IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

M M  
m   (es. mmoscu) un (es. un bosco)  
madre L'appţ ta
macabb¨nnu Fannullone:  NNa chiana di Catania
'mparrinu macabbunno
va ncuitannu fimmini
macabbunnu, vagabondo:    
macari eppure:   
macÓri Anche : 

Macari c'o piviraru si viesti di sita
fieti sempri di latti e lazzata

maccarruni maccheroni - tipo di pasta  
maccat¨ri Fazzoletto:   
mÓcchia pianta, albero puncilu nto piddicu
ca ti nasci na macchia i ficu
.
mÓchina Automobile:   
maestrýa sapienza  
mÓgghia maglia:   
mÓgghia ncÓrni maglia intima in lana  
magghi¨ni maglione  
maial¨ffu asfodelo  
maýdda madia Si iavita quannu a maidda Ŕ china
maýsi maggese  
mÓiu maggio  
maiulýna di maggio A zita maiulina nun si godi a cuttinina -
A zita maiulina nun tasta nŔ mustu nŔ racina
malacriÓnza mala educazione  
malafic¨ra brutta impressione  
malantrýnu malandrino  
malarucÓtu,  Maleducato:   
malatýa Malattia:   
malatýzzu malaticcio  
malautÓta malrovescio  
malautÓta peggioramento della situazione  
malautÓta girata malamente  
mÓli i testa emicrania:   
mammÓna levatrice  
mammÓstra matrigna  
mammulýnu Mammolino:   
mÓnca,  Sinistra:   
manchýgnu mancante (esposto a nord) Ommini o manchignu e fimmini o sulicchienti  
manciÓbbili commestibile:   
manciaci¨ni Prurito:   
manciÓri mangiare Canţ 'i l'ŘrtŘlanŘ  nne nţ mancia
nne nţ fa manciarţ -
Cu n'uovu manciu iu e tuttu u munnu -

Mancia cu quattrŘ ianchţ

I corni su comm'e renti
fanu mali quannu spuntunu,
ma appuoi servunu ppi manciari
Ta manciasti a carni?   Ura caca l'ossu
manciatÓriu mangione  
mÓncu Neanche, Nemmeno, Neppure Se fossutu sceccu mancu pagghia ti raciss
 
manŔdda Vicolo:   
mangiatura greppa, mangiatoia  
maniÓrisi sbrigarsi:     
maniÓta piega  
mÓnichi maniche  
mÓnicu manico  
manýcula Cazzuola:   
mannÓri Mandare:   
mannarýnu Mandarino:   
mannýli,  Grembiule:   
mannýra ovile:  Cu sta nna mannira  mancia ricotta
mantÓli Grembiule:   
mantalinÓru devoto di S. francesco di paola  
Manteca Lucido per scarpe:   
mantiŔniri mantenere  
mantillina mantellina a semicerchio,
indossata dalla donna in inverno
per coprire le spalle,
solitamente a uncinetto
 
mÓnu mÓnca Sinistra:   
manuÓli manovale  
manzi˛rnu Mezzogiorno:  Visti i stţddţ 'i manziornŘ
mÓnzu calmo  
mappýna strofinaccio canovaccio  
maravýgghia Meraviglia: 

Iabbu e maravigghia

maravigghi¨su incontentabile dispettoso  
mÓrba  Malva:   
marchýgnu argilloso  
marchýsi mestruazioni  
marŔddi cicoria selvatica  
margarýta / margherýta  manopola (rubinetto)  
mariÓnu Mediano:   
maritÓri Sposare:   
MaritÓtu Sposato:   
mar˛nna Madonna:   
marpi¨ni scaltro, sornione  
     
marr¨ggiu bastone, manico di attrezzo  
mÓrti  Martedi:   
martiŔddu Martello:   
marunn¨zza Madonnina:   
marvýzziu tordo  
marzulýna di marzo

nivi marzulina,
durassi tantu na mala vicina

mascarÓtu birbante  
mascarÓtu mascherato  
maschŔttu fermo per chiudere la porta  
mascýdda mascella  
masciddÓta mascellata, schiaffo  
mÓsculu Maschio:   
massaru fattore

Lu ventŘ mţna e lu massarŘ spagghia!!!
LestŘ lestŘ, ca nţ nţ iemŘ a lu rţposŘ!!!

mastiÓri Masticare:   
mastic˛gna gomma da masticare  
mastru mastro  
matapulýsta Menzognero:   
matýna mattina:   
matinÓta mattinata  
matri bbatýssa badessa  
matriÓli materiale  
mattulidda 2 di bastoni (carta da gioco)  
mÓtula inutilmente, invano, senza senso QuannŘ u sceccŘ
nŘn muolţ bţvţrţ
a matŘla ci frischi
mazzacÓni pietra grossa  
mazziÓtu bastonato  
mbrattÓri Imbrattare:   
mbrÓzzu in braccio  
mbriacÓrisi ubriacarsi:   
mbriacat¨ra Sbornia:   
mbriÓcu, mpriacu Ubriaco: 

Mbriachi, scecchi e picciriddi Diu l'aiuta

Nun si po aviri a vutti china
e a mugghieri 'mpriaca
mbrigghiu coso  
mbr˛gghiu Imbroglio  
mbrugghiÓri imbrogliare  
mbr¨gghiu muco  
mbrugghi¨ni Imbroglione:   
mbrugghi¨su moccoloso  
mbruociu Ambrogio SŘrca, 'Mbru˛ciŘ, ca Ŕ beddŘ brurŘsŘ.
mŔcciu stoppino  
mŔnnila Mandorla:  Supra mennili minnulicchi
mŔnu Domenico:   
menza lýngua  Balbuziente:  
menzann˛tti Mezzanotte:  Cchi¨ scuru i menzannotti nun po' fari
mŔnza,u Mezza/o: 

Unu la testa e due li pieri 
Ni lu menzu c'Ŕ signori Dio,...

Menza tusa e menza pilusa.

menza i rintra e menza i fora,

mercari mircari centrare mirare  
mŔrculi Mercoledi: 

MercŘlţ intra  sţmana fora

mŔrru Merlo:  Sunu 'ncuccu e na merra
mŔstucu Domestico:   
mŔttiri mettere Mettţtţ dduocŘ  e fa mŘstŘ

...i mittisti darrieri lu quatru
niulu naulu picuraru

mettýri a mm˛ddu Immergere:   
mýa me

Oggi a mia  dumani a tia

Micitariu attaccabrighe  
midÓgghia Medaglia:   
miŔgghiu Meglio:  A miegghiu parola
Ŕ chţdda ca nunn'e ditta

Mettţtţ cu chţddţ mieggh'i tia  e paicţ i spţsţ.

Cumannari Ŕ miegghiu do futtiri

Miegghiu aviri ca disiari

miŔriri, miŔtiri Mietere:  Ma patrţ cŘ lŘ mietţrţ murýŘ
e si lŘ mietţ cŘ lŘ sţmţnaŘ...
miŔritu Merito:   
milýddi Melilli ...san mastianu Ŕ a miliddi
va circannu i picciriddi...
mýlli mille

Iai millţ cannţ dţ raggiŘnţ

milinciÓna melenzana  
millic¨ccu bagolaro  
mil¨ni Melone:   
mina soffia Lu ventŘ mţna e lu massarŘ spagghia!!!
LestŘ lestŘ, ca nţ nţ iemŘ a lu rţposŘ!!
minÓri masturbare  
minÓta mal fatta  
mýnchia esclamazione di meraviglia  
mýnchia pene

Mi resi minchia ppi sasizza

minchiÓti Frottole:   
minchi¨ni scemo  
mina incompleta Niscý a passýari
e lasciÓ tutt'i cosi ammenzu a mina
mini debiti

Morsi e lassÓ tanti mini e sa figgh

miniŔri debitore  
mýnna mammella  
minnicu Avaro:   
minutiŔdda (ca) a poco a poco Chi ci vai c'a minutiedda?"
mýnzica caspita  
miracul¨su ?  
miricÓnu americano  
miricýna Medicina:   
mirr¨zzu,  Merluzzo:   
mischinŔddu poveretto:   
mischýnu Poverino!:   
miscu˛ttu biscotto:   
mýsi mese , ho messo,  
mýssa Messa:   
missirÓta situazione:   
mistiŔri Mestiere:   
mýsumu, misunu ci siamo messi, si sono messi

Iu' azzappava ţddŘ vţnnţ
ie nţ mţsŘmŘ n'cuÜtionţ

Ni misumu l'acqua rintra
e i tubbi 'nchianu

mitÓ metÓ Dinari e santitÓ cririni mitÓ
mmaculata immacolata ...mmaculata parturiu
fici un figghiu e ci muriu...
Mmalirýttu.  Maledetto   
mmarrýttu Maledetto   
mmŔrda feci, merda  
mmŔrnu inverno Unni ti facisti a stari
ti fai u mmernu
MmiancÓri Imbiancare:   
mmilinÓu avvelenato  
mmýria invidia Se a mmiria fossţ vaddţra  l'avţssŘnŘ tuttţ
mmýri vede Uocchiu ca nun mmiri
cuori ca nun duoli
mmýsca Mischia:   
mmist¨ri intrugli Falla commŘ vuoi e' semprţ cŘcŘzza
mmisturţ mettţccţnţ na vţsazza
semprţ e' cŘcŘzza.
mmoscu un bosco Camţna camţna  mţ scurý  nna mmoscŘ
mmuccalapuni distratto, credulone, ozioso  
mmucc¨ni Sorso:   
Mmucc¨ni,  Boccone.   
mmurmuriÓri parlottare  
mm¨zzu Caso (a):  Via PruvulazzŘ, nummurŘ a mŘzzŘ.
m˛ddu (a) bagnato Nun muoli mettiri 'gnitu a moddu
m˛ddu molle  
m˛naca, monica Suora:  QuannŘ penzŘ ca sţgnŘ monţca
iettŘ fuocŘ sutt'a tonţca
m˛nucu Monaco:   
mpÓ compare  
mpacciacÓsa ostacolo intralcio  
mpÓcciu ingombro  
mpagghiÓri Impagliare:   
mpaiari travolgere tu mpaiasti davanti
mpanÓri impanare  
mpanÓta, mpanatedda focaccia   
mpannÓri,  Appannare:   
mparÓri imparare  
mpassul¨ta raggrinzita  
mpastÓri impastare  
mpastizzari pasticciare  
mpasturÓri impastoiare (legare le zampe)  
mpatucchiÓri raggirare  
mpicÓri attaccare (al muro)  ampýca ssu cosu 'nno muru
mpicÓri schiaffeggiare  
mpiccicÓri Appiccicare:   
mpiccic¨su Appiccicoso:   
mpýgna Pigna:   
mpýnciri (mpýnciri) impigliare  
mpýnciri (mpýnciri) inciampare:   
mpraculusu  Esagerato (chi ssi mpraculusu!)
2 - Portentoso ,
3 - Efficace( l'uogghiu pricˇ (di Iperico) Ú 'mpraculusu ).
 
mprýmmisi - mprýmisi anzitutto  
mprinÓri ingravidare  
mprýsa scommessa  
mpurtisÓtu , mpurtusÓtu ben nascosto  
mpurugghiapiŔri ostacolare   
mpurughiÓri aggrovigliare  
MuÓrra Armadio:   
muciliÓri assaggiare  
m¨cilu ghiotto goloso  
muddacchia lentezza, pigrizia IaiŘ na muddacchia..
muddÓcchiu Pigro ( lento); 

 

muddŔtta molle per braci   
muddýca Briciola:  Cu mancia fa mŘddţchţ
muddic¨ni midolla Panţ crŘsta e mŘddţcŘnţ
mudd¨ra rugiada  
mugghiŔri Moglie:  A mugghierţ do latrŘ nunn'Ř riri semprţ -
Cu iÓ dţnarţ assai semprţ cunta ,
cu iÓ mugghierţ bedda semprţ canta
m¨gna/u Monco:   
mulinÓru Mugnaio:   
mulacciuni mulo giovane
si dice anche per bastardo,
nato da una relazione irregolare,
 o abbandonato da uno dei genitori

 
 
Mulu mulo  
mul¨ni Anguria:   
mul¨ni cocomero:   
mul¨ni i ciÓuru melone cucumis melo  
m¨nciri mungere  
m¨nciri Spremere:   
munizzÓru Discarica:   
munnÓri Sbucciare:   
munnýu modello ( unita di misura)  
munnýzza Immondizia, spazzatura  
munnýzzaru immondezzaio  
m¨nnu Mondo: 

NŘn farţ cosa o fŘnnŘ  
ca sţ sa pţ tutt'Ř mŘnnŘ

QuannŘ muorŘ i¨
muorţ tuttu Ř mŘnnŘ
muntaggnýsi vaccaro della provincia di Messina  
m¨nti monte

Munti cu munti  non s'aiunciunu mai

muntrissÓnu monterossano
(abitante di Monterosso Almo)
 
muntuÓri nominare  
muntuÓri, Citare:   
muntuÓtu conosciuto  
mun¨ra piccola  
munuzzÓri sminuzzarre  
munziŔddu Mucchio:   
munzignÓru Bugiardo:   
mu˛gghiu,  Bagnato:   
muoli vuole

Nun c'e' cchiu surdu 
di cu nun muoli sentiri

Nun muoli mettiri 'gnitu a moddu
mu˛riri Morire: 

...mmaculata parturiu
fici un figghiu e ci muriu...

QuannŘ muorŘ
muorţ tuttu Ř mŘnnŘ
muragghi¨ni Muraglione  
murÓnna intimo (insieme degli indumenti)  
murÓnni Mutande:   
murÓri murare  
Murarisi cambiarsi (la biancheria intima)  
m¨rghi morghe sedimento dell'olio  
m¨ri more  
muricÓnu modicano  
murr˛iti emorroidi:   
murtu˛riu mortorio, senza vivacitÓ  
m¨ru,  Muro: 

Mţ pŘrtÓ a 'ncugna mmurŘ

mur¨dda cervello  
mur¨dda Tempia:   
m¨sca Mosca: 

Nna vucca chiusa
nun trasunu muschi

Nun ti fari mettiri a musca supr'o nasu
musca cavaddina mosca cavallina  
musca tavana tafano  
muscagghi¨ni, muschigghiuni Moscerino:   
muschýtti moscerini  
musi˛ni espressione

Nci fý mancu musioni!

mussýli Museruola:   
m¨ssu Labbro:   
mustacchi¨ni, schiaffo:      
mustÓta mostarda  
mustÓzzi Baffi:   
mustazzutu baffuto  
mustazzu˛lu mostacciolo  
mutÓngulu mutastro  
mutÓnna mutanda cambio di biancheria  
m¨tu imbuto:   
m¨tu Zitto:   
muzziÓri Morsicare. Mordere:  U cani muzzia o strazzatu
muzzic¨ni cicca della sigaretta  
muzzi¨ni Boccone.   
muzzi¨ni Morso:   
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

 

 

ę Buccheri Antica