PAROLE A'MMUZZU
l'elenco è in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

sacchetta. (tasca)
sacchina
saccu
(sacco)
sacramentu
sacrificiu
sacrifizziu
saggiu
saia
saimmi
saiuni
salamarigghiu
(condimento)
salamastra

salamuciu - vittoriu salamuni quann'era nicu
salamuciu ( cucciolo)
salignu
saluti quannu c'è a saluti...
salutimmu a tutti e curchimmuni
salvazzioni - ni l'ha dari la salvazzioni ca simmu figghi...
sampalisi
sananu
u maiali ( ci tagghianu i baddi)
sanari ('nciuria)
sancaliari
sancu
ietta sancu - ci bugghi u sancu - che parenti avimmu u stissu sancu - nun n'hai sancu nte vini?
sancu - c'è na carusa ca mi fà sancu - ci niesci ancura u sancu - m'acchianà u sancu all'uoc.chi - u sancu nun n'è iacqua
sancu cuottu
sancuetta
sancunazzu
sanfasò
sanizzu
sansali
santa lummi
santa pacienza
- che santi nun si ci ioca - aviri occa santu mpararisu - occa santu n'aiuta - santi palori
santanirìa
santarieddi
- na cuntrada vicinu 'i bucchier, nta strata pì muntirussui
santinu
santissimu
- c'è u santissumu a sant'antoni.
santità - dinari e santitài cririni a mità
santu
sanu
 arrivà sanu e salvu - chissu nun è sanu 'i menti
sanu sanu-tutto di un pezzo
sanzia
sapir a sapir...altro...
sapiri - mi sappi 'i picca - u mieli s'ha duci - mi sappi amaru - nun sà 'i nenti - sapia a menti tutta a litania! - si sà unni si nasci, ma nun si sà unni si muori - u sai unni dormi u liebbru - nun sacciu nenti - nun sacciu commu , ma u vinni
sapunara - na macchia ca si usava pì fari u sapuni 'i casa
sapunaru ('nciuria)
sapuri - nun n'ha né amuri né sapuri
sapurita
saracinisca
saracinu
sarausana sarausanu
sarbaggia sarbaggiu

sarbari
sàrciri
sarda
- allicca sarda
sarificata - mischina, ha avutu na vita sarificata
sarma - misura pè terri, pò frummentu o pò vinu
sarpari
sarristanu
(sacrestano)
sarristia
(sacrestia)
sasizza
(salsiccia)
satru
- e' unu satru
sauru - culuri de viesti
sautafossi
sautizza 
('nciuria)
sauturi
(saltare)
saviu
sazziu
- proverbio: u sazziu nun criri o diunu - modu 'i diri: nun ci dari sazziu.
sbacantari - (svuotare) si sbacantà a uttirina
sbagghiari (sbagliare)- cu sbagghia a paia
sbagghiu - u sbagghiu mia fù, ca ci cririu
sbagnari - i robbi - fari festa cull'amici occa riniesciutu, dannici a biviri
sbalangatu
sbalurdiri
- arristaà sbalurditu
sbampa -  ('nciuria)
sbampari - fari sbampari u luci
sbancari - vincì tutti cosi iddu: ni sbancà
sbaniri - ci sbanì u sonnu
sbaragghiari
sbarazzari - sbarazzà tutti i cosi rutti e vecchi
sbarra ci misunu na sbarra pì nun fari trasiri a nuddu
sbattiri - i robbi - i corni - co culu nterra
sbenniri
sbentari
sbergi sbergiu
sberri
sbettica
sbilencu
sbintari
- si fì sbintari - a vò sbenta nchianu
sbintuliari
sbintura
sbinturatu
sbirru

sbirsari - unni si metti iddu sbersa tutti cosi
sbirsatu - e' sbirsatu
sbisitari- doppu du anni ca ci morsi u patri sbisitanu (si luvanu u niuru)
sbota - avota e sbota sempri a na banna simmu
sbracatu
sbraitari
sbrìu
sbriugnari
u sbriugnà da test e pieri
sbrizzìa ( pioviggina)
sbruffuni
sburru
(sperma)
sbutari
(rivoltare)
sbuttari
- sbuttà a chianciri
scaccedda-  ('nciuria)
scacchicci donna nena
scacciapiruocchi
scacciari
scacciuni
(tipo di pane)
scaffa
- pigghià na scaffa ca rota e anfussài
scaffarutu
scagghiu
- e iaddini si ci mpasta u scaggiu e a canigghia
scagghiuna - na ngiuria
scagghiuni - ci ammustrà i scagghiuni
scali -  (contrada)
scalitta- forma i pani e località
scalitta- (contrada)
scaluni
scampari - quannu scampa niscimmu
scampu - mischinu nun'appi scampu
scampuli avanzi distoffe scampulu- persona di poco valore
scamusciati - i scarpi scamusciati
scanciaiu
scanciari
scaniari
scanigghiari
scanigghiari
- primma 'i fari u pani s'ha scanigghiari a farina
scannaliari - carì n'autra vota ma nun si vuoli scannaliari!
scannari scannatu
scantarisi scantatu
scantazzu - pigghià nu scantazzu...
scantu
scantulinu
scanuscenti
- cu nun s'arriorda do beni ca ci ha fattu
scanusciutu
scanzafatichi
scanzatini
signuri - diu ni scanza
scanziari
scapiddatu
scapiddi
( senza cappello) chi niscisti scapiddi?
scapitari - pì sta vota sa scapità, ma a prossima vota...
scappari - u scappari è virgogna, ma salvamentu 'i vita
scappiddarisi
scappieddu
scappillinu
scappisari scappisatu -
scappuccini
- facia scantari i morti de scappuccini
scapula - si ruppi a scapula
scapulu - ancura è scapulu
scarafuni
scarcagnatu
scarcata
scarcu
scardari
- a lana
scardillicchiu
scarmanatu
scarminari
scarparella
scarparu
scarpi
- unni persi i scarpi u signuri
scarpina - a duminica mi mettu a scarpina e mi ni vaiu e canali
scarriari - i muraturi scarriunu u sterru a si pieri pieri e nuddu si n'adduna
scarricaturi
scarruzzari
scarsittu -
u zitu mi pari scarsittu ncunfrontu a idda ca è na bedda figghia
scarsu
scarsu
 ('nciuria)
scartari
scartina
- nto iocu de carti na carta ca nun vali nenti
scarutu
scarzarari
- u scarzaranu doppu vint'anni
scasciari- era na bebba carusa ma appuoi scascià ( addivintà rossa)
scasciu -
scassaminchia
scassapagghiaru
scassaprai
scassari i baddi
scassatu
scassu
scassunata
- dici sempri scassunati
scaticchiu scaticchia ('nciuria)
scatinari
scattari
- ci scattà u nasu a sancu
scattiari - scattiatu - chi sì scattiatu?
scattiola
scattuoli scattuolu
scatula
scatulinu
scaurata scauratu
scausari u muru
scausu
 (scalzo)
scavatu
sceccu
 (asino)
scerra
schelitru
scherzu
schiettu
 (celibe)
schifiari
schifiu
schina
schirzari
schiticchiusa
schiticciata
schiticciu ???
schittu -
pani schittu
sciacca
sciacca -
 ('nciuria)
sciacca e ballata - iocu
sciaccazza-
sta abbiennu a sciaccazza
scaccianuci
sciacquari
sciacquatunazza sciacquatunazzu
scialamu cumpari!
scialari
scialata
scialletta
sciallu
sciallu rizzu
sciammerica
sciampagni
(champagne)
sciampagniusu
sciancatu
sciantusa
sciaqquatunazzu
sciarrinu
sciccarieddu
(asinello)
sciccazzu
scicchignu
scidda
sciddicaluora
sciddicari
 (scivolare)
sciddicu
sciffu
scilari
 (sfilare)
sciliratu
scimmia..
scimunitu
scinata
scinni e ntravacca
iocu
scinniri
- a scinnuta tutti i santi aiutunu - tantu sunu i scinnuti e tanti suni i chianati
scinziatu
scinzioni
(ascenzione)
sciogghiri
(sciogliere)
sciorbi.
...frutta
sciorta (diarrea)
scipitu
(insipito)
scippari
- pigghiari lignati - luvari
scirbari
sciroppu
scisacruci
sciumara
i palazzuolu
sciummiranni  (contrada)
sciunna e mangia
sciunnatu
( sfondato)
sciuogghiri - sciuogghi sti lizzi!
sciurettu -cavolfiore
sciuri i marba
sciurtinisi
sciusciu
(iucari o sciusciu
scocca
scocca di lattuca
scocca- na bedda scocca i acqua o fiocco
 

scola (scuola)
scoppula gianna co chiovu
scorci scorcia
nun fari scorci (modu 'i diri bucchirisi)
scorcia i coddu
scornabeccu

scorpu  
scramuzzari
(sbriciolare)
scramuzzuni
(cicca)
scravagghiu
(scarafaggio)
scravigghiari
(schiacciare)
scrittu - chiddu ca è scrittu arresta scrittu, ...
scrivintare
scropiri
= viriri es: chi nun ci scruopi?
scruopiri (scoprire)
scrupulu
(scrupolo)
scrusciu
(rumore)
scuarina
(tipo di scopa )
scucchiari-
chi iai travagghi scucchi
scucchiari i custuri (staccare)
scuciri
scuddatungiuria ?
scufugnari scufugniari
scufunìari
scugghiunatangiuria?
scugna
scugniurutu
scugnizzu
sculapasta
scuminiata
scumma
(schiuma)
scummaruola
scummazza
()
scummettiri
- vuoi scummettiri - scummissa? 
scummigghiari
scumpagnari
scumponiri
scumunicatu
scuncertu
scunchiurutu
scuncicari
scunciri
scuncirtarisi
scunicchiari
scunicchià a seggia
scunzari
scuogghiri
scuogghiu
scuottu
(scotto)
scupa
nuova scrusciu fa
scuperta
scupetta
....fucili
scuppiari a chiangiri o a ririri
scupuni
scurata
scurciari
- si scurcià mpartuallu e su mangià
scurciatu  (identico) - e' sa patri scurciatu
scurcidda pe conchi
scurdari - stà nti mpostu scurdatu do signuri - u strummentu (do musicanti) si scurdà - si scorda tutti cosi
scurdiotu scurdiotu- chi ti manciasti u pani i scurdia?
scurì
scuriedda
scurnacchiatu
scurnari
scursuni
scuru
- c'è chiù scuru 'i menzannotti
scurusu - ammenzu a du muntagni scurusi niesci 'n monicu facennu uci
scusa - nun circari scusi
scutimella
scutuliari
scuvarina
scuzzaria
scuzzetta
scuzziaruni
- pane morbido
sdiegnu
sdignari
sdillampau
sdillassata
sdilliniari
sdilliriari
sdirrangari
sdirri
sdirrugiari
sdisardari
sdisonestu
sduacari sduvacari
(versare)
se bedda vuoi pariri beddu duluri a sentiri
seggia
sensiu
- persi u sensiu (u giurizziu)
sentiri - nun senti raggiuni- ci sanu a a sentiri de pantaliuni ( a nciuria 'i ma nannu)
serraculu
sfigghiulari
sfinci
sfingi (che si fanno semplice, fritte e poi zucchero sopra) o salati con acciughe dentro oppure con olive, fritte
sfirrari
sfirrazzari
sfrinziatu
sfruntata
sfunnata
,rutta
sfurnata
do furnu
sfurniciari
sfurriari sfurriata
sgangaratu
senza renti
sgangata
sghizzettu
do chianu canali
sguaddariatu
sguaiata
sguattira
sguazzavertili
sicchiu
siddìu
(noia)
siggitta
(sediolina)
signaruri
(attrezzo per stirare la pasta)
signuri
signuri a culonna
signurina
sinsitivu
sintimintusu
sintina
sirafinu
- ('nciuria)
siritina- chi mala siritina
siu -- e' china 'i siu
sivu (sego)
smaccu
smanciari
smaniatu
smanittari
smaniusu luvoti
sminghiari
smirdiari
smuntatu
commu stinciutu
smunuzzari
smurrigghiari
smurritiari
soggira
sola  
('nciuria)
spacchiu e piriti ( dicesi di persona spavalda)
spacchiusa spacchiusu
spadduzza  
('nciuria)
spagghiari
spagnuletta
spalari
spampinatu
spanatu
spara ca spunta
sparacalloca- 
('nciuria)
sparapacchiatu
sparapagghia
sparici-
asparagi
spariggiari
spariggiu
sparrari
sparrittiera
spartenza
spartiri
spaventu
spicchiu
spiccicatu
spiciali
spiettinati
spillunca
spillunguna
spincula spinculi
spini pulici
spinnata
spirciari-
a commu ni spercia!!!
spirdari spirdatu
spiritu canfuratu
spiritusu
spirtaculusu
spirtuni
spitittatu
spitrari u tirrenu
spittaculusu
spizzica e ietta
modo di diri
spizzicu
spizzuliari
sponta di liettu
sponza cavalieri
sporta
pi fari a spisa
spranza speranza ; stari spranza
spremiri
sprufunnari
sprurenti
( imprudente )
spruvuliari
spunsari
spunzari
spuogghia nu cavaddu e viesti nu iaddu
nivinagghia
spurari (sputare)
spurigghiari
spurtusari spurtusatu
spusarisi
sputazzuni
squagghiari
- oggi si squagghia do cauru
srataranni  (contrada)
sratuni
sreusu
sricaturi
unni si lavaunu i robbi
srinciri
sritta
srunzu
di piecura
ssuppa viddanu
stagnatu
stanca
stancafurrizzi
 ('nciuria)
stancarusa
stanchizza
stari
- a stagiuni
stari - fermu, mutu (verbu)
stenniri i robbi
sterru matriali de casi n cosruzioni
sticchiera -   ('nciuria)
sticchiera- cerniera, nciuria
sticchiola  ('nciuria)
sticchiu
stidda
ddà e purrinu ccà
stidda de pupi ca lanu di pezza
stidda mattutina
stigghiuola stigghiuoli cerchi i stigghiuoli o venniri a sira
stignusu
stimma
stimpirata-ulivi a...
stinciri
stinnicchiarisi
(sdraiarsi)
stipu
stipu
-arapi u stipu e pigghia u spicchiu (scioglilingua)
stiracallonca-chewingum
stizzana
stizziari
storciri u nasu
strafallaria  strafallariu
strafuttenti
strariarisi
straviatu
strazzari
(strappare)
streusu
stricari -
fare petting
stricu e battu-iocu i carti
strincipiettu
strizzione
quando ce un po' di febbre
stroppa
strunfosi
strunzu
struppiatu
strurusu
( distruttivo. o insolente
stubbutu (stupido)
stuccare l'osse
stuccatina i coddu
stuppagghiu
(tappo)
stuppari
stuzziniari
(molestare)
subbitania-
morti subbitania
suca suca- bocca di leone
sucaluora (biberon)
sucarru
(sigaro)
sucuni
sularina
sularu
(solaio)
suletta
sulicchienti
sulieri
sumagghia
summa summa
cappiddina ca vieni............e si trascina
sunettu
sunnari sciorbbi
suoru
-attà suoru! (sorella)
supecchiu -u supecchiu rumpi u cupecchiu
supecchiusu
superbia-
 ('nciuria)
supraniari.
surbizzi
surcari
surci
 (topo)
surciera
suttanina
sutto
o liettu da zia mattia a nginucchiuni cuttuni cugghia
suttugghiu (singhiozzo)
sutt'uogghio
(sott'olio)
svapurari
svirginari

 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica