IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

U U  
¨cca, vucca Bocca:  iaiu a ucca amara commu tossucu
Nna vucca chiusa, nun trasuno muschi

Nunn'Ó pieri e camina.....
nunn'Ó ucca e parra.....!

uccalÓrma bocca dello stomaco  
ucchiÓri adocchiare  
ucchiat¨ra maleficio  
¨ccula Boccola:   
¨ci, v¨ci voce  
¨ci, v¨ci grida  
uciddÓri ?  
uciŔddu Uccello: 

Iaggia aperta, ucieddu mortu

u ucieddu ntÓ lu mari
quantu pinni p˛ purtari

ucitaru ?  
¨gghia ago

I disgrazi nun mmienuno mai suli
(paruno anfilati ca ugghia)

ugghiu˛la ago grosso   
¨gna Unghia:  Terra a parmu carni a ugna 
ummÓri Sanare:   
ummýra Ombra:  Si scanta i l'ummira sua
unchiÓri Gonfiare:   
unchiazz¨ni gonfiore bernoccolo  
¨nchiu Gonfio:   
unnŔ dov'Ŕ  
unneddarŔ dovunque  
¨nni Dove: 

Nun cacari unni manci

NŘn trÓsţrţ 'i Řnnţ niscistţ
Si sa unni si nasci
e nun si sa unni si muori
¨nnici undici  
UnniŔdda  Gonna, minigonna  
untÓri Macchiare:   
¨nu uno Cu fa centŘ e nŘn fa unu 
nŘn fa mierŘtŘ a nţssunŘ
¨nza onza A faccţ ca nŘnn'Ŕ vista (o bista)
valţ cent'Řnzţ.
u˛cchiu Occhio:  Nne paisi i l'uorbi, biatu cu ia' n'uocchiu sulu
u˛gghiu Olio: Di iornu nunn'i vuogghiu 
e a sira sfardo l'uogghio
UogghiŘ ca carţ nno' piattŘ
u˛rbu Cieco:  Cu Ú surdu, mutu e uorbu,
campa cent'anni
I sordi fanu vieniri a vista all'uorbi
Uorb' dţ l'uocchi
Ura Adesso: 

Na vota i citroli i siminaunu.
Ura nasciunu suli.

¨ra Ora:  Nni n'ura Diu lavura
uramÓý Ormai:   
urdinÓriu indelicato  
urgi¨tu insaziabile  
urýcchia Orecchio:  Macari i muri ianu uricchi
uricchýni Orecchini:   
¨rpi volpe  
urpigghi¨ni volpe cucciolo  
urpigghi¨ni astuto  
urricÓri Seppellire:   
¨rtumu ultimo  
¨sca Pagliuzza:   
ustÓri gustare  
ust¨su gustoso  
utÓri voltare  
¨tti  Botte: 

Iavi na panza quantu na utti,
quannu camina fa ririri a tutti

Utti china e mugghieri 'mbriaca

uttýgghia bottiglia  
uttigghi¨ni bottiglione  
uttirina pettorina  
uzz¨ni agnello appena nato  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica