PAROLE A'MMUZZU
l'elenco è in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

d'accapu (daccapo)
daccellu (daglielo)
dacci locu - Iacqua e luci dacci locu
Dacci l'uocchiu a porta
Dacci versu
d'accuddì
d'accussì (così)
dammagnu (da molto tempo)
damm'aiutu (aiutami)
Dammillu (dammelo)
dammusu
dancau (sopra)
Danninca ( Contrada buccherese - Don Diego)
danniuli  - dannivulu (Dannevole)
dannu dannusu (danno dannoso)
darrieri - u darrieri (dietro o u culu)
Ddabbanna (dall'altra parte)
ddassutti
(li sotto)
ddarintra
(li dentro)
ddauru (alloro)
ddieddila
dduocu
(lì)
debbuli
(debole
Desi  ( verbo dare diedi )
diaulazzu (diavolaccio)
diavulicchi ( chiddi ca si mettunu 'nte cosi duci)
diccillu (diglielo)
Diebbutu (debito)
difisa
(difesa)
difittusu
(difettoso)
Dignu di tia
(degno di te)
dilinquenti
(delinquente)
dilirittu (deleritto)
dilizziu (
es: ià n'ortu ca è nu dilizziu, na cosa troppu bedd
Dimurari addimurari (ritardare)
dinari 
(denari) dinari e santità cririni mità
dinariari
dintra
(all'interno)
Diritturi
(direttore)
dirizzioni
(direzione)
Disanuratu Disunuratu
(disonorato)
Disbusciari
discinnenza -discinniri
(discendenza)
disficili
(d ifficile)
disfizzigghiari
(disamorare)
disiari, 
a saluti (desiderare)
disirtari = abortire, pari na crapa disirtata = è na crapa sularina

disiusu (desideroso)
dispiratu (disperato)
dispirazzioni
(disperazione)
dispittusu
(dispettoso)
dispotu
disprinzatu
(Disprezzato)
dissapitu
(insipito)
dissi
(dire) l'acqua a la petra dammi tempu ca ti perciu
distinatu (destinato)
distruriri
(distruggere)
disussari
(dissossare)
dittatu
(dettato)
Dittu pì dittu
(detto per detto)
Divirtitivi (divertitevi) tutti ammentri ca putiti
divirtivuli (divertevole)
divisioni
- attu 'i divisioni
divotu ogni santu ià i sa divoti
divuzzioni (devozione)
aviri lu dò. siri nobbili. Ma macari pì sfuttiri es.Vui c'aviti lu dò
domine e ddiu - e cu ssi domine e ddiu
don
donna i casa
(casalinga)
Donna
(signora) es.donna nedda
Donnalitria
donninnila
  ('nciuria)
dopp'i tia
(dopo di te)
doppu
(dopo)
dopudumani
(dopodomani)
dormere
(dormire)
doti
drittufilu
ducamenti
(educazioni)
duci
(dolce)
duciazzu
(dolciastro)
Dui
i briscula vali - quantu nu Dui i briscula
dui
su i cosi......
duluri
(dolori)
dumannieri
(elemosiniere)
duminicaria
dunii
= doni votivi che si portavano ai santi nelle feste   principali per essere poi venduti all'asta ed il cui   ricavato veniva utilizzato per concorrere alle spese   delle feste. Ma patri era unu c'abbanniava i dunii 'nto   parcu o Chianu Canali e quannu sintia l'ultimu priezzu    dicia: Abbuccà. (turi Terzu)
duniari = patiri a fammi
duocu (li)
durari
durmigghiuni
(dormiglione)
duttrina

 

 

PAROLE A'MMUZZU


Elenco compilato con
la  collaborazione del popolo di
Sei di Buccheri Se...
 

 

© Buccheri Antica