A scisa Crucis
testi di Salvatore Terzo

X Stazione: Gesù viene spogliato delle vesti

Banditore: Ci lievunu lu mantu, ci lievunu la dignità
A muoriri comu campau, cu ranni puvirtà. Lu lassaru nuru comu ‘nfigghittu pì siri nu veru dirilittu.

XI Stazione: Gesù viene inchiodato

Banditore: Cu tri chiovi ‘ncruci è appizzatu pi sarvari stu munnu ‘ngratu.

Banditore: Maria s’apprisenta e pieri a cruci pi chianciri lu sa figghiu duci.
Maria: Ti visti nasciri, ti visti crisciri nun ti pozzu viriri ‘ncruci muoriri t’ha datu u latti mia tu ca si la vita mia dammi aiutu, dammi confortu nun ti pozzu viriri mortu!
Gesù: Giuvanni, apostulu pridilittu cunsola stu cuori afflittu.
Ti la cunsinnu a tia la povira mamma mia. Maria ti cunsinnu Giuvanni apostuli di la fidi ranni.
Banditore: Na nuova famigghia nasci na nuova fidi crisci!

XII Stazione: Gesù muore in croce

Banditore: Sta murennu nu nuccenti mancu ura tu ti penti?
Gesù: Di la vita mi sentu abbannunari na stizza d’acqua m’ata dari.
Ladrone: I ta surdati cumanna libbirini di sta cunnanna tu ca si re ‘ncurunatu picchì si cunnannatu?
Ladrone: Nun viri ssi patimenti? E iddu è nuccenti! Nui simmu curpevoli ma iddu è miritevoli! Gisuzzu arruorditi di l’ommu appisu quannu si ‘nto pararisu!
Gesù: Tu ti penti all’urtumu mumentu pi chissu avrai lu sarvamentu! Diu mia picchì m’abbannunasti? Supra a cruci mi lassasti!
Iù perdu la vita mia arricuogghiti l’anima mia!
Centurione:Pi daveru era santu st’ommu c’ha suffrutu tantu!
Banditore: Acchiana l’arma ‘ncielu e lu corpu arresta di ielu.

XIII Stazione: Gesù deposto dalla croce

Banditore: Ana rumpiri li iammi a stu Diu tanto ranni.
Caifa: Stocchicci l’anchi e viri si è mortu.
Soldato: Di lancia abbasta nu sulu corpu.
Maddalena: Maria, matri addulurata [...]
Giuseppe: Ha parratu cu Pilatu st’ommu m’assiri cunsinnatu.
Maria: Fati pianu, nun ci faciti mali nun sapiti chiddu ca vali.
Banditore: Cumincia a scisa a cruci di stu Diu duci.

 

U Processu A Via crucis  - A scisa  Cruci

U
PASSIU
SANTU

 

 

© Buccheri Antica