IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

C C  
CabbiŔtta cassetta (per frutta) pigghia 'ssa cabbietta i racina
cabbinŔttu Gabinetto:   
cacaladd¨cila Lucciola:   
Cacamarr¨ggiu scricchiolo  
cacarŔdda paura  
cacarŔdda, CacarŔddu Diarrea:  A morti da vicchiaredda: ...o nÓ caruta o nÓ cacaredda
cacÓri defecare Cu picciriddţ sţ cŘrca  cacatŘ sţ truova
Nun cacari unni manci
cacÓrisi farsela addosso  
cacÓtu sporco di cacca  
cacÓzzu spavento:   
cacciari cacciare, (mandare via) Vienţ Ř canţ stranŘ
e caccia Ř paisanŘ
cac˛ccila - cac˛ccile  cac˛ccili carciofo:   
caddarusu al dente (riferito alla cottura della pasta)  
cadd˛zzu Salsicciotto:   
cÓddu callo  
cafŔ caffŔ  
cafýsu unitÓ di misura (8 litri)  
cafuddÓri picchiare,   
cagnulýttu cagnolino:   
cagnu˛lu  cagnolino:   
CalacÓusa Arachide:   
calamÓru calamaio:   
CalÓnnira calandra  
calÓri Scendere:  QuannŘ la fammţ c'Ŕ
lŘ panţ cala
calÓri, Abbassare:   
calÓta Discesa:  Nne calatţ  tuttţ i santţ aiutŘnŘ
cÓlia ceci di piccole dimensioni torrefatte  
caliÓri marinare la scuola  
caliÓti torrefatte Chi ci pensi quann'erumo ziti?
ni manciaumu i favi caliati
e ura ca simmu spusati,
cauci, pugni e tumpulati.
cÓliti abbassati Caliti vasciu ca passa a china
calýpsu eucalipto  
cal¨ra,  Calore:   
camýna sbrigati, muoviti  
caminÓri camminare Iavi na panza quantu na utti,
quannu camina fa ririri a tutti
cÓmiu camion  
cammariÓri peccare Se tţ mancţ carnţ 'i venerdý
cammţra
cammýsa Camicia:  ...ca rricuogghiunu u cuttuni,
ppi fari na cammisedda a gesu bamminu....
...strazza linzuolţ
e fa cammisţ
campÓni campane I campanţ s'ana ssentţrţ tuttţ
campanÓru Campanile:   
campÓri vivere Cu dţ spţranza campa  dţspţratŘ muorţ
Cu Ú surdu, mutu e uorbu,
campa
cent'anni
campusÓntu cimitero  
CÓmula (tarlo ) tarlo  
camurrýa fastidio  
camurri¨su seccante fastidioso  
canciŔddu cancello  
canciÓri, cangiÓri,  Cambiare:  Cu cancia a vecchia ca nuova  
peggiŘ truova -
I capiddi vi cangiu
U canciÓ pi scorc'i luppini
vuoi canciari tuttu lu munnu
ma i¨ tĺha canusciutu a funnu.
cÓni cane  
CÓni i mÓnnira cane pastore  
canýgghia Crusca:   
canýgghia Segatura:   
cannalÓta grondaia:   
cannar˛zzu Gola:   
Cannaruzz¨ni tipo di pasta  
cannazzu˛lu cerbottana  
cannŔdda cannella  
canniŔdda bottone  o tappo (Oggetto di gioco ) Tantu pi tantu vinci a canniedda
CÓnni Canna era una misura di lunghezza equivalente a circa 2 metri e 62 mm Iai millţ cannţ dţ raggiŘnţ
canniŔdda i l'˛ssi Midollo osseo:   u friddu si ficca 'nta canniedda 'i l'ossi
cannýla Candela:  pi ccannilţ dŘ picciuttieddţ (beddi)
CanniliŔri Candeliere:   
canniliŔri Stalattite:   
Cannýzzu Silos di canne:  cu Ĺncorpu ri lancia lu Ĺbbianu Ĺnterra
comu Ĺncannizzu!
can˛sciri conoscere Cu nŘn tţ canosci t'accatta carŘ 
I¨ a chissu  primma u canuscýa
Vo' cŘntţccţlla a cu nŘn tţ canoscţ
E Pietru nýa pa prima vota
di canosciri lĺamicu di na vota
vuoi canciari tuttu lu munnu
ma i¨ tĺha canusciutu a funnu.
cantarŔlla ?  
cantarrÓnu cassettone  
cantÓru unitÓ di misura (80 kg)  
cÓntu angolo Pi tutti i santi u friddu Ŕ canti canti!
cantuniŔra angolo, spigolo

IÓ a testa cchi¨ dura di na cantuniera

canuscýrisi conoscersi Miegghiu u tintu canusciutu
ca u tintu a pruvari
canuttiŔra, cannuttiŔra canottiera  
canziÓrisi spostarsi (mettersi da parte)  
capÓci forse  
capýddu Capello:  I capiddi vi cangiu
capýddu d'angilu capelli d'angelo - tipo di pasta  
capillýnu  tipo di pasta  
capitýna bottone di latta  
capýzzu capezzale, accanto pi ccapizzŘ dŘ cappŘnţ cuotti
Cappiddýna  allodola  
cappiŔddu cappello  
cappill¨ni cupola  
capp¨ni cappone (gallo castrato) pi ccapizzŘ dŘ cappŘnţ cuotti
capuliÓri disperare  
capuliÓtu pomodoro secco macinato  
carÓnnila allodola  
carÓnnili giorni dal 13 al 24 dicembre . ogni giorno equivale ad uno dei 12 mesi dell'anno. 13=gennaio, 14=febbraio, 15=marzo e cosi via. I contadini controllavano quindi con attenzione questi giorni, se erano brutti o belli e di riflesso immaginavano cosi' il mese corrispondente.. se il 13 per esempio pioveva, gennaio sarebbe stato piovoso. Inoltre le ore del mattino corrispondevano alla prima decade del mese.. le ore del pomeriggio alla seconda decade e la sera alla terza. (http://lentini.forumfree.it/?t=34257695)
caravigghiÓtu Costoso (rif, a venditore): pţrchţ sŘnŘ caravigghiari
carb¨ni carbone Ia' u carbŘnţ bagnatŘ.
carbunÓtu Bicarbonato:   
carcÓgnu calcagno:   
carcÓgnu Tallone.   
carcarÓzza Gazza:   
Carc˛pu Albicocca:   
cardŔdda crespino   
cardýddu cardellino  
card¨ni cardo  
carýna schiena:   
cÓriri   cadere: arrivatu a palazzuolo
sciddica u sceccu e cari ta ssuoru
cascŘ n'terra e nentţ mi fazzŘ
UogghiŘ ca carţ nno' piattŘ
carýzzi carezze  
carnaluÓru  carnevalesco (disprezzativo)  
carpÓ attaccare al fondo, bruciare mi carpÓ nna pariedda
carpÓta unitÓ di misura, quantitÓ scippÓ na carpata i lignati
carpýta coperta (rustica)  
carramattŔlla motoape:   
carramattŔlla Ape:   
carrapýpi caropepe (localitÓ)  
carrÓta strada asfaltata  
carriÓri caricare  
cÓrrica carica (riferita alla produzione del frutto)  
cÓrricu carta da gioco (tipo asso, tre )  
carr˛bbu carrubo  
carruÓli Carnevale:   
carruniŔddu Calendula (margherita gialla) Attia chi porti dduocu....
pane e vinu.......
a cu lu porti? .......
a San Martinu........
e chi ti duna?
un carrunieddu........
lieva lieva s¨ martieddu!
carta francia Carta da parati  
cÓrta vilýna Coriandoli:   
cartÓta unita di misura a forma di cono  
cartaggirunisi caltagironese o calatino iai a facci i cartaggirunisi)
cÓru caro Cu picca iÓ carŘ tienţ
cÓru costoso:   
carusiŔddu salvadanaio:   
carusýttu ragazzino:   
car¨su Ragazzo:   
car¨ta caduta:  A morti da vicchiaredda:
...o nÓ caruta o nÓ cacaredda
I caruti ansignunu a caminari
casalýnu casotto di campagna  
casal˛to pedagaggese  
cÓscia cassapanca, bara  
casciabbÓnca cassapanca  
cascittýna Cassetta:   
casciu˛lu Cassetto;   
casiŔdda cumulo di terra preparato per piantare Mi niscý a casiedda o cuori!
cassariÓri confondere  
cassariÓrisi confondersi  
cassarýsi cassarese  
cassatŔdda cassatella (dolce tipico con ricotta) Cu n'appţ n'appţ  de cassateddi 'ţ Pasqua
castiÓri Punire:   
castiÓri, castiÓtu Castigare:   
castiŔddu Castello:   
cÓsu circostanza:   
CatabbÓsima Impiastro:   
catabbÓsima  cataplasma  
catac¨mmila Capriola:   
catŔlli stupido Catellţ e piÜtola
catinÓzzu Catenaccio:   
catinÓzzu Lucchetto:   
cattigghiÓri solleticare:   
catubbu ottuso  
cÓuciu Calcio, pedata Cu d'apperi ti metti a cavaddu
u primmu cauci Ŕ sua -
Chi ci pensi quann'erumo ziti?
ni manciaumu i favi caliati
e ura ca simmu spusati,
cauci, pugni e timpulati.
cauriniŔddi - cauraniŔdi caldane da  menopausa  
cÓuru/a Caldo / a   
cÓusi Pantaloni:   
cÓusi calzoni:   
causi cause AvvŘcatŘ de caŘsţ persţ.
cÓusi curti Calzoncini:   
cavÓddu cavallo Cavaddi fracchi e muschi cavaddini
cavagna ?  
cavallÓcciu giovane scioperato  
cavatŔddi cavatelli - tipo di pasta  
cavýgghiu redine Tu fai purtusi
e iddŘ fa cavigghi
cavţÜtru capestro PersŘnŘ i mulţ
ie cercŘnŘ ţ cavţÜtrţ
cazzacat¨mmila capriola  
cazzalu˛ra pentola:   
cazzi fatti Pţcchţ sţ facia i cazzţ sua
cazziÓta rimproverata  
cazz¨sa Gassosa:   
ccÓ Qua:  Curri curri ca cca t'aspettu
tţsca patţsca
se nunn'e' chţsta
Ŕ chţsta-a cca
ccÓ Qui:   
ccabbÓnna da questa parte  
ccass¨pra Quass¨:   
ccass¨ttu quaggiu  
CcŔtta Ascia:   
cchŔtta asola  
cchianÓta salita Tanti su i chianati  
tanti su i scinnuti
cchiappaiaddýni nibbio  
CchiÓppiru Cappero:  Nun mi parrari di cchiappiri e ficu sicchi
cchiÓttu piatto NnŔ di rittŘ, nnŔ di cchiattŘ 
NnŔ rittŘ, nnŔ tortŘ
CchiŔtta Asola:  Tantţ cchiettţ 
tantţ bŘttŘnţ
CchiŔtta Occhiello:   
cchi¨ pi¨ cchi¨ lalia da fammţ'i innarŘ
Mortu u figghiozzu
nun simmu cchi¨ cumpari
Nun c'e' cchiu surdu 
di cu nun muoli sentiri
Si commu l'uovo
cchi¨ cuoci cchi¨ duru addiventi
cci gli  
cciappiedda ?  
CciÓppula trappola:   
ccýffu truogolo  
ccillŔnza Eccellenza:   
Ccýnniri Cenere:  Fu lucţ e si iarsţ
fu ccţnnţrţ e sţ persţ
cci˛cciu Balbuziente:  
cciucciÓri Tartagliare:   
cent¨nzi cento onze (molto denaro) Miegghiu 'nniavulu tri centunzi
no nu sceccu tri dinari
centupiŔri millepiedi  
cŔrniri setacciare  
cŔrza Quercia:   
cŔusu gelso:   
chŔcca Balbuziente:  
chiacchýri chiacchiere I chiacchţrţ su cchiacchţrţ
a butiara vuol'ţ picciulţ
chiÓnciri Piangere:  cu ti fa chianciri ti fa ririri  
cu ti fa ririri ti fa chianciri

Nunn'aiu figghi e a chianciri niputi

chian˛zzu pialla  
chiantÓre Piantare:  cŘ lţ manŘ lţ chiantai  cŘ lţ perţ lţ pistai...
chiantýmmi piantine da trapiantare  
chiÓntu pianto  
chiÓnu piano  
chiÓnu piazza roma  
chiappýtta - chiappŔtta Davanzale (di casa)  
chiattýddi piattole  
chiÓzza Piazza Toselli  
chiÓzza piazza  
chiÓzza Piazza:   
Chiazzýtta Piazza Fratti  
Chicchiriddu ritrosa  
chýddu, a, i Quello / a A chţddţ bbonţ sţ manciŘn'i canţ
Fa' oggi chiddu c'a ffari dumani
Nun cririri  a tuttu chiddu ca si rici
chiffÓri daffare A cchţ ffa farţ u malŘ chţffarţ!!!
chýnnici Quindici:   
chýna Piena (inondazione)  Caliti vasciu ca passa a china
chinnicýna Quindicina:   
chýna/u Piena/o:  ..i quartari chini i mieli
viva viva san micheli..
Uocchi chinţ e panza vacantţ
Utti china e mugghieri 'mbriaca
chi˛vu chiodo Scoppula gianna co chiovu
Chirca chierica - cresta  
Chircimýddu    
chýssu Quello:  I¨ a chissu  primma u canuscýa
chýsta/u Questa/o:  tţsca patţsca
se nunn'e' chţsta
Ŕ chţsta-a cca
chi¨mmu Piombo:   
chi¨oviri Piovere:  Quannu a jatta s'allicca a facci
vo ddiri ca chiuovi.
Tantu trunÓ ca chiuoppi
Unni mi chiuovi
mi sciddica
chi¨riri,  Chiudere:  O fai l'artţ o chiŘrţ a butýa
chi¨rma folla Gesuzzu comu visti sta chiumma a rumuri
chi¨su Chiuso  
ci poco Cumariiii u facistŘ u ci cosa?
-U ci chi
-A u ci sucu!
cianciÓna Campanella:  Cu ci'appennţ a cianciana a iatta?
ciaramŔdda zampogna  
ciaramýru tegola:   
ciauriÓri Odorare:   
ciaraulu guaritore persona nata il 25 gennaio o 2 giugno San. Paulu ciaravulu, na scocca d'addauru,
CiauriŔddu Agnello:  Portunu Gesuzzu comu Ĺnciuarieddu
ciÓuru Odore:  
ciÓuru Aroma:   
cicci leccornia a vuoi a cicci ?
cicculÓtti cioccolato  
cicŔrculu cicerchia  
cýchira tazzina  
cýciri ceci

trilli trilli tre cannelli,
ciciri cuotti e campanelli,

ciciulŔna giuggiolena , sesamo  
ciciuliÓri býsbigliare  
Cignitta Delicata (agg.)  
cilindrÓtu asfalto Chissa scippa u cilintratu
cýmma Vetta:   
Cýmmicia cimice  
cýncu cinque  
cýnta Cintura:   
ci˛cila balbuziente:  
ciolla membro  
ciolla Jolly  
cip¨dda cipolla:  Mancia pani e cipudda
U cani ca iÓ fammi
si mancia macari i cipuddi
circÓri cercare PersŘnŘ i mulţ
ie cercŘnŘ ţ cavţÜtrţ
circiu ?  
cýrcu cerchio Duna 'ncorpu o circu
e 'ncorpu o timpagnu
ciriviŔddu cervello:   
citrýgnu Compatto (sodo. duro)   
citr¨lu cetriolo:   
cýtu aceto  
ciuncÓri gelare /paralizzare  
ci¨ncu paralitico  
ci¨ri fiore:   
ciusciÓri soffiare Torna parriunu e ciuscia 
ci¨zza concetta  
c˛cciu Chicco:   
c˛cciu foruncolo:   
c˛cciu i frievi Herpes:   
c˛culu trottola  
c˛dda colla:   
c˛ddu collo  
c˛llira

collera, rabbia

..sta pezzu di vicchiazza
chi collira ca mi desi..
c˛mmu come I sordi ianu l'ali  si n'avuoluno commu nenti
I sordi si ni vanu commu l'acqua.
ommŘ 'ţ mala cuscienza 
commŘ opţra accussý pensa.
U lupŘ ţ mala cŘscienza
commŘ opţra
accŘssý pensa
comm¨du Comodo:   
cumpagnýa compagnia Cu nun piscia in cumpagnia o iŔ latru o iŔ na spia
c˛na grande quantitÓ  
c˛nca Braciere:   
contrucuddÓna corda per animale  
c˛nzulu pranzo funebre  
c˛ppila berretto  
c˛rda Fune:   
c˛rpi Botte:  E ddu˛cu, c˛rpi a lieva pilu!
c˛rpu colpo Duna 'ncorpu o circu
e 'ncorpu o timpagnu
e ci resi 'ncorp'i zappa
c˛rni corna I corni su comm'e renti
fanu mali quannu spuntunu,
ma appuoi servunu ppi manciari
Costi  Bietola Selvatica  
c˛tili rompi AttentŘ ca tţ cotţlţ i rentţ
cozzacat¨mmila Capriola:   
c˛zzu cima  
c˛zzu nuca  
crÓi (crai crai) lenta (lentamente)  Sţ n'annÓ crai crai e morsţ
crÓpa Capra:   
CrÓstu becco  
crast¨ni Chiocciola:   
criÓnza creanza ( buone maniere) Arrispunni a Pilatu cu crianza,
se di campari vuoi occa spranza
criÓta serva  
criat¨ru Fanciullo:   
criat¨ru,  Bambino   
crirŔnza credenza:   
crýriri,  credere: Cu Ŕ saziŘ   nŘn crţrţ a cu iÓ fammţ -
Dinari e santitÓ cririni mitÓ
i sazzi nun crirunu e diuni

Nun cririri  a tuttu chiddu ca si rici

I¨ nun ti criru chi¨, nun tĺascutu chi¨.
criscŔnti , cruscŔnti lievito madre per panificazione Mi dissţ ma mamma 
mu 'mpresta Ř cruscentţ?
  cervello  
crýu Setaccio;   
cr˛zza teschio  
cr¨ci croce:   
cr¨na Corona:   
cr¨ppa groppa Porta picca 'ncruppa
cr¨ru Crudo:   
cr¨sta crosta:  Panţ crŘsta e mŘddţcŘnţ
cucchiÓru cucchiaio:  I vai da pignata i sa a cucchiara ca'rrimina
cuccýa minestra di grano Pţ Santa Lucia nţ mancţmmŘ a cuccýa
cucci¨tu testardo cocciuto  
c¨ccu Allocco:   
c¨ccu Gufo:  Sunu 'ncuccu e na merra
c¨ccu buscemese  
cucýnu cugino  
cucývuli Cuocevole:   
cucumýdda Camomilla:   
cuc¨zza i'mŔmrnu Zucca:   
cuc¨zza,  Zucca:  Falla commŘ vuoi e' semprţ cŘcŘzza
mmisturţ mettţccţnţ na vţsazza
semprţ e' cŘcŘzza.
Testa ca nun parra si chiamma cucuzza
cucuzzŔdda Zucchina:   
cuddÓna corda per animale  
cuddÓru Collare:   
cudd¨ra tipo di pane CŘrchţtţ a cŘddŘra
Luna lunedda,
fammi na cudduredda
cuddur¨ni tipo di pane  
cufýnu canestro  
cugghi¨ni Testicoli:   
Cugghi¨ta Raccolta:   
cugnatŔdda accetta  
cugnÓtu cognato  
c¨gnu cuneo  
cugnunt¨ra occasione  
cui? Chi?:   
culabbru˛ru Colabrodo:   
culapÓsta Colapasta:   
culintÓrisi inzupparsi (di acqua)  
Cul˛fia Natrix natrix  
c¨lu culo culu ca nun ha vistu brachi quannu i viri tuttu si caca....
Nun ci tuccari u culu a cicala
cul¨ri colore:   
cul¨tu fortunato  
cumÓ comare  
cumÓcca combriccola:   
cumannÓri,  comandare:  Cumannari Ŕ miegghiu do futtiri
Eĺ inutili ca cerca di fuiri e scappari,
ca cummannimmu nui, nun si lĺha scurdari.
cumÓri comare  
cumedýa aquilone  
cummÓttiri Badare  
cummŔntu convento  
cummýa con me  
cummiŔniri,  Convenire:   
cummigghiÓrisi Coprirsi:   
cumminÓri,   Combinare:   
cumminýri Convenire:   
cummu˛gghio coperchio pi cummuogghiŘ pisciruovi fritti
cummu˛gghiri Coprire:   
cumpÓ compare  
cumpanÓggiu companatico  
cumpÓgnu cumpagnuni compagno/i

I mali cumpagnuni portunu l'ommu a riuni

cumparŔnza  eleganza  
cumpÓri compare Mortu u figghiozzu 
nun simmu cchi¨ cumpari 
cumpÓri a S. GiuvÓnni padrino di battesimo  
cumparýri Apparire:   
cunchi¨riri,  Concludere:   
cunchiusi˛ni,  Conclusione  
cunculýnu scaldino  
cunfinÓnti Limitante:   
cunfirÓri,  Confidare:   
cunfirŔnza confidenza AmicŘ cu tuttţ cŘnfirenza a nuddŘ
cunf¨nniri,  confondere:   
cunfunn¨tu Confuso  
Cunýgghiu coniglio:   
cunnÓnna condanna:   
cunniliari perdere tempo  
cunsýgghiu consiglio A nottţ porta cŘnsigghiŘ
cunsinnari consegnare Giura pi chissu nu vuoli cunsinnari e pi pigghiarisi i trenti dinari.
Pilatu li manu si lavÓ e a morti u cunsinnÓ!
cuntÓri Narrare:   
cuntÓri Raccontare:  Commu finisci si cunta
Vo' cŘntţccţlla a cu nŘn tţ canoscţ
cuntÓri valere Cu cŘnta ci mettţ a iŘnta
cuntÓri,  Contare:   
cuntintýzza entusiasmo:   
c¨ntu Racconto:   
c¨ntu conto I cunti (di 'na vincita) si fanu nne scali
cunzÓri,  Condire:  Cu iÓ cchiu salţ conza a mţnestra 
cu˛gghiri,  cogliere:  vai nţll'ortŘ mia e cuogghi  finocchi e dattţrţ
SŘtt'o liettŘ da zza Mattia
ncŘnţcchiŘnţ cŘttŘnţ
cŘttŘnţ cugghýa
cu˛ttu Cotto:  trilli trilli tre cannelli,
ciciri cuotti e campanelli,
cupŔcchiu coperchio U supecchiu rumpi u cupecchiu
cupŔrta coperta  
cuppýnu Mestolo piccolo  
c¨ppu Mestolo:   
c¨ppu unitÓ di misura  
c¨ra coda:  se fossutu sceccu ti tirassi pa cura
c¨ra tromba d'aria  
curÓddu corallo  
curadd¨zzu tipo di pasta  
curÓtru pastore  
curbiŔdda cestone Chţssa l'uovŘ 'nna curbiedda  nŘn ci 'Ř fa.
curcÓrisi,  coricarsi:  CŘrchţtţ a cŘddŘra
IddŘ u sa Řnni si cŘrca u liebbrŘ
U sceccu avantatu  si curca
curdÓru cordaio Vai ann'arrieri comm'o curdaru
curýna cima o cuore di ortaggio  
curn¨tu cornuto Curnutu e vastuniatu
c¨rpa colpa  
currýa Cintura:   
c¨rriri,   correre:  Puoi curriri quantu vuoi
sempri cca' t'aspettu
currýu privo  
curtigghiÓra pettegola  
curtigghiÓri sparlare  
curtýgghiu cortile:   
c¨rtu corto IÓ 'mprazzŘ loncŘ e unu curtŘ
loncŘ pţ pţgghiarţ, curtŘ nno darţ
curula carrucola  
c¨scusu tipo di pasta  
c¨siri, Cucire:  Santa Lucia a marţ stacýa 
orŘ tagghiava e sţta cusýa
custÓri costare custÓ quantu na germania
custi˛ni Questione:  Iu' azzappava  ţddŘ vţnnţ
ie nţ mţsŘmŘ n'cuÜtionţ
cust¨ra cucitura  
cutiŔddu coltello:  Panţ duru e cutieddŘ ca'ntagghia
cutilÓri, cutulari percuotere  
cutipýlla ? DŘmanţ ie' sabbbŘtŘ  m'angignŘ l'abbţtŘ
mi ni vaiŘ a villa  e parŘ na cutipilla
c¨tra coperta tipo di  
cuttinýna coperta di lana A zita maiulina nun si godi a cuttinina
cutt¨ni cotone:  ..i picciriddi sunu o suli
ca rricuogghiunu u cuttuni....
cutturiÓri torturare  
cut¨gni Mela cotogne:   
cut¨gnu dispiacere  
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica