IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

A A  
accÓnta intanto accanta ca scinni finiu
a cconzu i terrim˛tu antisismico  
a ppÓttu condizione:  a  ppattu ca ccia finisci
a rÓssu lontano, a largo fattilla a rrassu
abbagniÓri,  Bagnare:  nun m'abbagnari
abbampÓri avvampare, Divampare:  u pipi mi fa abbampÓri a ucca
fai abbampari ssu luci
AbbanniÓri,  Annunziare:  u vicchittu si misi abbanniari
abbannunÓri,  Abbandonare:   
abbannunÓtu Randagio:  iŔ n'cani abbannunÓtu
abbardÓri acconciare  
abbastÓri,  Bastare:  avissi abbastari -
chistu avissa abbastari
AbbÓttiri i mÓnu Applaudire:   
abbatt¨tu avvilito mi pari abbattutu
abbŔntu pace nun'appi abbentu
abbiÓri gettarsi Va ca m'abbiŘ
Va ca m'abbiŘ
m'abbiŘ 'n dţ na sumagghia
o m'abbýu nnţ na rutta.
cu Ĺncorpu ri lancia lu Ĺbbianu Ĺnterra comu Ĺncannizzu!
abbicinÓri Avvicinare:  nun t'abbicinari ca mi scantu
abbiliarisi avvilirsi  
abbintÓri individuare prima o ppoi l'abbintÓri
abbirsÓri, aggiustare m'abbirsari a bbicicletta?
abbirsÓri, Ordinare:  viri d'abbirsari tutti ssi cosi
abbisÓri avvisare mi putiutu abbisari?
abbisugnÓri occorrere  
Óbbitu abito DŘmanţ ie' sabbbŘtŘ  m'angignŘ l'abbţtŘ
mi ni vaiŘ a villa  e parŘ na cutipilla
abbramiÓri  Bramare: soffrire, lamentarsi  
abbrancÓri acchiappare afferrare  
AbbrancicÓrisi aggrapparsi (per salire)  
AbbrazzÓri abbracciare  
AbbrivirÓri,  Abbeverare:   
abbrivirÓri,  annaffiare:   
abbruciÓri bruciare A iaddina fa l ' uovo ie o iaddu ci'abbrucia 
abbruscÓri bruciore I¨ mi manciu u pipi
e a ttia t'abbrusca u culu
AbbuccÓre Rovesciare:   
abbuccÓri versare:   
abbuddÓri immergere  
abbuddÓtu Imbevuto:   
abbunÓri salare  
abbunnÓnti Abbondante:   
abbunnÓri  abbondare:   
abb¨nnu cistite  
abb¨nnu piegamento (dello stendardo) farici abb¨nnu (nelle feste)
abbuttunÓri, abbottonare   
accam¨ra adesso  
AccapÓri Terminare, finire quannu cciÓ accapi
accapýri devi capire  
accarizzÓri accarezzare QuannŘ u diavŘlŘ accarţzza
vuole l'arma
accap¨tu capito  
accattÓri partorire  
accattÓri, Comprare: Acquistare:  Accatta e pentţtţ! -
Amici e parentţ
'nci'accattarţ nŔ ci vennţrţ nentţ -
IanŘ 'nne natŘ
e c'iaccattimŘ a vaccaredda
mi desi n'suddicieddu
m'accattai nu sciccarieddu
 
acchianÓri salire Pintitivi de vostri piccati
e Ĺncielu subbitu acchianati
acchiancÓri,  Schiacciare:   
acchiappaiaddýni nibbio  
acchiappÓri,  Catturare:  Cu na itata 'i mieli s'acchiappunu centu muschi
Si Ŕ giustu chiddu ca Giura ni rissi,
u stanu acchiappennu cu tutti chissi
acchiŔtta taglio ferita  
Óccia Sedano:   
acciuncÓri irrigidirsi  
accucchiÓri riunire mettere insieme  
accuddÓri abbracciare  
accufun¨ta indirizzita signu accufunuta do friddu ca fa
accuminciÓri, iaccuminciÓri cominciare:   
accummitÓri accontentarsi  
accupÓri Svenire:   
accupÓri Soffocare  
accup¨ri Svenimento:   
acc¨ra attento  
AccurzÓri,  Accorciare:  Davanti m'accurza d'arrieri m'allonca 
acc¨rzu scorciatoia Chţ pigghiammŘ accurzŘ?
accussý cosý ommŘ 'ţ mala cuscienza
commŘ opţra accussý pensa.
U lupŘ ţ mala cŘscienza
commŘ opţra
accŘssý pensa
cu nu baciu mi trarisci?
Nĺamicizia accussý la finisci?
accussý accussý pressappoco  
accutturÓri,  cucinare lentamente:  
acqualuoru acquaiolo  
addÓuru Alloro :  San. Paulu ciaravulu,
na scocca d'addauru...
addŔnzia udienza (ascolto) Dacci addŔnzia 
addifŔnniri difendere:   
addimurÓri ritardare:  Mi dissi m'a mamma, m'a duna
tanticchia d'abbastanza addimura
addivintÓri diventare Si commu l'uovo
cchi¨ cuoci cchi¨ duru addiventi
addivirtiri, addivŔrtiri, divertire:    
addizzÓri Raddrizzare:  L'arbulu s'addizza quann'Ŕ nicu
Add˛rmiri,  Addormentare:   
add˛rmiri.  Dormire:   
adduÓri allevare AddŘvaiŘ 'mporcŘ pi figghiŘ
era miegghiŘ c'addŘvava mporcŘ
addubbÓri abbuffare:   
addumannÓri, Chiedere:    
AddumÓri,   Accendere:   
addunÓrisi Accertarsi:   
Addunarisýnni Accorgersi:   
ađđuvÓri, allevare   
adichinnýcchi * ma quando mai  
aducÓri,  educare:   
affaccintŔrra bocconi  
affarÓtu Accalorato (da vampate di fuoco)   
affŔnniri Offendere:   
affirrÓri aggredire  
affýsa Offesa:   
affrappÓri Aderire (fortemente):   
affruntÓri Vergognare:   
affrunt¨su timido  
affucÓri Soffocare:  Cu mancia sulu s'affuva
affunciÓri risentirsi  
affunnÓri affondare  
Ógghia Aglio:   
agghiÓstru ogliastro  
aggiarniÓri impallidire  
aggiuccÓre Andare a letto presto  
AgnŔddu,  Agnello:   
agnutticÓri Piegare:   
aiŔri Ieri:  
Óiu ho Nunn'aiu figghi e a chianciri niputi
Ai¨nciri, Aggiungere:   
ai¨nciri congiungere Munti cu munti  non s'aiunciunu mai
aiuntÓri unire attaccare  
ai¨ntu aggiungerne un po  
alla sanfas˛ alla buona  
allamiÓtu  affamato:   
allampÓri Morire di spavento:  Llampu ca t'allampa!
allascÓri Diradare:   
allazzÓri allacciare  
allŔstiri imbastire:   
allianÓri impazzire  
alliccÓri Leccare:  Cu manýa mielţ s'allţcch'e itţ
Quannu a jatta s'allicca a facci
vo ddiri ca chiuovi.
SŘtt'o liettŘ  da zza Cţcca
c'Ŕ na iatta sţcca sţcca
cu parra primma  s'ann'allţcca
AllicchittÓtu elegante:   
alliŔggiu adagio  
all'incýrca,  circa:   
allintÓri Stancarsi:   
allippari  aderire appiccicarsi  
allisciÓri,  accarezzare: Alliscia a iatta ca t'aratta
allucc¨tu sbalordito  
alluciÓri Illuminare:   
alluciÓri,  abbagliare:   
allonca allunga Cu accurza allonca 
(e cu allonca accurza) -
Davanti m'accurza d'arrieri m'allonca 
alluncÓri allungare  
allurdiÓri Sporcare:   
allustrÓri Lustrare:   
alluzzÓri aguzzare  
amar˛sticu Amarognolo:   
amÓru amaro amaru commu 'o fieli
amÓru guai AmarŘ cŘ iÓ bţsognŘ -
Amaru cu l'ha i rÓnnili a vigna!
ambastardýri selvatichire  
ambracchiÓri sporcare, imbrattare  
ambucÓri Imbucare:   
amýcu amico Miegghiu n'cani amicu ca n'amicu cani
ammÓcca ramýgna inconcludente  
ammaccÓri ammaccare  
ammammalucc¨tu allibito  
ammancÓre scarseggiare   
ammancÓre mancare  
ammaravacchiÓta stanca (senza voglia)  
ammargiÓri impaludare, impantanare  
ammattiri succedere  
ammÓtula (a matula) invano, senza senso, inutilmente QuannŘ u sceccŘ
nŘn muolţ bţvţrţ
a matŘla ci frischi
ammazzÓri Uccidere:   
ammŔci invece  
ammŔntri mentre Si stira ammentri co ferru Ŕ cauru
ammŔnu circa:   
ammŔnzu nel mezzo

Metti u pani ammenz'Ŕ renti
ca a fammi sa'rrisenti

ammŔri verso  
ammŔstiri investire  
AmmilinÓri,  Avvelenare:   
amminazzÓri minacciare  
amminchialýri impallidire, rabbrividire   
ammintÓri inventare menzogne  
ammiscÓri mettere insieme,  Mischiare:   
ammitÓri avvitare  
ammitÓri invitare  
amm˛ddu ammollo  
ammubbiliÓri arredare  
ammuccalap¨ni nullafacente  
ammuccÓri Imboccare:   
ammucciÓri Nascondere:  Ammuccia ammuccia ca tutti u sanŘ - 
 Ammuccia Ř sŘli ca rrţtţ -
Bţddţzzţ e dţnarţ  nŘn sţ ponŘ ammŘcciarţ
TirÓ a petra e s'ammucciÓ a manu
ammucciÓtu Nascosto:   
ammucci¨ni Di nascosto:   
ammugghiÓri interrompere  
ammugghiÓri, avvolgere:    
ammulÓre affilare  
ammunýnni, amunýnni Andiamo:   
ammu˛la f˛rbici e cutiŔddi Arrotino:  
ammurbÓri appestare ?  
ammuttÓri spingere:  Pista e mmutta
ammutt¨ni a spintoni  
amm¨zzu casuale,  a casaccio  
ampaiari - mpaiari bardare ampaia ssu sceccu
ampicÓri (mpicÓri) Picchiare:   
ampiccicÓri, (mpiccicÓri) Attaccare:   
ampýnciri (mpýnciri) impigliare  
ampýnciri (mpýnciri) inciampare:   
amprýsa scommessa - scommetti  
ampristÓri (mpristÓri) Prestare:  cu ampresta nun ci n'arresta
niesci monicu senza testa
amunýnni andiamo  
ana devono I campanţ s'ana ssentţrţ tuttţ
ancagghiÓri intrappolare  Cu c'ancagghia ancagghia
 
ancam¨ra per adesso  
ancaparrari  accaparrare  
ancapizzÓri accostare accanto  
ancarmÓri
 
incrementare Setti sarm'i favţ
fan'o Mazzarinu
-Se gn'iÓ ncarma a lupa
ancarrÓri Travolgere  
anchiavÓri,  Chiudere a chiave:   
anchiffarÓtu Affaccendato:   
anchiummÓri impallinare  
anciarrÓri incastrare  
anci˛va Acciuga:   
ancrassÓri ingrassare All'uocchiŘ do patrŘni ancrassa u cavaddŘ
ancravaccÓri accavallare  
ancucchiÓri Unire:  Pilu cu pilu
s'ancucchiunu a notti
ancuddiriÓtu Incollerito:   
ancudduriÓri mescolare senza senso  
anculari fregare,  
anculiÓre  Insistere Nculiari e dari su du cosi ca nun si ponu aviri
ancuminciari incominciare Miegghiu nunn'ancuminciari ca lasciari i cosi a metÓ
ancuntrÓri Incontrare:   
ancupunÓri coprire (mettere il coperchio)  
anc¨ra ancora AncŘra s'ampararţ a caminarţ
e giÓ vuolţ cŘrrţrţ
ancuraggiÓri Incoraggiare:   
anc¨ttu stretto  
AnfÓcci Di fronte:   
anfasciÓri Fasciare:   
anfilÓri infilare I disgrazi nun mmienuno mai suli
(paruno anfilati ca ugghia)
anfrascÓri  coprire con frasche  
anfrascÓri  nascondere  
anf¨nnu, nf¨nnu in fondo  
anfurzÓri rinforzare, Panţ duru: m'anforza Ř culu
angiarrÓri incastrare  
angignÓri  Indossare (per la prima volta)  DŘmanţ ie' sabbbŘtŘ  m'angignŘ l'abbţtŘ -mi ni vaiŘ a villa  e parŘ na cutipilla
aniŔddu anello itu itieddŘ
scocca d'anieddŘ
loncŘ vţddanŘ
llţcca piattţ
scaccia puruocchi
annacÓri Dondolare:   
annacÓrisi, sbrigarsi:     
annÓchiti sbrigati  
annaculiÓre dondolare  
annamurÓri innamorare CŘ s'annamŘra di capiddţ e di rentţ  'ns'annammŘrat'i nentţ 
annarbuliÓta  inalberata!:   
AnnÓri,  Andare:  Annai pţ fŘttţrţ e mi truvai futtutŘ
Annarisýnni Andarsene:   
annarriŔri indietro Vai ann'arrieri comm'o curdaru
annaticÓri ? ti dacissi nne natichi Sculacciare:   
AnniÓri, Annegare:   
AnniÓri,  Affogare:   
annichŔa apposta  
AnniggiÓrisi  confondersi  
anningÓri incaricare,  
annýntra all'interno, in fondo Chi¨ annintra  annimmu 
e chi¨ pisci pigghimmu
annittÓri pulire:   
annivulÓtu Nuvoloso:   
annuiÓri, annuoia annoiare canta iaddu canta truoia
canta tu ca ammia m'annuoia
Oggi m'annuoia
cchiu assai di na scecca zoppa
!
annunniaririsilla perdere tempo  
AnnurbÓri,  Accecare:   
ansimmilarisi unirsi  
antabbaccÓre zittire  
antabbaccÓri subire passivamente  
antÓntu intanto  
antracchiÓri, ntracchiari vestirsi elegante S'antrÓcchia e niescţ
antravaccÓri montare, accavallare A zza Minica si stinnicchia
e u zzu Minicu c'antravacca
antricari intrigare Nun t'antricari  unni nun t'appartieni
antrusciÓri/ ntrusciÓri avvolgere, coprire antrusciti bbona
antuppÓri Tappare:   
ant¨ra poco fa  
anturciniÓri  arrotolare:   
an¨ri onore ,.... pi trenta dinari persi lĺanuri.
anzŔmmili insieme Chţ fţmmŘ a scola anzemmţlţ?
NŘn'nţ pŘtţtţ farţ  panţ anzemmţlţ
anzicchýri Dimagrire:   
anzignÓri, ansignari insegnare Ansţgnţtţ l'artţ e mettţla da partţ -
I caruti ansignunu a caminari
T'ansignari e t'a perdiri
U vastuni ansigna o iarzuni
anzirtÓri Indovinare:  para a ccu viÜti
e nzerta a ccu nu'mmiÜtţ
anzitÓri innestare  
anzumagghiÓri cadere:  
appaciÓri pareggiare  
appanÓri ingozzare  
appanzÓri saziarsi   
apparŔcchiu aereo  
apparicchiÓri apparecchiare   
appariggiÓri pareggiare  
apparýri apparire  
appartinýri competere Nun t'antricari  unni nun t'appartieni
appattare pareggiare  
appattari coincidere  
appŔnniri,  appendere:  Cu ci'appennţ a cianciana a iatta?
appŔri a piedi Cu d'apperi ti metti a cavaddu
u primmu cauci Ŕ sua 
appi avere Cu n'appţ n'appţ de cassat'ţ Pasqua).
L'appţ ta mÓ
appicciÓri, Accendere:   
appiddicÓri:  Arrampicare:   
appizzÓri infilzare  
appizzÓri rovinare, perdere Ci'appizzai rammŘ e stagnŘ 
app˛sta volutamente

Ha fattu apposta?
No a nichŔ

apprŔssu dopo  
appuggiÓri Poggiare:   
appuntÓri cucire  
appu˛i Poi:   
appu˛i,  dopo:  I corni su comm'e renti
fanu mali quannu spuntunu,
ma appuoi servunu ppi manciari
appustÓri fare la posta  
appuzzÓri Acconsentire:   
appuzzÓri Sottomettere:   
appuzzari chinare CŘcŘzza cŘcŘzza  cu parra appŘzza
aprýli aprile NN'aprili nun luvari  
a settemmiri nun mettiri
ArÓciu Adagio:   
Arancari intorpidire  
arÓsciu, Piano:   
arattÓri Grattare:  TarÓ tarÓ tarÓ, arrattici u culu a ta mÓ
arattÓri Grattuggiare:   
aratt¨ni,  Graffio:   
Órbulu albero L'arbulu pecca  e a ramma ricivi
L'arbulu s'addizza quann'Ŕ nicu
archinuŔ arcobaleno  
Arc˛via nicchia:   
ardŔnti piccante  
ariŔnzia udienza  
Órma anima QuantŘ tţ vuogghiŘ benţ,
sciatŘ dţ l'arma mia!
QuannŘ ammazzŘ u porcŘ
a funcia a dugnŘ a tia.
ArmÓli Animale:   
armÓru,
armalittu,
armaluzzu
bestia: animale  
arrabbattÓri affaccendarsi  
arraggiÓri arrabbiarsi  
arraggiÓtu Arrabbiato:   
arramÓtu scarno - ossidato  
arrancÓrţ,  accorrere:   
ArrÓpiri;  Aprire:  Arapi u stipu e pigghia u spicchiu
Si chiuri na porta
e s'arrapi m'purticatu
arrappÓri raggrinzire  
arrasari rasare alla stessa altezza Chţ arrasÓ u lavŘrţ? 
arrascÓri Raschiare:   
arrasc¨sa ruvida  
ArrassÓri,  Allontanare:   
ArribbicÓri  rispondere, ( da replicare )  
arricampÓri, ricampari raccogliere:   
arricampÓrisi, ricampÓrisi Ritornare: rincasare  
arricriÓri godere  
arricugghýrisi rincasare  
arricuogghiri raccogliere Chiddu ca si simýna  s'arricuogghi
arrid¨ciri ridurre  
arriŔggiri,  Reggere,   
arrifriddÓrisi raffreddarsi  
arrifriscÓri rinfrescare Cu muorţ arrţfrţsca (e s'annaccuitýa)
arriminÓri Mescolare:  I vai da pignata i sa a cucchiara ca'rrimina
arriminÓrisi affrettarsi  
arrimiscÓri mescolare  
arrimuddÓri  Rammollire  
arrinÓrisi accodarsi  
arrincu accanto Arrincu arrinco 
arriniŔsciri riuscire:  Cu niesci arriniesci -
Diu ni scanza do tintu arrinisciutu
Arrinnýrisi.  Arrendersi:   
arripigghiÓri Filmare: riprendersi arripigghia ssa scena / t'arripigghiasti?
arripizzÓri Rattoppare:   
arripusÓri riposare  
arrisbigghiÓri Risvegliare:   
arrisbigghiÓri,   Sterpaglia:   
arrisciŔriri perquisire  
arrisicÓri Rischiare:  Cu arrţsţca arrŘsţca 
arrisinÓri intorpidire  
arrispittÓri rispettare Cu arrispietta u canţ  arrispietta o patrŘnţ
arristÓri Restare:   
arristÓri Rimanere:   
arrivÓri arrivare  
arriurdÓri ricordare arriurdativi ca a Caifa lĺamu cunsinnari.
arrivŔrsa al contrario, inversamente  
arrivigghiÓri Svegliare:   
arrivinýri resuscitare  
arriv˛rda arriurdari ricorda ricordare ArrivordÓ a pievţra o lupu
arriulÓri / arrivulÓri giungere /scagliare rimbalzare unni sauta unni arriuola
arrizzittÓre riordinare  
arrubbÓrin Rubare:  Nniulu naulu picuraru
t'arrubbasti i chiavi di San Pietru
T'arrobba cu ti sa
ArruggiÓri,  Arrugginire:   
arrumazzÓri Percuotere / cadere rovinosamente arrumazzari i ulivi - arrumazzari i cagniuoli.- tantu fisti ca t'arrumazzasti -
arrunciÓri Raggruppare  
arrunfÓri Russare:   
arrusicÓri rosicchiare Cu arrţsţca arrŘsţca 
ArrussiÓri Arrossire:  Miegghiu na vota giarniari
ca centu voti arrussiari
arrutÓri ruttare  
asciuÓri asciugare CentŘ abbagnŘnŘ e unŘ asciuva
ascutÓri ascoltare I¨ nun ti criru chi¨, nun tĺascutu chi¨.
aspittÓri aspettare  
assÓi Tanto Ognunu iÓ i guai sua
cu cchi¨ ppicca cu cchi'assai
assamŔntri  nel frattempo  
assappanÓtu zuppo d'acqua  
assassý contemporaneamente  
assŔntiri,  Sentire:   
assicurarisi accertarsi  
assicutÓri Rincorrere:   
assicutÓri inseguire iornu e notti s'assicutunu
assimigghiÓri assumigghiÓri Somigliare:  Cu s'assţmţgghia si pigghia
NŘn tţ pigghiŘ  se nŘn t'assţmţgghiŘ
Pani e figghi: tanti assimigghi
assimpricÓri Restare ( di stucco):   
assýra ieri sera  
assittÓri approntare assittari a pignata nto lucci
assittÓri Sedere:   
assittÓrisi sedersi:   
assupicchiÓri avanzare U picca m'abbasta
U'ssai m'assupecchia
assuppÓre inzuppare  
astýssu Uguale:   
astutÓri Spegnere:   
attaccÓri Imprigionare:  Attaccatulu nun vu facýti scappari,
CcÓ cĺŔ GŔsu ricircatu
lu purtamu attaccatu
atterruriri Terrorizzare:   
attintÓri ascoltare  
attisÓri drizzare, ascoltare attentamente
attrintari Tirare (la corda) :   
attrunzÓri infreddolirsi  
attuppÓri incappare  
attuppÓri cogliere in fragrante  
attuppÓri arrivare in tempo  
atturrÓri Torrefare:   
A¨stu Agosto:   
autÓre Girare:   
autÓri  Voltare:  Avotţla ca s'abbrucia
Parţ na iaddina cu l'uoŘ autaŘ
Óutra altra Dici na cosa  e ni fa n'autra 
Na manu lava l'autra
e tutti dui lavuno a facci
NŘn farţ all'autrţ 
chiddŘ ca nŘn muoi sţrţ fattŘ tu.
autubb¨ssu Bus:   
avÓia dai avaia finiscila
avalari avvalorare  
avant'aiŔri l'altro ieri  
avantÓri vantare U sceccu avantatu  si curca
avanzÓri ? Essere creditore  
avastÓri bastare,  essere sufficiente  
avýri  Avere   
avu˛lunu volare via

I sordi ianu l'ali 
si n'avuoluno commu nenti

avutÓri Capovolgere:   
azzannÓtu spuntato, smussato  
azzÓru Acciaio:   
azzizzÓrisi abbellirsi  
AzzurrÓtu voglioso (di sesso)  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo


Vocaboli Inseriti

3170


ultimo aggiornamento
12-07-2019

 

*termine non pi¨ in uso

 

ę Buccheri Antica