IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO BUCCHERESE-ITALIANO
elenco in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

F F  
fÓcci Faccia: facci i babbu, facci i ballata, facci 'i buttana, facci i cazzu, facci i culu, facci i cuticchia, facci i fissa, facci i minchia, facci i mmerda, facci i 'mpigna, facci 'i 'ntÓgghiu ca si cci p˛nu addumari i p˛spiri. facci 'i scarpuniera, facci i stagnu facci i cazzu,facci i vastiedda,facci i vecchia, facci tosta, facci trapuliera e munzignara,
facýa  Faceva:   
facýunu Facevano  
faýdda Scintilla:  Attentu, ca pÓrtunu i faýddi!"
faidd¨ni ramo che non produce frutta  
fÓlcu falco  
famýgghia Famiglia:   
fÓmmi Fame:  A fammţ su mancia vivŘ

IŔ cchi¨ lalia da fammţ'i innarŘ

Metti u pani ammenz'Ŕ renti
ca a fammi sa'rrisenti
fantÓsima Fantasma:   
fantÓsima tonta, evanescente  
fanu

fanno

I corni su comm'e renti
fanu mali quannu spuntunu,
ma appuoi servunu ppi manciari

I cunti (di 'na vincita) si fanu nne scali

I paroli nun fanu purtusi

fÓra Calore:   
fÓri a fýnta Fingere:   
fÓri,  Fare: 

..fammi na cudduredda
fammilla ranni ranni..

cascŘ n'terra e nentţ mi fazzŘ
Satutta na tirata
farýna arriminÓta tipo di pasta  
fÓrru farro -tipo di pasta  
fÓrsu, fÓusu Falso:   
fasciŔdda recipiente per la ricotta  
fÓsciu fascio, carico  
fÓsciu partito fascista  
fas˛la Fagiolo:   
fasulýnu fagiolino:   
fatasci¨na Faccendona:   
fÓttu episodio:   
fÓuci Falce:   
fa¨ri favore  
fÓuri  ? UnitÓ di misura   
fÓusu Falso  
favira porzione di terra  
favira bordo di grembiule che si usava per portare oggetti  
favuniŔddi Fave:   
favurt¨su Facoltoso:   
fÓzzu faccio Se fai u braŘ  ti fazzŘ farţ zitŘ
fazzulŔttu,  Fazzoletto:   
fŔdda Fetta:   
fŔdda i cÓrni Bistecca:   
fŔzza feccia  
ffruntulýnu timido:   
fianc˛tto involto (di roba)  
fianc˛ttu piatto da portata in ceramica  
ficcari significare

chi cci ficca

ficcÓri scopare  
ficcÓri infilare  
fichitiŔddu Fegatino:   
fýcu fico:   
ficurýna figurina  
ficurýnia Ficodindia:   
fýcutu Fegato:  Ogni fitucu di musca  Ŕ (fa) sustanza.
fiddÓri,  Affettare:  
fiŔi feudi  
fiŔtiri puzzare Ci fieti ancŘra a vŘcca di latti 

Macari c'o piviraru si viesti di sita
fieti sempri di latti e lazzata

figghiÓri Partorire:   
figghiÓstru figliastro Ci sunu figghi e figghiastri  
figghi˛zzu figlioccio

Mortu u figghiozzu nun simmu cchi¨ cumpari

fýgghiu figlio: 

Figghi nichi peni nichi
figghi ranni peni ranni

Nunn'aiu figghi e a chianciri niputi
figghiu˛lu figliolo a scusa do figghiolu a mamma si mancia l'uovu
figghiu˛lu pollone  
filacÓta fila  
filÓgnu Filare:  
filÓri correre:   
filÓri filare Stuppa mi resti
e stuppa ti filaiu
fýlici Felce:   
filifŔrru Fil di ferro:   
filýnia Ragnatela:   
fil¨ni Filone (pane):   
fýmmina donna:   
fimminÓru donnaiolo:   
finýmmula Finiamola:   
finýri,  Terminare:   Commu finisci si cunta
finiriccýlla Smettere:  
fin˛cchiu Omosessuale:   
finucchiŔddu finocchio selvatico  
firÓrisi fidarsi:   
firÓtu Fidato:   
firmÓgghiu Fermaglio:   
firmat¨ra serratura  
firra˛stu Ferragosto:   
firrÓru Fabbro:   
firrÓta Inferriata:   
firricatunnu vagabondo:    
firrýgna ferrosa (lavica)  
firrýsi Ferlese:   
firrittýnu ferretto per capelli  
firriu˛lu mantello largo di panno nero  
fýssa fesso, fessa Cu Ŕ fissa sta a so casa
fissÓri intestardirsi  
fissarýa stupidaggine  
fýsti facesti

Fisti a cursa d'o sceccu

fistýnu Festa danzante:   
fitinzýa sporcizia  
fit¨su Fetente:   
fit¨su puzzolente:  Cu paia primma  mancia pţscţ fţtŘsŘ
fi¨ra figura:   
f˛ddu folle:   
fora fu˛ra fuori

MercŘlţ intra sţmana fora

f˛rfici Forbici:   
f˛ssa, fossu buca

IÓ trţ pierţ nna fossa

fraccata dose si mierita na fraccata i corpi
frÓccu Magro:   
framŔlico fragile  
francabb¨llu Francobollo:   
francafuntýsi Francafontese:   
francis˛ttu cerniera (delle ante)  
frÓri Fratello:   
frÓriciu Fradicio:   
frÓriciu,  Marcio:   
frÓsca ramo con foglie  
frascatulÓra disordinata, Pettegola  
frasciÓmmi Sterpaglia:   
frÓscinu Frassino:   
fratta erba secca:   
frÓtta,  Sterpaglia:   
frŔnu Fieno:   
frŔnza Frangia:   
frýdda/o Fredda/o U friddu 'i marzu
trasi nno cornu d'o buoi
FriŔvi Febbre:   
frýiri friggere:   
friscalŔttu Fischietto:   
Friscalu˛ru Flauto:   
friscanzÓna brezza fresca  
friscÓri Fischiare:  QuannŘ u sceccŘ
nŘn muolţ bţvţrţ
a matŘla ci frischi
frýscu Fresco:   
frţvarŘ febbraio  
frummŔntu Frumento:  Acqua e sŘlţ fa lavŘrţ, Acqua e ventŘ fa frummentŘ
frummŔntu Grano:   
frustiŔri Forestiere:   
fuc¨ni barbecue  
f¨dda, chi¨rma Folla:  C'Ŕ fŘdda e mala vennţta
f¨iri  (si ni fuinu) fuggire  U fuirţ Ŕ vţrgogna (o virivogna)
ma Ŕ sarvament'ţ vita
fumiŔri concime, Letame:   
FumiŔri spazzatura  
fumirÓru deiezioni (di animali) ,
fummalu˛ru Canna fumaria:   
fummiŔri deiezioni (di animali)  
fummiliÓri evaporare  
f¨mmu Fumo:   
fummulýzzu vapore  
f¨ncia muso QuantŘ tţ vuogghiŘ benţ,
sciatŘ dţ l'arma mia!
QuannŘ ammazzŘ u porcŘ
a funcia a dugnŘ a tia.
Őtaiu porta cŘ fŘncia co' MŘnachţttŘ
funcidda/i Dolce a forma di fungo rovesciato  
f¨nciu Fungo:   
Funciu cappiddinu mazza di tamburo e simili  
Funciu citru o di pani cauru cardoncello  
Funciu di cerza grifola  
Funciu di gerbu prataiolo o champignon  
f¨nniri fondere:   
f¨nnu Fondo:  NŘn farţ cosa o fŘnnŘ 
ca sţ sa pţ tutt'Ř mŘnnŘ

vuoi canciari tuttu lu munnu
ma i¨ tĺha canusciutu a funnu.

f¨nnucu fondaco  
funn¨tu Profondo:   
funtaniŔri Idraulico:   
fu˛gghia Foglia:   
fu˛gghiu Foglio:   
FurÓmmi. erba infestante  
furchitt¨ni forchettone:   
furc¨ni forcone  
furŔttu furetto  
furfŔ in blocco  
furmýula Formica:   
furnÓru fornaio:  
f¨rnu Forno:   
furriÓri girare - girovagare Vota e furria, simmu sempri o stissu puntu
furricÓri vurricari seppellire  
furricat¨nnu Girovago:   
furrioli giri di parole  
fussŔtta buchetta Bedda ca ti piettini e t'allisci, lu cuntu ca ta fattu nun t'arriniesci
si commu la fussetta di Natale, qu arriva primma ioca alle nucidde 
f¨ttiri Fregare:  Annai pţ fŘttţrţ e mi truvai futtutŘ -
Bac¨ bac¨, mi futtiÜtţ na vota e nŘn mi fŘttţ cchi¨.
f¨ttiri rubare  
f¨ttiri scappare  
f¨ttiri scopare  
futtirisýnni Fregarsene:   
futt¨tu fregato:   
a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo, una definizione
o una frase clicca qui
per inviarcelo

*termine non pi¨ in uso

 

 

ę Buccheri Antica