IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

A A  
accÓnta intanto accanta ca scinni finiu
a cconzu i terrim˛tu antisismico  
a ppÓttu condizione:  a  ppattu ca ccia finisci
a rÓssu lontano, a largo fattilla a rrassu
abbagniÓri,  Bagnare:  nun m'abbagnari
abbampÓri avvampare, Divampare:  u pipi mi fa abbampÓri a ucca
fai abbampari ssu luci
AbbanniÓri,  Annunziare:  u vicchittu si misi abbanniari
abbannunÓri,  Abbandonare:   
abbannunÓtu Randagio:  iŔ n'cani abbannunÓtu
abbardÓri acconciare  
abbastÓri,  Bastare:  avissi abbastari -
chistu avissa abbastari
AbbÓttiri i mÓnu Applaudire:   
abbatt¨tu avvilito mi pari abbattutu
abbaurt¨tu demoralizzato, Frastornato   
abbŔntu pace nun'appi abbentu
abbiÓri gettare Va ca m'abbiŘ
m'abbiŘ 'n dţ na sumagghia
o m'abbýu nnţ na rutta.
cu Ĺncorpu ri lancia lu Ĺbbianu Ĺnterra comu Ĺncannizzu!
abbiÓri appisolarsi  
abbicinÓri Avvicinare:  nun t'abbicinari ca mi scantu
abbintÓri individuare prima o ppoi l'abbintÓri
abbirsÓri, aggiustare m'abbirsari a bbicicletta?
abbirsÓri, Ordinare:  viri d'abbirsari tutti ssi cosi
abbisÓri avvisare mi putiutu abbisari?
abbisugnÓri occorrere  
Óbbitu abito DŘmanţ ie' sabbbŘtŘ  m'angignŘ l'abbţtŘ
mi ni vaiŘ a villa  e parŘ na cutipilla
abbramiÓri  Bramare: soffrire, lamentarsi  
abbrancÓri acchiappare afferrare  
AbbrancicÓrisi aggrapparsi (per salire)  
AbbrazzÓri abbracciare  
AbbrivirÓri,  Abbeverare:   
abbrivirÓri,  annaffiare:   
abbruciÓri bruciare A iaddina fa l ' uovo ie o iaddu ci'abbrucia 
abbruscÓri bruciore I¨ mi manciu u pipi
e a ttia t'abbrusca u culu
AbbuccÓre Rovesciare:   
abbuccÓri versare:   
abbuddÓri immergere  
abbuddÓtu Imbevuto:   
abbunÓri salare  
abbunnÓnti Abbondante:   
abbunnÓri  abbondare:   
abb¨nnu cistite  
abb¨nnu piegamento (dello stendardo) farici abb¨nnu (nelle feste)
abbuttunÓri, abbottonare   
accam¨ra adesso  
AccapÓri Terminare, finire quannu cciÓ accapi
accapýri devi capire  
accarizzÓri accarezzare QuannŘ u diavŘlŘ accarţzza
vuole l'arma
accap¨tu capito  
accattÓri partorire  
accattÓri, Comprare: Acquistare:  Accatta e pentţtţ! -
Amici e parentţ
'nci'accattarţ nŔ ci vennţrţ nentţ -
IanŘ 'nne natŘ
e c'iaccattimŘ a vaccaredda
mi desi n'suddicieddu
m'accattai nu sciccarieddu
 
acchianÓri salire Pintitivi de vostri piccati
e Ĺncielu subbitu acchianati
acchiancÓri,  Schiacciare:   
acchiappaiaddýni nibbio  
acchiappÓri,  Catturare:  Cu na itata 'i mieli s'acchiappunu centu muschi
Si Ŕ giustu chiddu ca Giura ni rissi,
u stanu acchiappennu cu tutti chissi
acchiŔtta taglio ferita  
Óccia Sedano:   
acciuncÓri irrigidirsi  
accucchiÓri riunire mettere insieme  
accuddÓri abbracciare  
accufun¨tu  indirizzito signu accufunuta do friddu ca fa
accufun¨tu Rannicchiato?  
accuminciÓri, iaccuminciÓri cominciare:   
accummitÓri accontentarsi  
accupÓri Svenire:   
accupÓri Soffocare  
accup¨ri Svenimento:   
acc¨ra attento  
AccurzÓri,  Accorciare:  Davanti m'accurza d'arrieri m'allonca 
acc¨rzu scorciatoia Chţ pigghiammŘ accurzŘ?
accussý cosý ommŘ 'ţ mala cuscienza
commŘ opţra accussý pensa.
U lupŘ ţ mala cŘscienza
commŘ opţra
accŘssý pensa
cu nu baciu mi trarisci?
Nĺamicizia accussý la finisci?
accutturÓri,  cucinare lentamente:  
acqualuoru acquaiolo  
addÓuru Alloro :  San. Paulu ciaravulu,
na scocca d'addauru...
addŔnzia udienza (ascolto) Dacci addŔnzia 
addifŔnniri difendere:   
addimurÓri ritardare:  Mi dissi m'a mamma, m'a duna
tanticchia d'abbastanza addimura
addivintÓri diventare Si commu l'uovo
cchi¨ cuoci cchi¨ duru addiventi
addivirtiri, addivŔrtiri, divertire:    
addizzÓri Raddrizzare:  L'arbulu s'addizza quann'Ŕ nicu
Add˛rmiri,  Addormentare:   
add˛rmiri.  Dormire:   
adduÓri allevare AddŘvaiŘ 'mporcŘ pi figghiŘ
era miegghiŘ c'addŘvava mporcŘ
addubbÓri abbuffare:   
addumannÓri, Chiedere:    
AddumÓri,   Accendere:   
addunÓrisi Accertarsi:   
Addunarisýnni Accorgersi:   
ađđuvÓri, allevare   
adichinnýcchi * ma quando mai  
aducÓri,  educare:   
affaccintŔrra bocconi  
affarÓtu Accalorato (da vampate di fuoco)   
affŔnniri Offendere:   
affirrÓri aggredire  
affýsa Offesa:   
affrappÓri Aderire (fortemente):   
affrýttu magro, debolmente  
affruntÓri Vergognare:   
affrunt¨su timido  
affucÓri Soffocare:  Cu mancia sulu s'affuva
affunciÓri risentirsi  
affunnÓri affondare  
Ógghia Aglio:   
agghiÓstru ogliastro  
aggiarniÓri impallidire  
aggiuccÓre Andare a letto presto  
AgnŔddu,  Agnello:   
agnilÓri/ gnilari gelare  
agnutticÓri Piegare:   
aiŔri Ieri:  
Óiu ho Nunn'aiu figghi e a chianciri niputi
Ai¨nciri, Aggiungere:   
ai¨nciri congiungere Munti cu munti  non s'aiunciunu mai
aiuntÓri unire attaccare  
ai¨ntu aggiungerne un po  
alla sanfas˛ alla buona  
allamiÓtu  affamato:   
allampÓri Morire di spavento:  Llampu ca t'allampa!
allascÓri Diradare:   
all'autraiŔri l'altro ieri  
allazzÓri allacciare  
allŔstiri imbastire:   
allianÓri impazzire  
alliccÓri Leccare:  Cu manýa mielţ s'allţcch'e itţ
Quannu a jatta s'allicca a facci
vo ddiri ca chiuovi.
SŘtt'o liettŘ  da zza Cţcca
c'Ŕ na iatta sţcca sţcca
cu parra primma  s'ann'allţcca
AllicchittÓtu elegante:   
alliŔggiu adagio  
all'incýrca,  circa:   
allintÓri Stancarsi:   
allisciÓri,  accarezzare: Alliscia a iatta ca t'aratta
a'llivoti, per caso?

a'llivoti u viristi a chiddu?

allucc¨tu sbalordito  
alluciÓri Illuminare:   
alluciÓri,  abbagliare:   
alluciÓri,  ammaliÓre si cunsß tutta pi circari d'alluciari u picciottu ".
allonca allunga Cu accurza allonca 
(e cu allonca accurza) -
Davanti m'accurza d'arrieri m'allonca 
alluncÓri allungare  
allurdiÓri Sporcare:   
allustrÓri Lustrare:   
alluzzÓri aguzzare  
amar˛sticu Amarognolo:   
amÓru amaro amaru commu 'o fieli
amÓru guai AmarŘ cŘ iÓ bţsognŘ -
Amaru cu l'ha i rÓnnili a vigna!
ambastardýri selvatichire  
ambracchiÓri sporcare, imbrattare  
ambucÓri Imbucare:   
amýcu amico Miegghiu n'cani amicu ca n'amicu cani
ammÓcca ramýgna inconcludente  
ammaccÓri ammaccare  
ammammalucc¨tu allibito  
ammancÓre scarseggiare   
ammancÓre mancare  
ammaravacchiÓta stanca (senza voglia)  
ammargiÓri impaludare  
ammattiri succedere  
ammÓtula (a matula) invano, senza senso, inutilmente QuannŘ u sceccŘ
nŘn muolţ bţvţrţ
a matŘla ci frischi
ammazzÓri Uccidere:   
ammŔci invece  
ammŔntri mentre Si stira ammentri co ferru Ŕ cauru
ammŔnu circa:   
ammŔnzu nel mezzo

Metti u pani ammenz'Ŕ renti
ca a fammi sa'rrisenti

ammŔri verso  
ammŔstiri investire  
AmmilinÓri,  Avvelenare:   
amminazzÓri minacciare  
amminchialýri impallidire, rabbrividire   
amminchial¨ro malaticcio  
ammintÓri inventare menzogne  
ammiscÓri mettere insieme,  Mischiare:   
ammiscÓri Intervenire ( in situazioni che non lo riguardano) ..lassili perdiri ,tu nun t'ammiscari "
ammitÓri avvitare  
ammitÓri invitare  
amm˛ddu ammollo  
ammubbiliÓri arredare  
ammuccalap¨ni nullafacente  
ammuccÓri Imboccare:   
ammucciÓri Nascondere:  Ammuccia ammuccia ca tutti u sanŘ - 
 Ammuccia Ř sŘli ca rrţtţ -
Bţddţzzţ e dţnarţ  nŘn sţ ponŘ ammŘcciarţ
TirÓ a petra e s'ammucciÓ a manu
ammucciÓtu Nascosto:   
ammucci¨ni Di nascosto:   
ammugghiÓri interrompere  
ammugghiÓri, avvolgere:    
ammulÓre affilare  
ammunýnni, amunýnni Andiamo:   
ammu˛la f˛rbici e cutiŔddi Arrotino:  
ammurbÓri appestare ?  
ammuttÓri spingere:  Pista e mmutta
ammutt¨ni a spintoni  
amm¨zzu casuale  
ampaiari - mpaiari bardare ampaia ssu sceccu
ampicÓri (mpicÓri) Picchiare:   
ampiccicÓri, (mpiccicÓri) Attaccare:   
ampýnciri (mpýnciri) impigliare  
ampýnciri (mpýnciri) inciampare:   
amprýsa scommessa - scommetti  
ampristÓri (mpristÓri) Prestare:  cu ampresta nun ci n'arresta
niesci monicu senza testa
amunýnni andiamo  
ana devono I campanţ s'ana ssentţrţ tuttţ
ancagghiÓri intrappolare  Cu c'ancagghia ancagghia
 
ancam¨ra per adesso  
ancaparrari  accaparrare  
ancapizzÓri accostare accanto  
ancarmÓri
 
incrementare Setti sarm'i favţ
fan'o Mazzarinu
-Se gn'iÓ ncarma a lupa
ancarrÓri Travolgere  
anchiavÓri,  Chiudere a chiave:   
anchiffarÓtu Affaccendato:   
anchiummÓri impallinare  
anciarrÓri incastrare, intrappolare  
anci˛va Acciuga:   
ancrassÓri ingrassare All'uocchiŘ do patrŘni ancrassa u cavaddŘ
ancravaccÓri accavallare  
ancucchiÓri Unire:  Pilu cu pilu
s'ancucchiunu a notti
ancuddiriÓtu Incollerito:   
ancudduriÓri mescolare senza senso  
anculari fregare,  
anculiÓre  Insistere Nculiari e dari su du cosi ca nun si ponu aviri
ancuminciari incominciare Miegghiu nunn'ancuminciari ca lasciari i cosi a metÓ
ancuntrÓri Incontrare:   
ancupunÓri coprire (mettere il coperchio)  
anc¨ra ancora AncŘra s'ampararţ a caminarţ
e giÓ vuolţ cŘrrţrţ
ancuraggiÓri Incoraggiare:   
anc¨ttu stretto  
ancutt¨tu

Sofferente da spasmo affettivo. inconsolabile, incontenibile (╚ quello stato in cui si trova il neonato quando piange in modo parossistico, tant'Ŕ che le mamme per farlo smettere, non ho mai capito se funzionasse o meno, gli stringevano il culetto.  Giuseppe Gaetano Trigili)

 
AnfÓcci Di fronte:   
anfasciÓri Fasciare:   
anfilÓri infilare I disgrazi nun mmienuno mai suli
(paruno anfilati ca ugghia)
anfrascÓri  coprire con frasche  
anfrascÓri  nascondere  
anf¨nnu, nf¨nnu in fondo  
anfurzÓri rinforzare, Panţ duru: m'anforza Ř culu
angiarrÓri incastrare  
angignÓri  Indossare (per la prima volta)  DŘmanţ ie' sabbbŘtŘ  m'angignŘ l'abbţtŘ -mi ni vaiŘ a villa  e parŘ na cutipilla
aniŔddu anello itu itieddŘ
scocca d'anieddŘ
loncŘ vţddanŘ
llţcca piattţ
scaccia puruocchi
annacÓri Dondolare:   
annacÓrisi, sbrigarsi:     
annÓchiti sbrigati  
annaculiÓre dondolare  
annamurÓri innamorare CŘ s'annamŘra di capiddţ e di rentţ  'ns'annammŘrat'i nentţ 
annarbuliÓta  inalberata!:   
AnnÓri,  Andare:  Annai pţ fŘttţrţ e mi truvai futtutŘ
Annarisýnni Andarsene:   
annarriŔri indietro Vai ann'arrieri comm'o curdaru
annaticÓri ? ti dacissi nne natichi Sculacciare:   
annatrÓnnu l'anno prossimo  
AnniÓri, Annegare:   
AnniÓri,  Affogare:   
annichŔa apposta  
AnniggiÓrisi  confondersi  
anningÓri incaricare,  
annýntra all'interno, in fondo Chi¨ annintra  annimmu 
e chi¨ pisci pigghimmu
annittÓri pulire:   
annivulÓtu Nuvoloso:   
annuiÓri, annuoia annoiare canta iaddu canta truoia
canta tu ca ammia m'annuoia
Oggi m'annuoia
cchiu assai di na scecca zoppa
!
annunniaririsilla perdere tempo  
AnnurbÓri,  Accecare:   
ansimmilarisi unirsi  
antabbaccÓre zittire  
antabbaccÓri subire passivamente  
antÓntu intanto  
antracchiÓri, ntracchiari vestirsi elegante S'antrÓcchia e niescţ
antravaccÓri montare, accavallare A zza Minica si stinnicchia
e u zzu Minicu c'antravacca
antricari intrigare Nun t'antricari  unni nun t'appartieni
antrusciÓri/ ntrusciÓri avvolgere, coprire antrusciti bbona
antuppÓri Tappare:   
ant¨ra poco fa  
anturciniÓri  arrotolare:   
an¨ri onore ,.... pi trenta dinari persi lĺanuri.
anzŔmmili insieme Chţ fţmmŘ a scola anzemmţlţ?
NŘn'nţ pŘtţtţ farţ  panţ anzemmţlţ
anzicchýri Dimagrire:   
anzignÓri, ansignari insegnare Ansţgnţtţ l'artţ e mettţla da partţ -
I caruti ansignunu a caminari
T'ansignari e t'a perdiri
U vastuni ansigna o iarzuni
anzirtÓri Indovinare:  para a ccu viÜti
e nzerta a ccu nu'mmiÜtţ
anzitÓri innestare  
anzumagghiÓri cadere:  
aollÓnnu l'anno scorso  
appaciÓri pareggiare  
appanÓri ingozzare  
appanzÓri saziarsi   
apparŔcchiu aereo  
apparicchiÓri apparecchiare   
appariggiÓri livellare  
appariggiÓri pareggiare  
apparýri apparire  
appartinýri competere Nun t'antricari  unni nun t'appartieni
appattare pareggiare  
appattari coincidere  
appŔnniri,  appendere:  Cu ci'appennţ a cianciana a iatta?
appennirr˛bbi attaccapanni  
appŔri a piedi Cu d'apperi ti metti a cavaddu
u primmu cauci Ŕ sua 
appi avere Cu n'appţ n'appţ de cassat'ţ Pasqua).
L'appţ ta mÓ
appicciÓri, Accendere:   
appiddicÓri:  Arrampicare:   
appiddicÓri arrampicare  
appinnicari appisolarsi  
appizzÓri infilzare  
appizzÓri rovinare, perdere Ci'appizzai rammŘ e stagnŘ 
app˛sta volutamente

Ha fattu apposta?
No a nichŔ

apprŔssu dopo  
appuggiÓri Poggiare:   
appuntÓri cucire  
appu˛i Poi:   
appu˛i,  dopo:  I corni su comm'e renti
fanu mali quannu spuntunu,
ma appuoi servunu ppi manciari
appustÓri fare la posta  
appuzzÓri Acconsentire:   
appuzzÓri Sottomettere:   
appuzzari chinare CŘcŘzza cŘcŘzza  cu parra appŘzza
aprýli aprile NN'aprili nun luvari  
a settemmiri nun mettiri
ArÓciu Adagio:   
Arancari intorpidire  
arÓsciu, Piano:   
arattÓri Grattare:  TarÓ tarÓ tarÓ, arrattici u culu a ta mÓ
arattÓri Grattuggiare:   
aratt¨ni,  Graffio:   
Órbulu albero L'arbulu pecca  e a ramma ricivi
L'arbulu s'addizza quann'Ŕ nicu
archinuŔ arcobaleno  
Arc˛via nicchia:   
ardŔnti piccante  
ariŔnzia udienza  
Órma anima QuantŘ tţ vuogghiŘ benţ,
sciatŘ dţ l'arma mia!
QuannŘ ammazzŘ u porcŘ
a funcia a dugnŘ a tia.
ArmÓli Animale:   
armÓru,
armalittu,
armaluzzu
bestia: animale  
arrabbattÓri affaccendarsi  
arraggiÓri arrabbiarsi  
arraggiÓtu Arrabbiato:   
arramÓtu scarno - ossidato  
arrancÓrţ,  accorrere:   
ArrÓpiri;  Aprire:  Arapi u stipu e pigghia u spicchiu
Si chiuri na porta
e s'arrapi m'purticatu
arrappÓri raggrinzire  
arrasari rasare alla stessa altezza Chţ arrasÓ u lavŘrţ? 
arrascÓri Raschiare:   
arrasc¨sa ruvida  
ArrassÓri,  Allontanare:   
ArribbicÓri  rispondere, ( da replicare )  
arricampÓri, ricampari raccogliere:   
arricampÓrisi, ricampÓrisi Ritornare: rincasare  
arricriÓri godere  
arricugghýrisi rincasare  
arricuogghiri raccogliere Chiddu ca si simýna  s'arricuogghi
arrid¨ciri ridurre  
arriŔggiri,  Reggere,   
arrifriddÓrisi raffreddarsi  
arrifriscÓri rinfrescare Cu muorţ arrţfrţsca (e s'annaccuitýa)
arriminÓri Mescolare:  I vai da pignata i sa a cucchiara ca'rrimina
arriminÓrisi affrettarsi  
arrimiscÓri mescolare  
arrimuddÓri  Rammollire  
arrinÓrisi accodarsi  
arrincu accanto Arrincu arrinco 
arriniŔsciri riuscire:  Cu niesci arriniesci -
Diu ni scanza do tintu arrinisciutu
Arrinnýrisi.  Arrendersi:   
arripigghiÓri Filmare: riprendersi arripigghia ssa scena / t'arripigghiasti?
arripizzÓri Rattoppare:   
arripusÓri riposare  
arrisbigghiÓri Risvegliare:   
arrisbigghiÓri,   Sterpaglia:   
arrisciŔriri perquisire  
arrisicÓri Rischiare:  Cu arrţsţca arrŘsţca 
arrisinÓri infreddolirsi, intorpidire  
arrispittÓri rispettare Cu arrispietta u canţ  arrispietta o patrŘnţ
arristÓri Restare,  Rimanere:   
arristÓri carcerare, imprigionare  
arrisurbutu determinato, deciso  
arrivÓri arrivare  
arriurdÓri ricordare arriurdativi ca a Caifa lĺamu cunsinnari.
arrivŔrsa al contrario, inversamente  
arrivigghiÓri Svegliare:   
arrivinýri resuscitare  
arriv˛rda arriurdari ricorda ricordare ArrivordÓ a pievţra o lupu
arriulÓri / arrivulÓri giungere /scagliare rimbalzare unni sauta unni arriuola
arrizzittÓre riordinare  
arrubbÓri Rubare:  Nniulu naulu picuraru
t'arrubbasti i chiavi di San Pietru
T'arrobba cu ti sa
ArruggiÓri,  Arrugginire:   
arrumazzÓri Percuotere / cadere rovinosamente arrumazzari i ulivi - arrumazzari i cagniuoli.- tantu fisti ca t'arrumazzasti -
arrunciÓri Raggruppare  
arrunfÓri Russare:   
arrusicÓri rosicchiare Cu arrţsţca arrŘsţca 
ArrussiÓri Arrossire:  Miegghiu na vota giarniari
ca centu voti arrussiari
arrutÓri ruttare  
asciuÓri asciugare CentŘ abbagnŘnŘ e unŘ asciuva
ascutÓri ascoltare I¨ nun ti criru chi¨, nun tĺascutu chi¨.
aspittÓri aspettare  
assÓi Tanto Ognunu iÓ i guai sua
cu cchi¨ ppicca cu cchi'assai
assamŔntri  nel frattempo  
assappanÓtu zuppo d'acqua  
assassý contemporaneamente  
assŔntiri,  Sentire:   
assicunnÓri assecondare  
assicurarisi accertarsi  
assicutÓri Rincorrere:   
assicutÓri inseguire iornu e notti s'assicutunu
AssignurÓrisi ingentilirsi  
assimigghiÓri assumigghiÓri Somigliare:  Cu s'assţmţgghia si pigghia
NŘn tţ pigghiŘ  se nŘn t'assţmţgghiŘ
Pani e figghi: tanti assimigghi
assimpricÓri Restare ( di stucco):   
assintinÓri imputridire  
assýra ieri sera  
assittÓri approntare assittari a pignata nto lucci
assittÓri Sedere:   
assittÓrisi sedersi:   
assupicchiÓri avanzare U picca m'abbasta
U'ssai m'assupecchia
assuppÓre inzuppare /  
assuppatu  impregnato  
astýssu Uguale:   
astutÓri Spegnere:   
attaccÓri Imprigionare:  Attaccatulu nun vu facýti scappari,
CcÓ cĺŔ GŔsu ricircatu
lu purtamu attaccatu
atterruriri Terrorizzare:   
attintÓri ascoltare  
attisÓri drizzare, ascoltare attentamente
attrintari Tirare (la corda) :   
attrunzÓri infreddolirsi  
attuppÓri incappare  
attuppÓri cogliere in fragrante  
attuppÓri arrivare in tempo  
atturrÓri Torrefare:   
A¨stu Agosto:   
autÓre Girare:   
autÓri  Voltare:  Avotţla ca s'abbrucia
Parţ na iaddina cu l'uoŘ autaŘ
Óutra altra Dici na cosa  e ni fa n'autra 
Na manu lava l'autra
e tutti dui lavuno a facci
NŘn farţ all'autrţ 
chiddŘ ca nŘn muoi sţrţ fattŘ tu.
autubb¨ssu Bus:   
avÓia dai avaia finiscila
avalari avvalorare  
avant'aiŔri l'altro ieri  
avantÓri vantare U sceccu avantatu  si curca
avanzÓri ? Essere creditore  
avastÓri bastare,  essere sufficiente  
avýri  Avere   
avu˛lunu volare via

I sordi ianu l'ali 
si n'avuoluno commu nenti

avutÓri Capovolgere:   
azzannÓtu spuntato, smussato  
azzÓru Acciaio:   
azzizzÓrisi abbellirsi  
AzzurrÓtu voglioso (di sesso)  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo


Vocaboli Inseriti

3170


ultimo aggiornamento
 

 

*termine non pi¨ in uso

 

ę Buccheri Antica