempri, amaramenti!
Scena undicesima

Banditore: Populu sbinturatu ccà c’è Diu sacrificatu!
Pilato: A vui vi lu cunsinnu st’ommu lazzariatu.
Folla: A morti a siri cunnannatu e supra a cruci anchiuvatu!
Caifa: Se di Gèsu si amicu si di Cesari nimicu
Banditore: Ccà c’è Barabba, u cchiù dilinquenti di tutti li’nfami genti!
Pilato: Pi ccù vuliti a libbirtà?
Pi l’ommu ca parra di virità?
O po campiuni di disonestà?
Folla: Barabba a siri libbiratu e gesù lu cunnannatu supra a cruci anchiuvatu!
Pilato: Pi mia st’ommu è ‘nnucenti pi mia nunn’ha fattu nenti!
Folla: Barabba a siri libbiratu e gesù lu cunnannatu supra a cruci anchiuvatu!
Caifa: Se di Gèsu si amicu si di Cesiri ‘nnimicu!
Pilato: Di stu dilittu nun signu rispunsabili ammìa st’ommu mi pari rispittabbili!
Folla: Barabba a siri libbiratu e gesù lu cunnannatu supra a cruci anchiuvatu!
Pilato: Siti tutti tistimoni, siti tutti prisenti st’ommu è ‘nnuccenti, nunn’avi curpa di nenti!
Banditore: Pilatu li manu si lavà e a morti u cunsinnà!
Folla: Gesù a morti a siri cunnannatu e supra a cruci anchiuvatu!
Pilato: Ccà c’è anciuvatu u re Nazzarenu.
Folla: Ccà c’è anciuvatu u re lazzaruni!
Pilato: Chiddu ca è scrittu arresta scrittu chiddu ca è fattu arresta fattu!
Va a pigghiari i du latruni ci racimmu pi cumpagnuni![...]

Banditore: Omminu piccaturi talia sta lizioni è pi tia Gesù a morti è cunnannatu pi siri ‘ncruci anchiuvatu!
Pentiti do ta ranni piccatu o si ‘nto fernu pi sempri cunnannatu!
 

U Processu A Via crucis  - A scisa  Cruci

U
PASSIU
SANTU

 

 

© Buccheri Antica