IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

T T  
t'a ti devo T'ansignari e t'a perdiri
ta Tuo Tua,:  L'appţ ta
tabbarŔ vassoio  
tÓbbia parete divisoria  
tabb¨tu bara  
tacchiÓri macchiare  
tacchiar¨ta tracagnotta  
taddarýta Pipistrello:   
tafarýa canestra  
tagghiÓri Tagliare:  DŘmanţ ie' dŘmţnţca
tagghţmmŘ a teÜta a minţca..........
Panţ duru e cutieddŘ ca'ntagghia
Santa Lucia a marţ stacýa 
orŘ tagghiava e sţta cusýa
tagghiarýni taglierini tipo di pasta  
tÓgghiu taglio  
talŔ quarda lý  
taliÓri Guardare:  A pignata taliata nun bugghi mai
Ognunu piscia e sa talýa
TÓnfu puzza  
tann¨ra cucina in muratura  
tantýcchia un poco Mi dissi m'a mamma, m'a duna
tanticchia d'abbastanza addimura?
tÓntu quanto nivi marzulina,
durassi tantu na mala vicina
tÓntu molto  
tappinÓra meretrie  
tarm¨nu addobbo funebre  
taschittu berrettino  
tÓscu Berretto:   
TastÓri,  Assaggiare:   
tÓula tavola, tavolo  
tÓulu tavolo  
Tauru toro  
tieni:   
teatrýsta istrionico  
tŔmpu tempo Bon tempŘ e malŘ tempŘ 
nŘn dura tutt'Ř tempŘ
Tenchia tinca  
tŔnnuru Tenero:   
týa te Oggi a mia  dumani a tia
tiŔniri, Tenere:  Cu picca iÓ carŘ tienţ
tiŔsciri tessere  
tign¨su Calvo:   
tilÓru telaio per tessere  
tilivisi˛ni televisione  
timp¨ni masso  
tinÓgghia Tenaglia:   
tinchitŔ a bizzeffe  
týnciri Dipingere:   
týnciri macchiare

Niuru cu niuru nun tinci

tinci¨tu,  Dipinto:   
tinýri Tenere:   
tinir¨mmi tenerume  
týnta/u cattiva/o Chiancţ u bbonŘ ppo tţntŘ -
Diu ni scanza do tintu arrinisciutu
Miegghiu u tintu canusciutu 
ca u tintu a pruvari
Ogni tţnta iacqua  lieva a sţrţ 
Tintu cu nunn'Ó a nuddu
tintiari auscultare fatti tintiari
tiral¨ce tirabrace  
Tira tira velocemente  
tiritýcchiu vaso da notte Iaiu 'ntiriticchiŘ
ca ci va nasŘ, culŘ e sticchiŘ
týrri pigliatutto  
týsu rigido  
tivýtti ti ho visto (gioco con carte)  
tizz¨ni tizzone ardente Natali co suli  Pasqua co tizzuni
t˛cchimi toccami Ciccu tocchimi ca a mamma nun c'Ŕ. Mamma, Ciccu mi tocca.
t˛ppulu zolla  
t˛rtu curvo: NnŔ di rittŘ, nnŔ di cchiattŘ 
NnŔ rittŘ, nnŔ tortŘ
Sţ cchiu tortŘ
da via 'e NotŘ
t˛scu Monello:   
traccaliÓri traballare  
trac˛dda (a) spalle (nelle)  
tracuddÓri tramontare sparire di vista  
trÓfucu Traffico:   
tramugghiÓrisi spaventarsi  
tram¨gghiu preoccupazione  
tramurÓri impallidire  
tramutÓri tramutare  
tranni Eccetto:   
trÓnni tiranni  
TrÓnti Bretelle:   
trapanÓtu grondante  
trappýtu frantoio  
trapuliŔri inaffidabile bugiardo  
Trarantula tarantola  
trarentila forcone  
trarýri tradire cu nu baciu mi trarisci?
Nĺamicizia accussý la finisci?
Ha trarutu nu Ĺnnuccenti
signu la virgogna di li genti.
trarit¨ri traditore Facci ca nun cancia culuri
o Ŕ birbanti o e trarituri
trÓsiri,  Entrare:  Nna vucca chiusa nun trasunu muschi
NŘn trÓsţrţ 'i Řnnţ niscistţ
U friddu 'i marzu
trasi nno cornu d'o buoi
trattiŔniri trattenere  
travagghiÓri Lavorare:   
trÓvagghiu lavoro  
trÓu Trave Ogni pilu ti pari n'trau
trazziŔra trazzera  
trŔu  bocca di leone (pianta erbacea)  caratteristica per i suoi semi che hanno la forma  di un teschio  
trŔntu teso, robusto  
trýrici tredici  
tric trac esplosivo tipo di bombette  
trimpýgghia Cerniera pantaloni:   
trippÓri ballare  
trippiŔri Treppiede:   
trippu˛lu trespolo  
trý tre trţ pierţ nna fossa
trýrici tredici  
triricýnu tredicino personaggio delle favole  
trýspitu trespolo  
trissŔtti tressette (gioco con carte)  
tristýzza tristezza  
trýuli tribolazioni, patimenti A 'ttavula si scordunu li triuli
..ci sţmmŘ abbţtuatţ a triviliarţ
tri¨u triduo  
trýzza treccia  
tr˛cchila raganella Scţnnţ scţnnţ tirrinieddŘ
ca tţ sonŘ la ma trocchţla
   
tr˛nu tuono Facisti u tronu prima di fari u lampu
Tantu trunÓ ca chiuoppi
truvar¨ra ricchezza A vecchia nnţ 'mmoscŘ e' trŘvarura!
Cu si marita e nun si ni penti, truova a truvarura i Pancari 
trucculiÓri traballare  
tr¨mma Tromba:   
trumm¨ni trombone  
trunýa tuonare  
trunzu torsolo  
tr¨nzu fusto di piante erbacee  
Truoia troia  
truppicÓri inciampare  
tr¨scia involto,   
truvÓri trovare Cu cerca truova
truzzÓri urtare contro, incornare  
truzzuÓriu  testardo  nun fari u truzzuariu.
ttýa te I¨ mi manciu u pipi
e a ttia t'abbrusca u culu
Oggi a mia  dumani a ttia
t¨bbu tubo  
tuccari toccare  
tucchiÓna granaio (sotto il pavimento)  
tucculiÓri muovere  
tulÓru Telaio:   
t¨mma tuma  
t¨mmulu unita di misura del terreno  
tumpulÓta, tumpul¨ni  schiaffo:    Chi ci pensi quann'erumo ziti?
ni manciaumu i favi caliati
e ura ca simmu spusati,
cauci, pugni e tumpulati.
tumpuliÓri schiaffeggiare  
tunna tonda Ie' tŘnna e nunn'e' monte
t¨nnu rotondo Cu nascţ tŘnnŘ  nŘn po' muorţrţ quatratŘ
t¨nnu tonno  
tuppŔttu trottola  
t¨ppu crocchia  
tuppuliÓri tuppiliÓri bussare  
turciniÓri attorcigliare  
turcini¨ni pizzicotto con rotazione  
turd¨ni ritardato  
turtÓgnu furfante disonesto  
t¨sa liscia (tosata) Menza tusa e menza pilusa.
tutti i bbÓnni Dappertutto:   
tuvÓgghia Tovaglia:   
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica