IL SENSO DEL TEMPO DEI BUCCHERESI
le unita di misura del tempo utilizzate a Buccheri


a manziornu
a ni virimmu e' 10,, all' 11, cu arrica primma aspetta! (tanto per essere precisi).
A 'ntrapunura.
A quannu dici tu.
a rifriscata
A rumpi coddu!!
a scurata
A squagghiata 'a nivi...
a stocca coddu!
Addimura tanticchia
All'arba.
all'autra ieri
All'impruniri !!
annatrannu
appuoi
ca fattu i giru de sepulcri
C'aspittautu a banna p'arritirariti!
cchiu tardu
Cu nautru tanticchia
cu 'nnautru ciu
dipirsira
doppu
doppu a missa
doppu a sparata
doppu o fuocu
i pieri tà ffari arrivari nto culu
Ma unni..quannu (quando mai)
 

Ni virimmu
Nunn'ha ddimurari
Oggiallannu...
primma ca aiorna
primma ca scura
quannu aiorna
Quannu cala u suli..
Quannu dici tu ...
Quannu dici vossia.
quannu mi spurugghiu
quannu piscia a iaddina, Tu a parrare.....
quannu s'arritira u santu
quannu scampa
quannu si accommutu
Quannu sona a Vimmaria o tardu
Quannu ti quagghia u sali nta murudda
Quannu ti rici a testa ..
quannu ti spera u cuori
quannu ti spercia
Quannu u suli arriva a Tarrabbuòu.
Quannu vuoli Ddiu !!!
quantu u diavulu stesi mpararisu... Spurugghiti!
subbitu subbitu!
Tannu!
Uogghiu viriri quann'e' u tempo ca ccia finisci
Ura accapu
Ura stessu !
Ura ura....
ura virimmu

 

 

LE UNITA DI MISURA UTILIZZATE
DAI BUCCHERESI


Se vuoi inserire
una misura clicca qui
per inviarcela

 

© Buccheri Antica