PAROLE A'MMUZZU
l'elenco è in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

pacchiu (pube)
pachettu
(pacchetto)
pachinisa-
('nciuria)
paci
paci -
Ura simmu paru e paci - Stà na paci 'i l'angili - Fari paci - Mettiti u cuori n paci - Nun si pò dari paci
pacienza
Pacifica - 
('nciuria)
pagghia -
(paglia)
pagghialuora
(fienile)
pagghiaru
(letto in paglia)
pagghiazzu
(straccio da cucina)
pagnuccata
(dolce)
paiari
(pagare)
paisanu
paisi -
(paese)Tuttu u munnu è paisi
pala -
Visti peni ca pala
pala i ficurinia
palatorta -
('nciuria)
palazzu
palazzulisi
(abitante di Palazzolo Acreide)
Palettò - palittò
palittuni
palliari e cristiani ca parlantina
pallini -
(roti a pallini)
palluni
palora - Ommu 'i palora - I palori nun fanu purtusi
palu
palumma
(colomba)
palummedda 
(coccinella)
palurazza
pampera
pampina 
(foglia)
pampinedda 
uocchi a
Panaru
pani co pipi 
(cosi i mangiari)
pani frittu cull'uovu
(cosi i mangiari)
paniari
panicauru- funci i panicauru
panicuottu
(cosi i mangiari)
paniggiricu - Pa festa i Sant'Antoni u parrinu ci fà u paniggiricu - Stai facennu 'n paniggiricu
Panipersu
panitozzu
(dolce)
panitunnu
pannazzu
('nciuria)
pannizzu
pannu
pannulenci
panza
panza e prisenza
panza i canigghia
panzaliscia
(curioso personaggio buccherese del passato con orecchino e basettoni. E' seppellito nella cappella di S.F.di Paola).
Papacchia -
('nciuria)
papali - Trasu nti sta chiesa papali unni truovu u minchiuni ca m'ha spusari ( dicìa a zita primma 'i spusarisi)
paparedda
('nciuria)
paparrina -
(papavero) russu comu na paparrina
pappasciuni
Papula - Mi spuntà na paula nta manu
papuzzana
(insetto che si trova nelle lenticchie secche)
para -
 (un paio)
paracqua
(ombrello da campagna)
paraculu
paraninfu
parapeo
(gioco) (caricare sulle spalle)
parata - Quannu visti a mala parata scappà.
paraventu
parcu - Pè festi muntunu u parcu
parenti -
Chistu e nenti sù parenti - I parenti sù pì fariri i trarimenti
pari -
(appare) Viri cu ci pari - Pari mill'anni ca nun virìa na cosa 'i chissa - Pari babbu ... - Ammuccia ammuccia ca tuttu pari -
pariedda
(padella)
Parma -
(Ramunnu Parma) ('nciuria)
parmu -  terra a parmu carni a ugna
parrapulitu 
('nciuria)
parrari
(parlare)
parrari a matula
(parlare senza senso)
parrina-
(madrina)
parrinaru - cu prattica che parrini
parrinu
(padrino) (prete)
parrinu - Torna parriunu e ciuscia
parrucchiani -parrucchianu
partita e carti
partuallu -
(arancia)
parturiri
(partorire)
paru - iucari a paru e sparu
paru paru
(tale e quale)
parucu -
(parroco) E casi o parucu (contrada)
pasciri i pieuri
pasquali...ciccinu pasquali
pastranu
(cappotto)
passaaddabbanna
(passa dall'altra parte)
passarieddu
(passerello)
passassì- mentri ca ci sì
passettu
passiari
(passeggiare)
passiaturi
Passicá..
(esclamazione per scacciare i cani)
passilu - passiluni
passitò
Passiu Santu
 (manifestazione)
passu passu
pasta - pasta riali - pasta ntica
pastazzu - chiddu ca si runa all'armali
pasticula
pastranu
pastuni - u manciari de porci
patacò.
..i casi di patacò (contrada)
patre e figghiu!!!! nanca e ncunigghiu ( dici ma patri)
patruni - e sutta
pattu
patutu
paulu panza cu tri pulici intra a panza una ca balla una ca frisca e l'autra porta l'acqua frisca
pauna....ngiuria
paunazzu
pavimentu
pazziari
pazziari - mi stai facennu pazziari
pazzu
peddi
 (pelle)
penne i ficutu
penniri
(pendere)
penza alla cosa primma ca la fai , ca la cosa pinzata è bella assai"
perciasaccu
perdiscarpi
persicu - persucu
 (albicocca)
persu
('nciuria)
peru prainu
(frutto)
pessu - si n'figghiu pessu
petra
(pietra)
petraniura
(pietra nera o pietra lavica)
pezza  -
piccamura
(per adesso )
piccatu lu criaturu!
picchi''?
(perchè)
picchiu- chi iai u picchiu
Piciridda, piciriddu,
(piccolino/a)
picciunara
picciuni
pici
piciolla
picitollu
piciulluni
piddicu
(ombellico)
piddonchiulu
piecuri
(pecore)
pieri i porcu
pieri pieri
(in giro)
pieritortu
piettini
piettu
piettu i palummu
piettu palumminu
pieura lesa
pieuru jancu 
('nciuria)
piffàuri

Pigghia (prendi) pigghiari (prendere)
pigghiari - pigghia e porta
pigghiari a serpi che mani i l'autri
pighiulu fermulu acciappulu
pignata ca bugghi
pignatittu
pignulusu
pìla- unni si launu i robbi
pilicusu
pillirina  pillirinu- si vistutu a pillirinu
pilu
pilu cu pilu a notti san'cucchinu
pilusu - Chi pigghiasti u pilusu?
pinencu ....
('nciuria)
piniari
(penare)
piniatu - Ci pigghià ncorpu e arristà piniatu
pinna pipi
Pinnaculu
pinnavaria
 ('nciuria)
pinnenti
(Per niente)
pinnenti-orecchini
pinnina- biro
pinnula- ammucchiti ssa pinnula
pinsioni
pipi
pipicornu
pirata
(pedata)
pirchi'
pirciari
pirciatinu...sculapasta
piricuddu
piripicchie piripacchiu?
piritozzu -
 (camminatura) U canusciu do piritozzu
piritu
 (scorreggia)
pirnici
pirterra.....tirrazza
Piruocchiu
 (pidocchio)
Pisci
Pisci prainu (
così detto dai falegnami il legno di
Pitch-pine noto anche col nome di Pino rigido ).
pisciaru- (
pescivendolo)
pisciazza
 (urina)
pisciluovu
 (frittata)
pistu-
 (pestare con i piedi) ti pistu commu a racina
pitarru
pitecu
pitinica-
 (lentiggine)
pitittu
 (desiderio)
pitittu - 
('nciuria)
pitrinu 
(nome) don pitrinu u scarparu
pitroliu
pitta,.
('nciuria)
pittari
(dipingere)
pitti i porti pittati?
pittigghiu- ci pigghia'u...
pittinissa
(tipo di pettine)
pitturi
piula
('nciuria)
piuliari
pivirara
('nciuria)
pizzanchira
(contrada)
pizzaru
pizzenti
pizz'i cantunera -
(all'angolo)
pizzi paisi (
contrada)
pizzicuni
(un po')
pizziliuni
(pizzicotto)
pizzittu -
(contrada)
pizzutu
(appuntito)
ponchiu
ponti di S.Ntoni
porcu
(maiale)
porcuspinu
(istrice)
porgiri l'autra guancia
porra
('nciuria)
porri
portamanciari
posta- fare a posta- pustiari
posta - posta 'i rusariu
posulu
(posalo)
pouru cristu
praia
(stagno)
Prainu
pratticari - Cu prattica co zoppu all'annu azzuppia
preia'ddiu
prena -
(incinta)
pressumarenu
(contrada)
preula
priatu
priaturi -anime
pricocu detto anche carcopu cmq.. cambia la razza
prietuoriu- l'arme do prietuoriu ( le anime del purgatorio)
primannata
primintiu non era tanta pioggia - pi san vartulumiu veni lu veru primintiu
primmaluora
primmintivu
(primizie)
primmisi. in primis
primu ciuri
primusali....furmaggiu di primusali
principali-
( capo)
principi- ortu principi
Principissieddu
(pasta)
priricari
(predicare)
Priscialuoru
 (frettoloso)
priu
priulisi
Priuliusu
Privinuru
Prummintiu
pruoi
 (porgere)
pruula...nun ni vuoli mancu a pruula
pruuli
 (polvere da sparo )
pruvinciala...ngiuria
pruvulazzu
(polvere)
puccieri
(macellaio)
puddascedda ulivi appuddascedda
puddascia
 (gallina)
puddicinu
 (pulcino)
puddissinu
(prezzemolo)
pudditru - puledro - detto anche putru
puddizzuni
puddu....ngiuria
Pulici
(pulce)
pulla - figgh'i pulla
Pummaroru
(pomodoro)
pummi i pararisu
pummi i resta
pummu e piru
pumpicchia
puncila -
(pungila)
punciri
puntieddu
puntignusu
puntina -fari a puntina
(uncinetto)
puntu a giornu
puntu e basta .
puntutu
pupi pupi- mi fanu l'uocchi..pupi pupi
pur mangià - si ricia e jaddini e vieni do francisi: pour manger
pur pur pur - verso per richiamare le galline
purcariusu
purcaru
purpetti
(polpette)
purraini
 (verdura borragine)
purrazza
purriettu
purrinu
 (cisti)
purrunzuni - ascesso o cisti sottocutanea e/o sebacea, o accumulo di grasso sottocutaneo
pursuariri
(persuadere)
purtari
(portare)
purtari u sceccu all'acqua
purticatu
purtiedda 
('nciuria)
purtieddu
 (botola)
purtusu?
 (buco)
puruocchiu 
('nciuria) (pidocchio)
pusteddi
 (segni delle vaccinazioni)
pustieri
 (postino)
pustina
chidda ca facia u dopuscola
pustinu portalittri ( dicesi di pettegolo)
puvirazzu
puzzu
puzzuliuni
 (pizzicotto)
 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica