PAROLE A'MMUZZU
l'elenco è in costruzione ..()

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

raccabbuluni - forsi vieni dal Ricco Epulone, u pirsunaggiu do vangelo
raccamu
(ricamo)
Raccauta
(contrada)
racchia
 (brutta)
raccioppu
racina
 (uva)
raddu
raddusa Raddusu
rafala'
('nciuria)
Raffieli-  
(nome) Raffaele
raggia
(rabbia)
raggiuni -
(ragione) Iai milli cani 'i raggiuni
ragnari-
comu o sceccu (ragliare)
ragogghia ?
raimeli-
(contrada)
raloggiu
(orologio)
ralu?
ramigna
(gramigna)
rammu -
(ramo) Rammi da macchia
rammu -
(rame )Si pigghià rammu e stagnu
rammuvecchiu
('nciuria)
Rampino
('nciuria)
ramunnu  
(nome) (Raimondo)
Ranatu
(melograno)
rancata
(parte)
rancitu - Rangitu (
una cosa non buona)o si fa u ficutu rangitu (marcio)
ranni
(grande) figghi nichi peni nichi figghi ranni peni ranni
rannili
(grandine)
ranniliata
(grandinata)
rantulu
(rantolo)
rapiri
a porta (aprire)
rappagghiu
 
Rappagna
rapparieddu
(appiglio)
Rappatu
rappilanculu
(eslamazione)
rappittila
rappu
(grappo) rappulu
rarica
(radice)
raru
 (raro)
rasari -
(radere falciare)
Rasau i capighi a zeru
Raspa
raspu di racina
rasu
rasula
 ('nciuria)
Rasulu
(rasoio)rrasulu
Rattaluora
(grattugia)
rattari
(grattare) rattiti i corni!!
rattieddu - 'N casa ci fì occa rattieddu
Raunedda -
 ('nciuria)
rausana -
('nciuria)
Rautu (
respiro dei moribondi)
razzaru
razzioni
recamatenna
(requem maternae)
Regna (
u sceccu attaccatu a regna)
renniri
 (rendere)
renti-
(denti ) metti u pani tra i renti cà a fammi s'arrisenti
resca
(lisca) reschi-pisci senza reschi
resta-
 (rimane) cu ampresta nci na resta
restu -
 (resto)
rialatu
 (regalato)
Riali - Pasta riali
 (reale)
rialu
 (regalo)
ribbicari -
  (replicare) U tirrimotu arribbicà doppu du uri
ricamari - ricamu
ricampari
 (ritornare)
ricchizza - Ricchizza e santità: cririni mità
riccu
(ricco)
ricintari
 (recintare)
Ricintu
(recinto)
ricivutu
(ricevere)
ricotta
()
riculizia
()
ricuogghiri
(raccogliere)
Ricuttaru
(pastore)
riddiculu
(ridicolo)
rifriddari
(raffreddare)
rifriddatura
(raffreddore)
riggina -
 (regina) Chi sì u figghiu da riggina ianca?
riggistru
riginicusu
rignari
riliggiusu
 (religioso)
rimbambitu
riminanu d'Argintina
Riminari (
girare) riminatu
rimissioni -
Nun c'è rimissioni i piccati
rimisu
rimminchialutu
rimpruoviru
rimuddari
Rimunnari rimunnatu
rina
rinali
 (vasino)
rincugghiunitu
 (rincoglionito)
Rinculu
rinforzu
rinfurzari
rini -
 (reni)
riniescitu -
(risultato) beddu riniesciutu!
 

rinumatu
riolu
Riordi (
ricordi) ricurdasti,
Riparanti
('nciuria)
Ripizzata
Ripizzata - A ripizzata era a nciuria 'i una ca stacia nta Via Sant'Antoniu, vicinu a Vaina
ripuddu
 ('nciuria)
riri riri ....chi ci viristi u babbu a scecca?
riri riri ca a mamma ha fattui gnocchi
riruni i pagghia
risicari  risicari- nun tà risicari
risicuni-località
risicusu - Nun si scanta 'i nenti, è risicusu
risinu
risirbuta risirbutu
risirenza
risirvata
ristati vui ca jù ma nna gioccu bonanotti
ristuccia
risu
risulutu
risuntuoriu
ritagghiari
ritilaviloria
ritina - Si fì l'opirazzioni nta ritina
ritrattu
ritticulatu
rittu na ntorcia
riturnari
riula mpara a chianciri
riulammarritta
riulicchiu
riuniri
riunu
riurdari
Riuttaro
Rivutari
rizzetta
rizzittari
Rizzugnutu
Rizzuolu
(contrada)
rizzuni - iaiu rizzuni i friddu
rizzutu
robbi - Chi ni scanciammu i robbi?i
Robbi i ngoghu
rocchiu
(gruppo)
roddulu
roscu anciuria da famigghia Pappalardo
rospu
rota
roti a pallini (cuscinetti a sfera)
rotulu
rovesciu
rradiu
rrisulutu
Rrobba jaddini
rubbeca - P'arricchiri ci vuoli: rubbeca, futteca o toccu 'i campani
rubbinettu
rubbustizza
rucchieddu
Rucculiari
rucculiari - Pò duluri rucculiava
Ruddulusa  Ruddulusu
ruettu
ruffianu
ruggia - ruggine
rugna
rugnuni
rugnusu
rumazzu
rumitu - A Buscema c'era nu rumitu, si chiamava Patri Giuseppi e durmia supra e ruvetti, nti na rutta. Na vota ma patri e ma mamma mi ci purtanu. A Bucchieri c'era a Uocchipipi, chidda ca stacia o Castieddu, ca criria ca u rumitu era nu santu
rummuliari
rummulu , na petra tunna
rumpibaddi
rumpicugghiuni
rumpiri
rumpisacchetti
rumpiscatuli
runca
runfuliari
ruppicorda
 ('nciuria)
ruppu- a corda ruppi ruppi a sciuogghi cu nun ci curpa
rusariu
rusicata - de surci
Rusina
Russania
russettu
Russu - pilu russu - addivintari russu ( o arrussiari) - russu d'uovu -macari a nciuria da famigghia Russo
russuri
rusticu
rutata
rutta
ruttamme
ruttari
ruttura
Ruversa
ruvina famigghi
ruvinatu - Sinnucu carusu paisi ruvinatu (diciunu i 'ntichi)
ruzzizza
Ruzzulari
ruzzulatu
ruzzuluni - Pigghià nu ruzzuluni (Carì)
 

 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica