IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

R R  
raccamÓri Ricamare:   
racciuppiÓri Spigolare:   
raccumannÓri Raccomandare:   
racýna Uva:   
rÓddu sporcizia sulla pelle  
ragghiu raglio  
rÓggia Rabbia:   
raggi¨ni ragione

Iai millţ cannţ dţ raggiŘnţ

ral˛ggiu orologio  
raluggiÓru Orologiaio:   
ramýgna gramigna  
rÓmmu Rame:  Ci'appizzai rammŘ e stagnŘ 
RÓmmu, ramma Ramo:  L'arbulu pecca  e a ramma ricivi
ranÓtu Melograno:   
rancÓscia grancassa  
rancÓta parte (porzione di terreno)  
rÓncitu rancido Quannu a jatta nun p˛ arrivari nÓ saimmi dici ca sÓ di rancitu
rÓni grani Oh Giuvannţ  a la porta rannţ
ppţ du ranţ dţ panza  tţ ne vai all'inferno!!!
ranni enorme, Grande:  ..fammi na cudduredda
fammilla ranni ranni...

Figghi nichi peni nichi
figghi ranni peni ranni

U pisci  ranni
si mancia u pisci nicu
rÓnni adulto  
rÓnnili Grandine:   
rappÓgghiu appiglio  
rappariŔddu gancio  
rÓppulu Grappolo:   
rap¨tu Aperto:   
rÓra Grata:   
rarŔnti rasente  
rÓri dare Se fossutu sceccu mancu pagghia ti racissi   
rÓrica Radice:   
rarýgghia graticola  
rasÓri radere falciare  
rascÓri raschiare  
rÓssu Grasso:   
rastiŔddu Rastrello:   
ras¨lu Rasoio:   
rattalu˛ra Grattugia:   
rattiŔddu lavoretto   
ratt¨ni graffio  
ra¨tu respiro del moribondo  
rÓzia Grazia:   
razzÓru asparago (pianta)  
recamatŔrna requiem eternam  
redivil˛ria re della gloria  
rŔgna covone  
rŔnniri Rendere:   
rŔnti Dente: 

I corni su comm'e renti
fanu mali quannu spuntunu,
ma appuoi servunu ppi manciari

Metti u pani ammenz'Ŕ renti
ca a fammi sa'rrisenti

U Signuri duna pani a cu nunn'a i renti.
rŔsca lisca li pesce  
rŔsi diedi

e ci resi 'ncorp'i zappa

rŔsta Vaso: (in terracotta)  
restu resto  
rialÓtu Regalato:   
rialýnu Soffitto:    
riÓlu Regalo:   
ricchýzza ricchezza

I sordi fanu sordi
'o riccu ricchizzi
'o povuru puvirtÓ

rýccu ricco Cu Ŕ riccu d'amici Ŕ scarsu di guai
richinnýcchi ? A richinnicchi a mentrţ chi!
riciann˛vi diciannove  
riciassŔtti diciassette  
rici˛ttu diciotto  
riculýzzia liquorizia  
ricu˛gghiri Raccogliere: 

...i picciriddi sunu o suli
ca rricuogghiunu u cuttuni,...

ricuttÓru venditore di ricotte  
riŔggiri Reggere,  
riŔvula Regola:   
rifriddÓri Raffreddare:   
rifridd¨ri Raffeddore:   
riggipiŔttu reggipetto  
riminÓri mescolare  
rimbambýtu rimbambito  
rimisu risvolto  
rim˛rsu i cusciŔnza Rimorso:   
rimuddÓri,  Ammollire:  QuannŘ a varba 'ţ l'aŘtrţ a vţrţ farţ
metti a tua a rţmuddarţ
rimunnÓri potare  
rýna Sabbia:   
rinÓli orinale (vaso da notte) Pisciari fuori do rinali
rýncu rango, fila

a rincu a rincu

riniescýtu esito  
rintiŔra Dentiera:   
rýntra dentro

Ni misumu l'acqua rintra
e i tubbi 'nchianu

ripizzÓri Rammendare:   
riri dire

Ni vuoi si rici 'e malati

Nun cririri  a tuttu chiddu ca si rici

rýriri Ridere:  cu ti fa chianciri ti fa ririri   cu ti fa ririri ti fa chianciri -
Iavi na panza quantu na utti, quannu camina fa ririri a tutti
risbigghiÓri svegliarsi  
risýbbila recidiva (malattia)  
risicÓri rischiare  
risýnu umiditÓ  
risirŔnza precipitato   
rispiŔttu rispetto  
risp¨nniri Rispondere:   
rispustiŔri sfacciato, sfrontato  
rist¨ccia residui di rami secchi  
ritagghiÓri ritagliare  
rýtta Destra:   
ritticulÓtu filo spinato  
rýtta/u Dritto: 

Cu lu dammi e sempri dammi,
i cosi ritti addivŔntunu strammi.

Saccu vacanti
nun po stari a ritta
NnŔ di rittŘ, nnŔ di cchiattŘ 
NnŔ rittŘ, nnŔ tortŘ
riulammarrýtti Ortica:   
ri¨ni rovina

I mali cumpagnuni  portunu l'ommu a riuni

rýunu Origano:   
riurdÓri Ricordare   
rivulýcchiu orzaiolo  
rizzŔtta ricetta medica  
rizzŔttu calma pace  
rýzzi ricci (riferito ai capelli)  
rizzittÓri riordinare  
rýzzu Riccio:   
r˛ddulu ?  
r˛sole Gelone:   
r˛ssu Grosso:  U pisci rossu (o ranni)
si mancia u pisci nicu
rota a pallini cuscinetto a sfera  
rrÓggia Rabbia:   
rrasciu sporcizia  
rrassu distante Vardati d'o viddranu bucchirisi ! E " quannu viriti 'mpaisi 'nta 'nfossu, chissu e' bucchieri, passatici a rrassu
rrisŔntiri risentire Metti u pani ammenz'Ŕ renti
ca a fammi sa'rrisenti
rr˛bba roba  
rr˛cchiu crocchio, gruppo di persone vicine  
rr¨tta rotta

Iurnata rrutta rumpila tutta

rucchiŔddu filo da cucire  
rudduliÓri pasticcciare  
ruddul¨sa pasticciona  
ruŔttu Rovo:   
r¨ggia ruggine  
r¨gna rogna  
rugn¨ni testicoli di animali  
rumaniŔddu cordicella  
rumÓzzu bacchio  
rumýtu eremita  
rummuliÓri borbottare  
r¨mpiri rompere

Iurnata rrutta rumpila tutta

ru˛i gru (uccelli) Anu passatu i ruoi !!!....cÓncia u tempu ?
r¨ppu Nodo:   
rusicÓta rosicata  
russÓnia rosolia  
russŔttu rossetto  
russŔttu bacca del biancospino  
russ¨ra rossore  
rutta grotta Va ca m'abbiŘ
Va ca m'abbiŘ
m'abbiŘ 'n dţ na sumagghia
o m'abbýu nnţ na rutta.
ruttÓmmi rottame  
ruttÓmmi rottame:   
r¨ttu rutto  
ruvŔttu Rovo:   
ruzzuliÓri lamentarsi borbottare  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica