NOMI TIPICI DELLE PERSONE IN BUCCHERESE AFFETTIVOAGATA Aita
AGOSTINO
AGOSTINA
Austinu
Austina
ALFIO Iaffiu Iaffieddu
AMBROGIO
AMBROGIA
Mbruociu. Ginu
Gina, Ginetta
ANDREA Niria
ANGELO
ANGELA
Iangilu angileddu Iangilinu
Scancila, lina, angioletta, Iangila Iangilina
ANNA Iannetta Ianna Iannuzza
ANTONIO
ANTONIA
Ninu Ntuninu, Ntoni, Ntunuzzu, 'Ntunellu, Ninuzzu
Ntonia Ntunuzza, Ntunina Nina Ntunietta
ARCANGELA Scangela Arcancila
BENEDETTO Nittu, Binirittu
BIAGIO
BIAGIA
brase, brasi, brasino, Brasittu, Brasuzzu
Gina, Ginetta, Brasina
CARMELO
CARMELA
Carmelu Melu
Carmilina
Milina
CONCETTA Ciuzza Cuncetta Cuncittina Cuncettuzza Cittina
CORRADO Currau
CROCEFISSA Curcivissina
DOMENICO/A Menu, Minico, Minica
FRANCESCO
FRANCESCA
Cicciu Ciccu Cicciuzzu Ciccinu
Cicca, Ciuzza Cicciuzza Ciccina
FILIPPO
FILIPPA
Fulippu
Fulippedda Fulippina
GAETANO
GAETANA
Itanu Tanu Taninu Tanuzzu
Itana  Tanedda  Tanina Tanuzza
GIOVANNI
GIOVANNA
Gianni  Giuvanni Giuvanninu Ninu
Giuannina, Nannina, Vannina Nanč,
Nanč m'aviunu a chiamari a mia quannu nasciu, m'a patri fi strammari a tutti e i manną ca cura ammenzu e iammi  (Marilena E Elio Iannello)
GENOVEFFA Giunieffa
GESUALDA Varduzza
GIACOMO Iabbucu
GIUSEPPE
GIUSEPPA
Pippinittu Pippinu Pippu, Pippuzzu, Peppi, Peppe, Pinu
Pippina, Pippinedda Giusippina Pina
GRAZIA Razia, Razziedda, Razziuzza
IACOPO Iabbicu
IDRIA Litria
LIBORIA Boria
LUCIA Lucietta, Luciuzza, Ciuzza
MADDALENA Mantalena,  Mariantalena,  Nanč,
MARIA Marietta, Maruzzedda, Mariannina,
MARIA ANTONIA Marantonia, Marantunietta
MARTA Martuzza
MICHELANGELO Michilancilu
MICHELE Michilinu
NICOLA Niculinu Nini
NUNZIO
NUNZIA
Nzinu
Nunziedda
PAOLO
PAOLA
Paulu Paulinu, Pauluzzu
Paula Paulina Lina Linuzza  Linuccia Linetta
ORAZIO arazziu. raziu
PIETRO Pitrinu
RAFFAELE Raffiele
RAIMONDO Ramunnu
ROSA Rosa, Rusina, Rusinedda, Rosetta
SALVATORE
SALVATRICE
Turi  Turiddittu Turuzzu Totņ
Turuzza Turidda
SANTO
SANTA
Santangilu, Santinu, Santu.Santuzzu
Santuzza, Santina
SARO
SARA
Saru Saruzzu Sariddu
Sarina, Saridda
SEBASTIANO
SEBASTIANA
Ianu Ianuzzu Neddu Vastianu Vastianuzzu Vastianeddu Nellu Nuzzu
Vastiana Vastianedda Vastianuzza Nedda Nella Nanč
TERESA Trisina, Tresa,
TOMMASO
TOMMASA
Masi, Masinu
Masina
VINCENZO
VINCENZA
Nzinu, Nzinittu,  Vicenzu, Vicinzinu Enzo
Vicinzina Enza Zina
VITO
VITA
Vitu Vitucciu Vituzzu
Vita Vituzza Vitina
   

NOMI TIPICI DELLE PERSONE IN BUCCHERESE AFFETTIVO
é una selezione di nomi affettivi in dialetto buccherese dei nomi tipici i pubblicate su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementato minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

Se vuoi inserire
un nome clicca qui
per inviarcelo

 

© Buccheri Antica