IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

D D  
daccllu daglielo:   
daccudd in quel modo  
daccss cos:   
diu,  Do:   
Dammllu dammelo:    
dammsu volta  
Dannuli Dannevole:   
Dnnu Danno:   
dri, dtu , desi, duna dare: 

ma 'nnanna fici a pasta
a mia nun mi ni desi

Mi dissi m'a mamma, m'a duna
tanticchia d'abbastanza addimura?

darriri Dietro:  Davanti m'accurza d'arrieri m'allonca
ti mttt darrier'o quatr

i mittisti darrieri lu quatru
niulu naulu picuraru

davnti Fronte:   
davnzi, ravnti Davanti:   
dziu tributo dazio  
dd,  l l :   
ddancu, sopra:   
Ddbbuli Debole   
Ddieddila Edera  
dd Quel:   
dducu l, l :  E dducu, crpi a lieva pilu!

Mettt dduoc  e fa mst

dci dieci  
dnzu Denso:   
diccllu Diglielo:   
dicemmr dicembre  
dddha quella  
dddhu  quello   
dibbitu Debito:   
diddira  edera  
difittsu Difettoso:   
dilirttu deleritto:   
dinri soldi, denari Cu i dnar assai sempr cunta ,
cu i mugghier bedda sempr canta -
Dinari e santit cririni mit
Miegghiu 'nniavulu tri centunzi
no nu sceccu tri dinari
dipnniri dipendere  
dipirsra Pomeriggio:   
dri Dire:   
disanurtu Disonorato:   
disaptu insipito  
disbuscitu debosciato  
discinnnza Discendenza:   
disfcili Difficile:   
disfizziri, Disamorare:   
disgrzi disgrazie

I disgrazi nun mmienuno mai suli
(paruno anfilati ca ugghia)

disiri,  Desiderare: 

Miegghiu aviri ca disiari

Morti disiata nu'mmieni mai

disirtri abortire Nun truova paci, pari na crapa disirtata
disisu desideroso:   
dispettoso stuzzisu  
dispirtu Disperato:   
disprizzri Disprezzare Cu dispriezza accatta
disprizztu Disprezzato:   
distrriri,  Distruggere:   
dinu digiuno

i sazzi nun crirunu e diuni

don signore (titolo di rispetto)  
dnna i csa casalinga:   
dppu dopo:   
doppudumni dopodomani:   
drmiri,  Dormire:   
ducazine educazione:   
dci  Dolce:  Vcca dc e cul amar
dgnu Do:  Quant t vuogghi ben,
sciat d l'arma mia!
Quann ammazz u porc
a funcia a dugn a tia.
di Due:   
dulri dolore:   
dumni domani:  Oggi a mia  dumani a tia
dumannri domandare Mu dumanni tu ca criri a tutti ssi dei
dumnica domenica Dman ie' dmnca
tagghmm a teta a minca.......
duliri dolere Uocchiu ca nun miri
cuori ca nun duoli
dppiu duppini doppio  
durari durare (resistere)

nivi marzulina,
durassi tantu na mala vicina

drici dodici  
durmigghini Dormiglione:   
dru sodo:   
dru cmmu i timpni cocciuto:   
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

 

 

Buccheri Antica