IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

I I  
i zigrýnu ,  elegante:   
ha Cu piccacarŘ tienţ
settţ spiritţ comm'e iattţ
iÓbbu verso, scherno

Iabbu e maravigghia

iÓbbuco boccaccia  
iachŔlla frac  
iÓcitu acido (aciditÓ)  
iÓcqua acqua Ogni tţnta iacqua  lieva a sţrţ 
iÓcqua Pioggia:   
iaddýna Gallina:  A iaddina ca camţna porta a vozza china
iaddinÓru Pollaio:  Nun ponu stari du iaddi  nno stissu iaddinaru
iÓddu gallo A iaddina fa l ' uovo ie o iaddu ci'abbrucia 
iÓddu Gallo: 

Nun ponu stari du iaddi  nno stissu iaddinaru

iadd¨zzu gallo  
iÓggia Gabbia: 

Iaggia aperta
ucieddu mortu

iaiÓduci acetosa o erba brusca  
iÓiu ho

Iaju na fammi ca nun ci viru di l'uocchi

ial˛fru Garofano:   
iamýddu cammello  
iÓmma Gamba: Stenni u pieri pi quantu po' a iamma
iÓmmiru iammuru Gambero:   
iÓnca mola: 

Mancia cu quattrŘ ianchţ

iancÓta, schiaffo:     
ianchiÓri decorare  
ianchiÓri aprire gli occhi, stare attento  Ianchia l'uocchi!
 
IÓncilu Angelo:   
iÓncu Bianco:   
iÓnu sebastiano

IanŘ 'nne natŘ
e c'iaccattimŘ a vaccaredda

iÓnu hanno I sordi ianu l'ali  si n'avuoluno commu nenti
Macari i pulici ianu a tussi
iardýnu Giardino:   
iÓrdiri ardere, bruciare Fu lucţ e si iarsţ
fu ccţnnţrţ e sţ persţ
iarmÓri armare armarsi Iarmamini ie partiti
iÓrsinu iarsini ravanello selvatico  
iarzÓna  pensile (mobiletto)  
iarz¨ni garzone Di patruni  addivintai iarzuni
U vastuni ansigna o iarzuni
iattaluoru passaggio per il gatto foro circolare  
iattarŔddi eritema (ab igne o eritema da calore) mi spuntanu i iattareddi!
iÓtta - iÓttu Gatta - Gatto Cu ci'appennţ a cianciana a iatta?
iausÓri,  Conservare:   
iÓva possibile?:   
iÓvi ha A fimmina iavi u culu friddu
perchi ci sputau o diavulu -
Iavi na panza quantu na utti,
quannu camina fa ririri a tutti

U lupu javi la tana e lu surci lu purtusu

iavitÓri Risparmiare:  Si iavita quannu a maidda Ŕ china
 quannu Ŕ vacanti chi ci a javitari?  
iavitÓri,  economizzare:   
iÓviu gioia, godimento, piacere  
iÓzzu Letto (di campagna):   
ýddi essi:   
ýddu egli:   
Ŕ

cchi¨ lalia  da fammţ'i innarŘ

iŔlu Gelo:  
iŔnnuru iŔnniru Genero:  Cu na figghia fi centu ienniri
iŔrmu Verme:   
Iermu tagghiarinu  tenia  
ilÓta gelata  
imŔnta Giumenta:   
immir¨tu Gobbo:   
ýmmu Gobba: Talýti u immu tua
inchiýri Riempire:  U tempu fa' sduaca e inchi
individuare abbintÓri  
innÓru Gennaio: 

IŔ cchi¨ lalia da fammţ'i innarŘ

ýnnici Indice:   
ýntra, rýntra, dýntra Dentro: 

MercŘlţ intra  sţmana fora

Na nuci sula intra o saccu nun fa scrusciu

i˛cu gioco

Iocu di mani  iocu di viddani

i˛mmiu Vomito:   
i˛mmuru Gomitolo:   
i˛rnu Giorno:  Di iornu nunn'i vuogghiu  e a sira sfardo l'uogghio
Ogni iornu priricava Ĺnto tempiu e nÚ strati
i˛vi Giovedi:  
ipp¨ni giacchetta stretta sopra la camicia che copre il busto (indumento femminile)  
irýddu grillo:   
ýsina Serpente:   
ýssu Gesso:   
italiŔddu ditale:  
italiŔddu tipo di pasta  
itÓta Ditata:  Cu na itata 'i mieli
s'acchiappunu centu muschi
itýttu mignolo  
ittÓri Gettare: 

I ricchţ su sarbŘnŘ e i povţrţ u iettunŘ

QuannŘ penzŘ ca sţgnŘ monţca
iettŘ fuocŘ sutt'a tonţca
ittÓri ¨ci - ittÓri v¨ci Gridare: Strillari:   
IttÓri, Buttare:  cŘ nŘn mţ tienţ
ca ci iettŘ lucţ.
ýtu Dito: 

itu itieddŘ
scocca d'anieddŘ
loncŘ vţddanŘ
llţcca piattţ
scaccia puruocchi

ýtu rossu pollice  
io

Iu' azzappava  ţddŘ vţnnţ
ie nţ mţsŘmŘ n'cuÜtionţ

iucalu˛ru giocherellone  
iucalu˛ru rotula della gamba  
iucÓri Giocare: 

Iucari cu du par'i carti

Se nun mi viri t'arrobbu
se mi viri ti staiu iuchenno
iucat¨ri Giocatore:   
i¨mmiari Vomitare:   
i¨nciri unire aggiungere:   
i¨nciri Raggiungere  
i¨nta manciata  
i¨nta soprappi¨:  Cu cŘnta ci mettţ a iŘnta
i¨nta arrivata (dove Ŕ arrivata) lonchi i punti ch'e festi s¨ junti
iurÓri Giurare:   
i¨rici Giudice:   
iurnÓta giornata  
Jencu giovenco  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica