IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

S S  
conosce T'arrobba cu ti sa
sÓbbutu sabato DŘmanţ ie' sabbbŘtŘ  m'angignŘ l'abbţtŘ
mi ni vaiŘ a villa  e parŘ na cutipilla
sÓcciu so ballarţ nŘn sacciŘ
sacchŔtta Tasca:   
sacchýna Sacca  
sÓccu sacco Na nuci sula intra o saccu nun fa scrusciu
sÓia acquitrinio  
saýmmi strutto

Quannu a jatta nun p˛ arrivari nÓ saimmi dici ca sÓ di rancitu

salamucýttu Coniglietto:  
salam¨ciu coniglio:  
saliare lasciare molto indietro  
salýtu salato   
sancaliÓri segnare  
sancaliÓri memorizzare  
sancŔli ? Sanguinaccio:   
sÓncu sangue se si fermi
ti quagghia u sangu
sanfas˛ alla buona  
sanguŔtta sanguisuga  
sanýzzu salutare, in buono stato  
sÓnnali Sandali:   
 Sanu sanu incapace, imbranato ,
lento nel decidere su cose banali
 
sapýri sapere Ah se sapýa, Santu Sapia
Nnicca nnicca
a ta mamma cţ sappţ 'i picca
Duminica parýa nu veru ginirali ma nun sanu ca nenti vali.
sapit¨ri conoscitore Chiddu s'av˛ta 'i dda banna pi nun paiÓri u dÓziu. Ma Ŕ sapituri. E comu se Ŕ sapituri!
sap¨ri sapore  
sara¨sa Siracusa A Sarausa spara 'n tronu,
canta porcu ca i¨ sonu
sarbÓggiu Selvatico:   
sarbÓri, custodire  
sarbÓri,  Conservare:  Cu sarba truova
I ricchţ su sarbŘnŘ e i povţrţ u iettunŘ
Sarba a pezza pi quannu vieni u purtusu
sarbiŔtta, sarvietta tovagliolo  
sÓrma unita di misura

...Na sarma sţmţnaiŘ
e na sarma fţcţ....

sarmentu ramo della vite  
sarristýa Sagrestia:  quannŘ trasŘ nna sarristia
mţ parţ ca sţgnŘ nn'a vicaria
sÓrsa,  Salsa:   
sarvÓri salvare Cu sţ vardÓ sţ sarvÓ
Ommu avvisatu menzu sarvatu
sasýzza Salsiccia:  Mi resi minchia ppi sasizza
sautÓri Saltare:   
sÓutu salto  
sbacantÓri Svuotare:   
sbÓddu noia ?  
sbafÓri mangiare avidamente  
sbagghi errori:   
sbagnÓri festeggiare  per inaugurare  
sbalancÓri spalancare:   
sbalancÓri Cadere (in malo modo)  
sbambÓri Ravvivare: Alimentare:  Sbamba u luci!
sbanire svanire   
sbarÓgnari, sparagnari risparmiare Sbaragna a farina
quannu a maidda Ŕ china
sbÓttiri sbattere  
sbattuliÓri sbattere ripetutamente  
sbattuli¨ni urto pesante  
sbŔnniri sendere  
sberla, schiaffo:     
sbŔttica rimboccatura del lenzuolo  
sbiancÓri Impallidire:   
sbiddicÓrisi sbellicarsi  
sbillacchiÓri divertirsi  
sbill˛ccu medaglione agli orecchini o a collana  
sbinari /sbinata sgasare / sgasata  
sbýnniri svendere  
sbintÓri Degassare:   
sbintÓri Sorprendere:   
sbintuliÓri sventolare, prendere freddo  
sbintura sventura (sfortuna)  
sbirsÓri rovinare  
sbracÓtu dismesso  
sbrazzÓrisi sbracciarsi  
sbriugnÓri svergognare  
sbriv˛gna svergogna sbrivogna famnigghi
sbrizziÓri piovigginare  
sbr˛dda chiara, pulita  
sbugghiÓri svegliare  
sbunghiÓri sgonfiare  
sb¨rru sperma  
scaccÓri sbagliare, perdere scacchici donna Nera
scaccian¨ci Schiaccianoci:   
scacciÓri Schiacciare:  itu itieddŘ
scocca d'anieddŘ
loncŘ vţddanŘ
llţcca piattţ
scaccia puruocchi
scacin¨su cagionevole  
scaci¨ni  pretesto   
scagghia pezzo . Na scagghia i pani  
scagghi¨ni Canino:   
scalÓrmi meno male  
scaliÓri rovistare  
scal˛ra indivia  
scal¨ni Scalino:   
scampÓri smettere di piovere:   
scÓmpulu pezzo di stoffa  
scancellÓri Cancellare:   
scanciÓri scambiare  
scaniÓri Impastare  
scannaliÓri scandalizzare  
scannaliÓri disabituare   
scannaliÓta misurata (con approssimazione)  
scannÓri uccidere un animale  
scanniŔddi urla  
scantÓri spaventare Si scanta i l'ummira sua
scÓntu, scantÓzzu spavento Paura:   
scantulýnu pauroso  
scanzÓnni scanzateci  
scanzÓri, scanziÓri allontanare, scostare, evitare Diu ni scanza de fimmini o suli
e di l'ommini a'llantu
u scanziÓ ppi miraculu
scapiddÓtu spettinato  
scapýddi senza cappello  
scapistrÓtu scapestrato  
scapizzÓri discostare  
scappiddÓri scappellare  
scappiŔddu scalpello   
scappisÓri, Calpestare:   
scappisÓri investire  
scappulÓru mantello (con cappuccio  
scarcagnÓri ridere maldestramente  
scarcu espettorato   
scarminÓre cardare, allargare la lana  
scar˛gna sfortuna  
scarpÓru Calzolaio:   
scarsiÓri scarseggiare  
scÓrsu scarso Cu Ŕ riccu d'amici Ŕ scarsu di guai
ScarsunÓta scopa  
scarsunÓta esagerazione  
scasciÓri sbagliare tiro a bigliardo  
scasci¨ni  opportunitÓ  
scassabbuÓtti apriscatole  
scassÓtu rotto malridotto  
scÓssu sambuco  
scattiari infuriarsi perdere le staffe  
scattu˛lu bambino  
scattu˛lu fico acerba  
scatt¨su nervoso   
scaurÓrý    
scÓusu scalzo:   
ScŔcca/u Asino:  Attacca u sceccŘ Řnn'u vuolţ Ř patrŘnţ
Oggi m'annuoia
cchiu assai di na scecca zoppa!
scerbÓri estirpare (togliere l'erba invasiva)  
schiŔtta Nubile:   
schiŔttu Celibe:   
schiŔttu Scapolo:   
schiffarÓtu nullafacente  
schifitt¨su schifiltoso  
schýna schiena  
schýttu senza niente Pani schittu cala rittu
schizz¨su Divertente:   
sciaccare spaccare Tantu a quartara va all'acqua
fin'a ca si sciacca
sciacquariÓri sciacquare  
sciacquatunÓzza semplice ( acqua e sapone)  
scialÓri divertirisi  
scialÓri spendere senza moderazione  
sciancÓtu storpio  
sciancu fianco: 

piettu cu piettu sciancu cu sciancu
culu cu culu

sciÓtu fiato QuantŘ tţ vuogghiŘ benţ,
sciatŘ dţ l'arma mia!
QuannŘ ammazzŘ u porcŘ
a funcia a dugnŘ a tia.
sciat¨zzu  fiato  (esclamazione di affetto) Sciatuzzu miu
sciauriÓri annusare  
sciÓuru Profumo: odore  
SciÓuru,  Aroma:   
sciccarŔddu asinello

...mi desi nsuddicieddu
maccattai nu sciccarieddu...

Scýdda Ascella:  Santa Pritulidda che pieri suttu a scidda
sciddicalu˛ra scivolo  
sciddicÓri Scivolare:  arrivatu a palazzuolo
sciddica u sceccu e cari ta ssuoru
Unni mi chiuovi
mi sciddica
sciddichýmmu andarsene (con circospezione)  
sciddic¨su Scivoloso:   
scidd¨ni ? penzoloni Scidduni carutu
scilÓri sfilare  
scilÓtu sfilato (tessitura)  
scilÓtu sfibrato  
scýnniri,  Scendere:   
scinn¨ta,  Discesa:  Tanti su i chianati
tanti su i scinnu
ti
sci˛rbu sorbo Co tempu e ca pagghia si maturunu i sciorbi
sci˛rta diarrea  
scýpita insipida scipita comm'a pagghia
scipitarýa stupideria  
scýpitu insipido  
scippÓri estrarre Uocchţ e dţnarţ
sŘ fortţ a scipparţ
scippari, scippatu estirpare:   
sciruppari sopportare  
SciuÓri, Asciugare:   
sciugghi¨tu Sciolto:   
sci¨mmi fiume:   
sciunnÓri sprofondare  
sciu˛gghiri Slacciare:   
sciu˛gghiri Slegare:  a corda rŘppţ rŘppţ,
a Üciuogghţ cu ncţ cŘrpţ -
Appu˛i a mula sciu˛gghi! 
Dinnillu, e ti sciugghimmu subitamenti
sciu˛gghiri, Sciogliere:    
sciu˛gghiri,  Diluire:   
sciurŔttu ciurettu Cavolfiore:   
sciusciÓri soffiare  
sci¨sciu Soffio:   
sci¨ttu Asciutto:   
sc˛cca Fiocco: 

itu itieddŘ
scocca d'anieddŘ
loncŘ vţddanŘ
llţcca piattţ
scaccia puruocchi

 
sc˛cca petalo San. Paulu ciaravulu, na scocca d'addauru
sc˛gnitu impervio  
sc˛ppula, schiaffo:     
sc˛rcia Buccia:  Chi ci fai scorci
Nun fari scorci
U canciÓ pi scorc'i luppini
scorciaecoddu scappellotto  
scornabbŔccu pistacchio selvatico  
scorpu ?  
scozzila Mollica:   
scramuzzÓri triturare  
scramuzz¨ni cicca di sigaretta  
scravÓgghiu Scarafaggio:   
scrýmma riga nei capelli  
scrivizzÓre triturare (con i piedi)  
scr˛cchila Conchiglia:   
scr˛cchili  conchiglie - tipo di pasta  
scr¨sciu Rumore:  Na nuci sula intra o saccu nun fa scrusciu
Scupa nuova scrusciu fa
scubbiliÓri schifare  
scucchiÓri staccare  
scufugnÓri ricercare (a fondo)  
scugghi¨nari sforzarsi (eccessivamente)  
scugnÓri tirare fuori  
sculapÓsta scolapasta  
sculÓri scolare  
sc¨mma Schiuma:   
scummigghiÓri scoperchiare  
scumminÓri rompere scombinare  
scumparýri scumpÓriri scomparire  
scumpanaggiari accompagnare (con il pane)  
scunciri consumare mi si scuncý tuttu u luci
scunchiur¨ta inconcludente  
scunicchiÓri disassemblare  
scuntrÓri imbattersi   
scunzÓri Spettinare:   
scunzÓri, Disfare:   
scuogghiri raccogliere di qua e li da  
sc¨pa scopa  
scupÓri scopare  
scupŔtta fucile  
scupicchiÓri scoperchiare  
scuppiÓri,  esplodere:   
scuppulÓri ? Tolto dall'alloggiamento Scoppula gianna co chiovu
scuppul¨ni schiaffo  
scurÓri Oscurare:   
scurÓta Imbrunire:   
scurciÓri spellare scorticare  
scurdÓri Dimenticare:  Fa benţ e scordţtţllŘ
Eĺ inutili ca cerca di fuiri e scappari,
ca cummannimmu nui, nun si lĺha scurdari.
scurdi˛tu smemorato Mancţ panţ 'i Scurdia
scurdi˛tu scordienze (abitante di Scordia)  
scuriŔdda scodella  
scurnÓri incornare  
scurpiuni geco  
scursune serpente  
sc¨ru Buio:   
sc¨ru Oscuro:   
scuscinziÓtu incosciente  
sc¨siri,  Scucire:   
ScutÓri,  Ascoltare;   
scutulÓri scuotere Ognunu piscia e sa scut˛la
scuzzÓria tartaruga  
scuzzitt¨ni scappellotto ..ura ca simmu maritati scuzzittuni e tunpulati......
scuzzulari sbriciolare - ridurre di numero

Nun mi tuccari ca mi scozzulu

ScŘzzularţ rŘsariŘ

(Scuzzula i pummi ca vienunu cchiu rossi)

sdÓnca / sdÓnga spranga  Unn'astatu ammutari fummu ca
sdanca/ga?

 
sdiŔgnu sdegno Cent'annţ d'amurţ e n'Řra dţ sdiegnŘ
sdillabbrÓri slargare  
sdillabbrÓtu dilatato  
sdilliriÓri delirare  
sdillunc¨ni alto e magro  
sdiluviÓri diluviare  
sdirricÓtu sradicato:   
sdirruggiÓri derustizzare (togliere la ruggine)  
sdirr¨pu Precipizio:   
sdurripÓri, cadere:   
sdurrupÓri, Demolire:   
sduacÓri, sduvacÓri,  Sversare:  U tempu fa' sduaca e inchi
sŔggia Sedia:   
sŔntiri Sentire: 

I campanţ s'ana ssentţrţ tuttţ

sŔrra Sega:   
settemmţrţ settembre

NN'aprili nun luvari
a settemmiri nun mettiri

sfallýri fallire  
sfardÓri, Consumare:  O iornu nunn'i vuogghiu 
e a sira sfardo l'uogghio
sfÓttu Marcio:   
sfýnci sfinge dolce tipico  
sfugghiÓri sfogliare:   
sfunnÓri sfondare  
sfusu sfuso  
sf¨ttiri deridere  
sgagnari pizzicare?  
sgangari scheggiare   
sgangÓtu sdentato  
sgargiÓnti vistosa   
sgraggiÓri Graffiare:   
sgraggi¨ni Graffio:   
sgrÓnciu grappolo (parte)  
sgricciari spruzzare  
sgricciu piccolino  
sguazzÓri sciacquare  
sguazzÓri sciacquare  
sguazzÓri trovarsi a suo agio  
sg¨bbia scalpello del falegname  
sýcca, u,  Magra, o  SŘtt'o liettŘ  da zza Cţcca
c'Ŕ na iatta sţcca sţcca
cu parra primma  s'ann'allţcca
siccÓgnu che richiede pochissima acqua  
siccÓnti seccante  
sýcchiu Secchio:   
sicchýzza magrezza:   
sýccu Secco:   
SiddiÓri,  Annoiare:   
siddýiu Noia:   
siddýu Ozio:   
siddi¨su Noioso:   
siŔi sei  
Signa (scimmia ) scimmia  
sýgnu sono Ha trarutu nu Ĺnnuccenti
signu la virgogna di li genti.
simÓna settimana MercŘlţ intra  sţmana fora
simŔnzi chiodini  
siminÓri seminare Chiddu ca si simýna  s'arricuogghi
Ma patrţ cŘ lŘ mietţrţ murýŘ
e si lŘ mietţ cŘ lŘ sţmţnaŘ.

Na vota i citroli i siminaunu.
Ura nasciunu suli.

siminatu seminato

Nun'niesciri fuora do siminatu

sinÓpa Senape:   
 sýnnicu, sýnnucu, Sindaco:  U sinnicu di Patti mannß a Napuli pi piatti.....
sýra Sera:  Di iornu nunn'i vuogghiu 
e a sira sfardu l'uogghiu
sirbýri servire

Lincua ca nun parra
Ŕ mala sirvura

sirbýzzi faccende  
sýri,  essere:  Mortu u figghiozzu 
nun simmu cchi¨ cumpari 

NŘn farţ all'autrţ 
chiddŘ ca nŘn muoi sţrţ fattŘ tu.

QuannŘ penzŘ ca sţgnŘ monţca
iettŘ fuocŘ sutt'a tonţca
sýri sete Ogni tţnta iacqua  lieva a sţrţ 
sýrici sedici  
sirrari segare  
sirv¨ra servita

Lincua ca nun parra
Ŕ mala sirvura

sýta seta Santa Lucia a marţ stacýa 
orŘ tagghiava e sţta cusýa
smammÓri andare via   
smammÓnicu dispettoso  
smanciÓtu Logorato:   
sminchiÓri rompere (smontare)  
sminzÓri dimezzare  
smurritiÓre arrovellare  
smurritiÓre straparlare  
smurritiÓre smanettare  
s˛ggiru Suocero:   
s˛rdu soldo

I sordi fanu sordi
'o riccu ricchizzi
'o povuru puvirtÓ

..mi desi n'suddicieddu
m'accattai nu sciccarieddu..

spÓcca crepa:   
spÓcca fessura:   
spacciÓri svuotare  
spÓdda Spalla:   
spagghiÓri spagliare

Lu ventŘ mţna e lu massarŘ spagghia!!!

spaghŔttu scramuzzÓtu tipo di pasta  
Spaghittýni spaghettini - tipo di pasta  
spagnulŔtta rocchetto per cucire  
SpalancÓri Spalancare:   
spampinÓtu senza foglie  
spÓnniri tracimare   
spaparanzÓta sdraiata  
sparÓri germogliare Tagghili a sparunu
sparÓri iniziare (a bollire) sparÓ u bugghitu
sparatrÓp cerotto  
sparicchiÓri sparecchiare  
SpÓriciu asparago  
sparrÓri sparlare ( parlare a sproposito)  
spÓrti per giunta  
spÓrti anche, pure  
spÓrtiri,  Distribuire:  Cu spartţ iÓ a miegghiŘ partţ
spartýri.  dividere:   
spÓru Dispari:   
spÓsa larga  
spÓu Spago:   
spazzýnu Netturbino:   
spŔrtu intelligente  
spicchialiÓri brillare, Splendere:   
spicchiÓlienti brillante, splendente  
spicchiÓri sbucciare  
spýcchiu spicchio Arapi u stipu e pigghia u spicchiu
spicciÓri sbrigare  
spiciali bello (speciale)  
Spinapulici Pungitopo  
spýnciri Sollevare:   
spingula spillo E' accussý spizzicu
ca si mancia a linticchia ca spincula
spinnÓri desiderare  
spinnÓri spennare  
spirÓnza speranza Cu dţ spţranza campa  dţspţratŘ muorţ
spirciÓri sbirciare  
spirýri sparire:   
spirýri Spedire:   
spýriti vite

IÓ settţ spiritţ comm'e iattţ

spýriti fantasmi,

parsi ca visti i spiriti

spirtizza intelligenza  
spýsa spesa  
spisi costi Mettţtţ cu chţddţ mieggh'i tia  e paicţ i spţsţ.
spissu spesso CunnÓnnulu tu stissu
comu fai tantu spissu
spitittÓtu inappetente  
spittacul¨su teatrante  
spi¨ni spia spione  
spýziu Ospizio:   
spizzÓri Togliere:   
spizziÓli farmacista  
spizzicabbigliŔtti Bigliettaio:   
spýzzicu Tirchio:  E' accussý spizzicu
ca si mancia a linticchia ca spincula
spýzzicu,  Avaro:   
spizzuliÓri Assaggiare:  chi c'Ŕ di spizzuliari?
sp˛rta borsa della spesa  
 

TĺaspittÓva cu tanta spranza
quannu parrÓutu di fratellanza

sprÓnza speranza Arrispunni a Pilatu cu crianza,
se di camapri vuoi occa spranza
sprÓtticu  Inesperto:   
Sprivieri sparviero  
spruÓri mettere alla prova U senti tu stissu quantĺŔ spruenti!
A morti lĺha cunnannari subitamenti
!
sprucchiÓri Crescere:   
spugghiÓri Spogliare:   
spuntÓri Apparire:  
spunzÓri inzuppare  
spurÓri sputare A cu spura all'aria ci torna nna faccţ.
spurÓzza Saliva:   
spurtusÓri forare:   
spurtusÓri Trapanare:   
spurugghiÓrisi, sbrigarsi:     
spurugghiÓri sbrogliare, srotolare,

spurugghia ssi lizzi

spurugghia ssa matassa

spurugghiÓri risolvere, sbrigare Annari o spurugghiu
spuzziliari assaggiare (un po di tutto)  
squagghiÓri Sciogliere:   
squarÓri lessare  
squarÓri accorgersi Sa squarÓ
stÓ questa  
staci¨ni estate  
staffiŔri staffiere Cu jÓ manu e pieri nnÓ bisognu de staffieri
stÓgnu stagno Iai a facci i stagnu
stÓmpa identica  
stanga spranga  
stÓri stare Santa Lucia a marţ stacýa 
orŘ tagghiava e sţta cusýa
stÓri estate Unni ti facisti a stari
ti fai u mmernu
stÓrisi m¨tu Tacere:   
stati estate:   
stŔnniri stendere Stenni u pieri pi quantu po' a iamma
stŔrzu Volante:   
stý questi  
sticchiŔra, Cerniera pantaloni:    
stýcchiu pube

Iaiu 'ntiriticchiŘ
ca ci va nasŘ, culŘ e sticchiŘ

ScaticchiŘ scaticchiŘ
scarsţ i panţ
e lţcchţ 'i sticchiŘ
U sticchiu nunn'a ossi
e rumpi l'ossi
sticchi¨su Schizzinoso:   
stýdda Astro :   
stýdda Stella: Visti i stţddţ 'i manziornŘ
Stýgghiu Arnese:   
Stýgghiu Attrezzo:   
stillýni stelline - tipo di pasta  
stýmma Maledizione:   
stinnicchiÓrisi sdraiarsi

A zza Minica si stinnicchia
e u zzu Minicu c'antravacca

stinnicchiÓrisi sgranchirsi  
stinnicchiÓtu Sdraiato:   
stinn¨tu Steso:   
stipÓri riporre  
stýpu armadio Arapi u stipu e pigghia u spicchiu
stiricall˛nga gomma da masticare  
stýzza Goccia:   
stizzana goccia persistente Dammţ tempŘ ca tţ perciŘ 
ci dissţ a stţzzana a petra.
stizziÓri Piovigginare:   
stizziÓri gocciolare  
st˛rciri piegare  
st˛rtu curvo  
st˛rtu stolto  
strafallÓriu  ? Menefreghista disordinato  
stramÓnu fuori mano  
strÓmma Stramba:  Cu lu dammi e sempri dammi,
 i cosi ritti addivŔntunu strammi.
stranio Estraneo:   
strÓnu estraneo (forestiero) Vienţ Ř canţ stranŘ
e caccia Ř paisanŘ
stranutýri Starnutire:   
strarriÓri Litigare;   
strÓta Strada:  Scacciasti tutti l'uovi strati strati?
Ogni iornu priricava Ĺnto tempiu e nÚ strati
stratÓriu girovago (Che sta sempre fuori)  
stravŔnto riparato dal vento  
strazzÓri Stracciare:  ...strazza linzuolţ
e fa cammisţ
strazzÓtu straccione U cani muzzia o strazzatu
strŔusu Strambo (bizzarro):   
stricÓri strofinare  
stricÓri pomiciare  
strincipiŔttu reggipetto  
strýnciri stringere Cu troppu vuoli   nenti strinci
str˛lucu lunatico  
str˛lucu bizzarro  
str˛ppa ciotola A vacca manza rumpi a stroppa
strummintÓri inventare  
strummintýsta ideatore  
strummint¨su inventore  
struniŔddu stornello (uccello)  
str¨nzu sterco - stronzo  
struppiÓri,  Ferire:   
struzi˛ni istruzione Troppa struzioni, troppa distruzioni
st¨ questo  
stuÓli Stivale:   
st¨bbutu stupido  
stuccÓri spezzare  
stuiari asciugare, pulire  
stunari    
stunÓtu rimbambito  
st¨ppa stoppa 

Stuppa mi resti
e stuppa ti filaiu

St¨ppa bbuttýgghi Apribottiglie:   
st¨ppa bbuttýgghi Cavatappi:   
stuppÓgghiu Tappo.   
stuppÓgghiu Turacciolo:   
stuppÓgghiu stuppagghýttu piccolino  
stuppÓri stappare:   
sturi¨su ? che fa storie  
sturi¨su studioso  
st¨rbu odore sgradevole  
sturnieddu stornello  
stutÓri spegnere  
stuzziniÓri molestare  
st¨zzii dispettti  
stuzzi¨su dispettoso  
subbitamŔnti immediatamente vieni cu nui subitamenti.
Dinnillu, e ti sciugghimmu subitamenti
s¨ca canna (dell'acqua)  
sucÓri, Succhiare:  Ci rissi u sceccu o buoi:  -Sucari ma poi
sucÓrru Sigaro   
SuccŔssi, successu Accadde, accaduto  
succiŔriri,  Accadere;   
s¨cu Succo:  Ppi ssucŘ 'i mafia
suc¨ni succhiata  
suffrýiri Soffriggere:   
s¨ggitu cose in comune  
sugghiata insieme di botte  
s¨gna grasso parti molli del maiale  
s¨gu Succo, salsa di pomodoro  
sularýnu assolato  
sulicchienti   pieno sole (esposto a sud) Ommini o manchignu e fimmini o sulicchienti  
suliŔri,  Soffitta:   
s¨lu solo

Miegghiu sulu ca mal'accumpagnatu

Na nuci sula intra o saccu nun fa scrusciu
Na vota i citroli i siminaunu.
Ura nasciunu suli.
sumÓri sommare  
summÓccu alianto  
sumÓgghiu dirupo Va ca m'abbiŘ
Va ca m'abbiŘ
m'abbiŘ 'n dţ na sumagghia
o m'abbýu nnţ na rutta.
sunÓri suonare  
sunnÓri Sognare:   
su˛gghia Soglia:   
su˛ru Sorella: 

arrivatu a palazzuolo
sciddica u sceccu e cari ta ssuoru

supŔcchiu Eccedente:  U supecchiu rumpi u cupecchiu
superchiŔria soperchieria  
superchiŔria arroganza  
supicchiarýa prepotenza  
suppiŔra scodella  
surÓri Sudare:  Chissu Ŕ santu ca nun sura
surÓstra sorellastra  
surbýzzi servizi Fa n'mmiaggiu e du surbizzi
surcari bere con piacere SŘrca, 'Mbru˛ciŘ, ca Ŕ beddŘ brurŘsŘ.
surcÓri sopportare (surca simmula)  
surcÓri Succhiare:   
s¨rci Topo:   
Surci vattogghiu topo  
surdÓtu Soldato:   
s¨rdu sordo Cu Ú surdu, mutu e uorbu, campa cent'anni
surfaniŔddu zolfanello fiammifero  
surfizziu scorpione  
sur¨ri Sudore:   
S¨siri,  Alzare:  Curchiti prestu e susiti matinu  
se vuoi tieniri a bada u vicinu
s¨siri,  elevare:   
suspýsu sospeso U cacatŘ sta sŘspţsŘ
sustÓnza nutrimento Ogni fitucu di musca  Ŕ (fa) sustanza.
suttam¨ssu schiaffo:     
suttÓna sottana sottoveste  
suttanýna sottana sottoveste  
sutt¨gghiu Singhiozzo:   
suttu˛gghiu sott'olio  
s¨uru Sughero:   
suvŔcchiu eccessivo  
s¨zu gelatina di maiale  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica