IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

P P  
pa, pe per L'ommu pa parola  U buoi pe corni
paccarazi˛ni miseria  A paccarazioni si tÓgghia co' cutieddu
paccariÓtu,  Squattrinato.   
pacchiÓna grossolano  
pÓcchiu sesso femminile  
pacŔnzia Pazienza.   
pacinzi¨su Paziente.  Curnutu pacinziusu
pÓgghia Paglia.  nivinagghia nivinagghia
fa l'uovu nta pagghia
pagghialu˛ra pagliaio  
pagghiÓzzu Strofinaccio.   
paggýna Pagina.   
paghhiarýzzu pagliericio  
paiÓri Pagare.  Cu paia primma  mancia pţscţ fţtŘsŘ
Mettţtţ cu chţddţ mieggh'i tia  e paicţ i spţsţ.
paisÓnu paesano  
paýsi paese  
palazzuolo Palazzolo Acreide arrivatu a palazzuolo
sciddica u sceccu e cari ta ssuoru
palitt˛ , palett˛ cappotto  
pal˛ra parola  
palumma Colomba.  affacciatu da finestra,
cu tre palummi ntesta
Palummeddra ro Signuri. coccinella  
pampŔra visiera Cu iÓ pampŔra  s'a sona
pÓmpina foglia  
pamp¨gghia fogliolina secca  
panÓru paniere cesto  
pannýzzi Panni  
pannýzzu strofinaccio  
pÓnza pancia Iavi na panza quantu na utti,
quannu camina fa ririri a tutti
Oh Giuvannţ  a la porta rannţ
ppţ du ranţ dţ panza  tţ ne vai all'inferno!!
I muri vecchi  fanu a panza.
Uocchi chinţ e panza vacantţ
paparrýna Papavero.   
pÓpira papera  
pappaiÓddu Pappagallo.   
pÓpula bolla vescica  
papuzzana gorgoglione, tonchio  
parÓcqua ombrello grande  
parÓcqua inconcludente  
parÓggi vicinanze  
pararýsu Paradiso.   
pariŔdda Padella.   
pariddÓta padellata (quanto entra in una padella)  
pÓriri Sembrare.  Ogni pilu ti pari n'trau
Parţ na iaddina cu l'uoŘ autaŘ
parmi palme Cu parmi e ulivi ci facýunu a festa
pÓrmu palmo.  Terra a parmu carni a ugna 
U monucu da maronna,
quattru parmi l'avia longa
parpÓg sagoma misura per allineare  i muri  
parrÓri parlare. 

Lincua ca nun parra
Ŕ mala sirvura

Nunn'Ó pieri e camina.....
nunn'Ó ucca e parra.....!
TĺaspittÓva cu tanta spranza
quannu parrÓutu di fratellanza
parrýna Madrina.   
parrýnu Padrino.   
parrýnu Prete.  NNa chiana di Catania
'mparrinu macabbunno
va ncuitannu fimmini
parrýnu Sacerdote.   
parrucchiÓni clienti Ogni butiara iÓ i parrucchiani sua
pÓrsi, pÓrsu Sembrato.   
parti porzione  
pÓrti ruolo Nunn'ha nÚ arti nÚ parti
pÓrtiri Partire.   
PartuÓllu Arancia.  
paru, pari paio

Iucari cu du par'i carti

paru pari  
pascýri Pascolare.   
passÓri stare (come stai?)  
passariŔddu Passero.   
passarisýlla passarsela  
passassý per adesso  
pÓssi stai  
passiÓri Passeggiare.   
passiÓta passeggiata  
Passiaturi passiatore uccello  
passiat¨ri ballatoio comune  
pÓssu passo  
pÓssu pÓssu camminando, man mano AncŘra passŘ passŘ
passul¨ni fico secco  
passul¨ni nullafacente  
pÓsta i cÓsa tipo di pasta  
pÓsta maritÓta tipo di pasta  
pastýna tipo di pasta  
pastrÓnu cappotto  
patýri soffrire, penare  
patrabbunnÓnzia cristo alla colonna  
pÓtri Padre.  Tali patri tali figghiu
patriparr¨cu parroco  
patr¨ni padrone Di patruni  addivintai iarzuni
pavuni pavone  
pazziari impazzire (nella ricerca di qualcosa)  
pe, pi per A nottţ Ŕ fatta pe lupţ
Mi resi minchia ppi sasizza
pŔddi pelle Peddi pi peddi
miegghiu a tua ca a mia
pŔni sofferenze

Figghi nichi peni nichi
figghi ranni peni ranni

pŔnniri Pendere.   
perciÓri,   Bucare.  Dammţ tempŘ ca tţ perciŘ 
ci dissţ a stţzzana a petra.
perciasaccu varietÓ di frumento  
pŔrdiri perdere Ogni lassata Ŕ persa
PersŘnŘ i mulţ
ie cercŘnŘ ţ cavţÜtrţ
pŔrdiri Smarrire.   
pŔrsucu pesca  
pŔtra Pietra.  Chţssa Ŕ Petra ca nŘn pigghia lippŘ
pezza scampolo (di stoffa) Sarba a pezza pi quannu vieni u purtusu
piacýri Favore.   
piÓnu piano Cu va pianu, va sanu, va luntanu 
piaraci˛tu pedagaggese casaloto  
pýcca Poco.  Cu picca iÓ carŘ tienţ
Nnicca nnicca
a ta mamma cţ sappţ 'i picca
Ognunu iÓ i guai sua
cu cchi¨ ppicca cu cchi'assai
U picca m'abbasta
U'ssai m'assupecchia
piccam¨ra per ora  
picciotto giovanotto  

picci˛tta

ragazza Na picciuttiedda schietta
s'avia a cunfissari
pi ccannilţ dŘ picciuttieddţ (beddi)
picchý perchÚ M'annannŘ campÓ finŘ a novant'annţ
-Pţcchţ fumava?
-No. Pţcchţ sţ facia i cazzţ sua
   
piccirýddu Piccolino;  A santi e picciriddi nun prummettţrţ nentţ -
Cu picciriddţ sţ cŘrca cacatŘ sţ truova
...san mastianu Ŕ a miliddi
va circannu i picciriddi...
Scecchi e picciriddi
Diu l'aiuta
piccirýddu,  Bambino   
pici˛lla pene, membro  
picitollu ebete (buono a nulla)  
piciull¨ni ingenuo stupidone  
picurÓru Pastore.  Nniulu naulu picuraru
picurýna posizione nel modo della pecora  
picur¨ni carponi - pecorone (disprezzativo)  
pi'ddavŔru Davvero.   
piddýcu Ombelico.  -E ura commŘ facimmŘ?
-CommŘ ficinŘ a'ntichi.
si tagghianŘ i panzi
e si lascianŘ i piddichi.
puncilu nto piddicu
ca ti nasci na macchia i ficu.
piddiriÓri ? Imbrattare  
pidd˛nchili pelle del pomodoro seccato  
piŔri, peri Piede.  cŘ lţ manŘ lţ chiantai  cŘ lţ perţ lţ pistai...
piŔri albero, pianta, piantina  
pieri pieri in giro  
piŔttini Pettine  Chidda s'anfýla 'nto piŔttini 'i chýnnici!
piŔttu Petto.  piettu cu piettu sciancu cu sciancu
culu cu culu
piŔura piŔvira Pecora.  A pievţra pi dirţ me persţ Ř muziŘnţ
piffa¨ri per piacere  
pigghiÓri Prendere.  A figghia da iatta pigghia surcţ -
Arapi u stipu e pigghia u spicchiu -
IÓ 'mprazzŘ loncŘ e unu curtŘ
loncŘ pţ pţgghiarţ, curtŘ nno darţ
NŘn tţ pigghiŘ se nŘn t'assţmţgghiŘ
Nun si po' pigghiari  u cielu a pugni
pigghiÓri a mýra Mirare.   
pignÓta Pentola.  A pignata taliata nun bugghi mai
I vai da pignata i sa a cucchiara ca'rrimina
pignul¨su pignolo  
pýla  pilozza  
pilanŔta oroscopo  
pilÓri pelare Pigghiari iatti a pilari
Pillic¨su permaloso.   
pillirýnu Pellegrino.   
pil˛ccu pelucco  
pýlu Pelo.  E ddu˛cu, c˛rpi a lieva pilu!
Ogni pilu ti pari n'trau
pil¨su Peloso.  Menza tusa e menza pilusa.
piniÓtu sofferente  
piniÓri soffrire, penare  
pýnna pene  
pýnna penna  
pýnna Piuma.  u ucieddu ntÓ lu mari
quantu pinni p˛ purtari
pinnenti pendente  
pýnnila Pillola.   
pinnýna Penna.   
pinsiŔri pensieri Cu iÓ pţnsierţ  nŘn dormţ a nottţ
pintýrisi Pentirsi.   
pinnuliÓri penzolare  
pinzÓri pensare Cu primma nun penza doppu suspira
QuannŘ penzŘ ca sţgnŘ monţca
iettŘ fuocŘ sutt'a tonţca
pýpa zitto  
pýpi Pepe, peperone .  I¨ mi manciu u pipi
e a ttia t'abbrusca u culu
pipi rr¨ssu peperoncino  
pýpi sbiŔzzi pepe nero pipi sbiezzi e vinŘ cţtŘsŘ.
pipitiÓri bisbigliare, parlare sottovoce  
pirciÓri, Bucare.  Dissi l'acqua a la petra
dammi tempu ca ti perciu
pirdunÓri perdonare Cu fŘttţ fŘttţ  DiŘ pţrdŘna a tuttţ
pirŔttu cedro  
piric¨ddu picciolo  
piripýcchiu piccolo (oggetto) personaggio di fantasia  
pirit˛zzu camminatura passo di marcia  
pýritu - pirutu peto,  scorreggia  
pirnŔnti Conveniente.   
pirnŔnti economico.   
pirnýci pernice  
pirsuÓriri persuadere  
pirtŔrra - pittŔrra terrazzo  
pisÓri trebbiare  
pisÓri pesare  
piscÓri pescare  
piscÓria pescheria.   
pischiari pestare nella pozzanghera  
pýsci Pesce.  U pisci rossu (o ranni)
si mancia u pisci nicu
pisciÓri orinare - urinare Cu nun piscia in cumpagnia
o iŔ latru o iŔ na spia
Ta patri piscia e ta mamma misura!"
pisciÓzza Orina.   
pisciÓzza Urina.   
pisciru˛vu frittata.  pi cummuogghiŘ pisciruovi fritti
piscist˛ccu stoccafisso  
pisiŔddu Pisello.   
pissŔmpri Perpetuo.   
pi'ssŔmpri, pi t¨tta a výta eternitÓ.   
pi ssi e ppi nno. comunque, per sicurezza tu ppi ssi e ppi nno... mţttţtţllŘ
pistÓri Pestare.  Pista e mmutta
Pista l'acqua nno murtaru
pitýnica pitiriase lentiggine  
pitýttu Appetito.   
pitýttu desiderio  
pitrÓta sassata  
pittÓri,  Dipingere.   
pittÓri, pittÓtu Decorare.   
pittÓtu Dipinto.  
pittinýssi pettine piccolo   
pitt¨ri Pittore.   
pitt¨riÓri Imbianchino.   
pýula Civetta.   
piuliari civettare  
pivirÓru pecoraio Macari c'o piviraru si viesti di sita
fieti sempri di latti e lazzata
pizzÓru rottamaio  
pizzŔnti pezzente mendicante  
pizziÓri tagliare la punta, (nelle fave secche) Pizziari i favi
pizzic¨ni pizzicotto  
pizz'ipaýsi Uscita del paese  
pizz¨tu appuntito  
plÓncia Locandina.   
pu˛ Nun si po aviri  a vutti china
e a mugghieri 'mpriaca
p˛nchiu obeso  
p˛nu possono Nculiari e dari su ddu cosi ca nun si ponu aviri
Porcu porco  
p˛rcu Maiale.   
Porcuspinu istrice  
portafu˛gghiu Portafoglio.   
posinn˛ altrimenti  
pospiru fiammifero.   
p˛sta fare la posta osservare di nascosto  
posto o cumuni discarica   
p˛viri, povuru poveri, povero I ricchţ su sarbŘnŘ e i povţrţ u iettunŘ
O riccŘ rţcchţzzţ  o povŘrŘ pŘvţrtÓ
p˛zzu  ? (nel senso che sono pi¨ forte, di avere la meglio)  Iu ti pozzu",
ppi, ppo per I corni su comm'e renti
fanu mali quannu spuntunu,
ma appuoi servunu ppi manciari
NŘn sţ minchia ppo ma culŘ 
prÓia Stagno.   
prÓinu pero selvatico  
pratticÓri Frequentare.  Cu cu prattichi t'assimigghi! -
cu pratica u zzoppu all'annu zzuppia
prÓzzu Braccio. IÓ 'mprazzŘ loncŘ e unu curtŘ
prŔna Gravida.   
prŔscia fretta  
preula pergolato  
priÓri Pregare.  Cu vuoli a Cristu  su'nnapprieia 
Ha da magnu ca u nazzarenu vulimmu acchiappari,
e a stĺura Ŕ Ĺnti lĺortu de ulivi a priari.
priÓtu compiaciuto  
pric˛ iperico  
priŔiu pregio  
priŔrica Predica.   
priet˛riu purgatorio  
primmintývu primizia  
prýmmu/ primma primo prima Cu arriva primma macýna -
Cu paia primma  mancia pţscţ fţtŘsŘ
Cu primma nun penza doppu suspira
Patti primma amicizia lonca
prýmmu cucýnu cugino di 1░ grado  
principiÓri iniziare  
principissiŔddu tipo di pasta  
priricÓri predicare Ogni iornu priricava Ĺnto tempiu e nÚ strati
priscialu˛ra Frettolosa.   A iatta prţscialuora fa i figghţ uorbţ
privin¨ru prevenuto  
prummŔttiri promettere A cu duna e a cu prŘmmetti -
A santi e picciriddi nun prummettţrţ nentţ
pru˛iri porgere  
pru˛va Prova.   
prurŔnti Prudente.   
pr¨uli pr¨vuli polvere da sparo  
pruvilÓzzu Polvere.  Via PruvulazzŘ, nummurŘ a mŘzzŘ.
pruvýriri Provvedere.   
PucciddÓna Porcellana  
pucciŔri macellaio  
puddÓmmi gallinacei  
puddascŔdda pollastrella  
puddascŔdda piatto tipico (ulivi a puddascedda)  
puddÓscia pollastra, gallina  
puddicýnu Pulcino.   
puddira *  farfallina  
puddissýnu Prezzemolo.   
pudditru puledro VitŘ pudditrŘ
monţch'e llatrŘ
Puddrascedda pollastrella  
Puddrizzuni pidocchio dei polli  
p¨lici Pulce.  Macari i pulici ianu a tussi
puliciÓri ?  
puliziÓri Pulire.   
pummar˛ru pomodoro  
p¨mmu Mela.   
pumpýcchia trottola (piccola)  
puncigghi¨ni pungolo  
p¨nciri pungere Cu pŘncţrţ si sentţ  niescţ 'nchianŘ -
 Iangilu baddangilu, pigghia Lu sceccu e puncilu,
pungi¨tu punto  
p¨nti cucitura lonchi i punti che festi s¨ junti
puntýddu sostegno  
puntidd¨zzu cacciacopiglie (per ribattere la testa al chiodo  
punt¨tu appuntito  
pupa  Bambola.   
p¨ppu Polipo.   
p¨ppu,  Omosessuale.   
p¨pu Burattino.   
purcari¨sa sporca, sudicia A fţ purcari¨sa
Purcidduzzu porcellino  
purm¨ni polmone Sţ comm'a iatta
co purmunţ nna vucca
purmunýti Polmonite.   
purpŔtta Polpetta.   
Purpu polipo  
purrÓini borragine  
purrýnu cisti  
purticatu porticato Se nŘnn'Ŕ pŘrtţcatŘ
Ŕ porcŘ salatŘ
Si chiuri na porta
e s'arrapi m'purticatu
purtiŔddu Botola.   
purt¨su Buco, foro.  I paroli nun fanu purtusi
Sarba a pezza pi quannu vieni u purtusu
Tu fai purtusi
e iddŘ fa cavigghi
U lupu javi la tana e lu surci lu purtusu
purucchi¨su tirchio  
puru˛cchiu Pidocchio.  itu itieddŘ
scocca d'anieddŘ
loncŘ vţddanŘ
llţcca piattţ
scaccia puruocchi
pus materia  
pustŔddi vaccinazioni  
pustiŔri postino, addetto alle poste  
putÓri potare  
putýri potere NŘn'nţ pŘtţtţ farţ  panţ anzemmţlţ
puvirÓzzu Poveraccio  
puvirtÓ povertÓ I sordi fanu sordi
'o riccu ricchizzi
'o povuru puvirtÓ
puzzŔttu Tombino.   
puzziliÓri pizzicare  
puzzili¨ni pizzicotto  
   
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

ę Buccheri Antica