PROVERBI & MODI DI DIRE
 

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

Anu passatu i ruoi !!!....cŗncia u tempu ?????
a Batia se nun ci pÚ u ranni ci pÚ u nicu ( vento) Maria Grazia Randone 
A bon cavalierÓ nŁn manca cavaddŁ.
A carni metti carni, a micizia metti corni (mangiando si ingrassa, nell'amicizia nascono i tradimenti)  Giuseppe Gaetano Trigili
A cchÓ ffa farÓ u malŁ cchÓffarÓ!!!
Accatta e pentÓtÓ!
Accatta lÓgnÓ a dŁ lirÓ o fasciŁ  e vennÓ ccÓnnÓrÓ a dŁ sordÓ o munniŁ
A chÓddÓ bbonÓ sÓ manciŁn'i canÓ
A chÓ 'nnaviumŁ vistŁ scecchÓ a fiera?
a corda rŁppÓ rŁppÓ, a öciugghÓ cu ncÓ cŁrpÓ
Acqua e sŁlÓ fa lavŁrÓ, (acqua) sŁlÓ e ventŁ fa frummentŁ
Acqua passata 'mmacina (o nun macina) mulinŁ
A cu duna e a cu prŁmmetti
A cu spura all'aria ci torna nna faccÓ.
AddŁvaiŁ 'mporcŁ pi figghiŁ
oppure
era miegghiŁ c'addŁvava mporcŁ

A faccÓ ca nŁnn'Ť vista (o bista) valÓ cent'ŁnzÓ.
A fammÓ su mancia vivŁ
A fÓ pŁrcariŁsa
A figghia da iatta pigghia surcÓ
oppure
A figghia da iatta acchiappa surcÓ

A fimmina iavi u culu friddu perchi ci sputau o diavulu"(Giuseppe Gaetano Trigili )
Ah se sapža, Santu Sapia
A iaddina ca camÓna porta a vozza china
A iaddina fa l ' uovo ie o iaddu ciabbrucia (Sebastiano Rosa Giaquinta)
A iatta s'allÓcca a faccÓ e cancia Ł tempŁ
A iatta prÓscialuora fa i figghÓ uorbÓ
AiutÓtÓ ca DiŁ t'aiuta
Allatta e chiancÓ
Alliscia a iatta ca t'aratta  (Turi Terzo)
All'uocchiŁ do patrŁni ancrassa u cavaddŁ
A lonca distanza sÓ vÓrÓ u cavaddŁ
A lŁ bisognŁ sÓ vÓrÓ l'amicŁ
Allu chianu di Santa Niria c'Ť na picciuttiedda ca si chiama Dia
cu li capiddi rizzuti rizzuti
cu mi la nzerta ci daiu du scudi...
.
I Finocchietti selvatici (Marilena E Elio Iannello)

A mala erba nun muorÓ mai
A morti da vicchiaredda: ...o nŗ caruta o nŗ cacaredda
AmarŁ cŁ iŗ bÓsognŁ
Amaru cu l'ha i rŗnnili a vigna! (Tanino Cannata)  E cu la si li vinnigna (Madda Roby Denaro Mortellaro)
A matinata fa a iŁrnata
Amici e parentÓ 'nci'accattarÓ  nŤ ci vennÓrÓ nentÓ
oppure
Amici e parenti Nne ciŗ ccatta nne ci vennÓ

AmicŁ cu tuttÓ cŁnfirenza a nuddŁ
AmicŁ e vardÓtÓ
A miegghiu parola Ť chÓdda ca nunn'e ditta
Ammucca lapuni (Turi Terzo)
Ammuccia ammuccia ca tutti u sanŁ
Ammuccia Ł sŁli ca rrÓtÓ
A mortÓ Ť caprÓcciŁsa, lascia a vecchia e pigghia a carŁsa
A m'parmŁ do ma culu, cu si fŁttÓ fŁttÓ
A mugghierÓ do latrŁ nunn'Ł riri semprÓ
AncŁra passŁ passŁ
AncŁra s'ampararÓ a caminarÓ e giŗ vuolÓ cŁrrÓrÓ
Annai pÓ fŁttÓrÓ e mi truvai futtutŁ
A nottÓ Ť fatta pe lupÓ
A nottÓ porta cŁnsigghiŁ
AnsÓgnÓtÓ l'artÓ e mettÓla da partÓ
"A paccarazioni si tŗgghia co' cutieddu".(al tempo della guerra (1940-45) c'era molta miseria e qualcuno coniÚ la frase) (Tanino Cannata)
A pievÓra pi dirÓ me persÓ Ł muziŁnÓ
A pignata quann'Ť taliata nunn'u bugghÓ mai
A pignata taliata nun bugghi mai

AppuÚi a mula sciuÚgghi! (Tanino Cannata)
Arapi u stipu e pigghia u spicchiu (scioglilingua)
A richinnicchi a mentrÓ chi!
ArmamÓnÓ e partžti o
Iarmamini ie partiti

Arrincu arrinco
ArrivŁrdŗ a pievÓra o lupu
A santi e picciriddi nun prummettÓrÓ nentÓ
A Sarausa spara 'n tronu, canta porcu ca iý sonu
a scusa do figghiolu a mamma si mancia l'uovu
A sordŁ a sordŁ sÓ fa a lira
Assimpricaiu!
A ötoria da mamma me'
A tavula si scordunu li triuli
Attacca u sceccŁ Łnn'u vuolÓ Ł patrŁnÓ

Attentu, ca pŗrtunu i fažddi!"
AttentŁ ca tÓ cotÓlÓ i rentÓ
Attia chi porti dduocu....pane e vinu.......a cu lu porti? ....... a San Martinu........e chi ti duna? un carrunieddu........lieva lieva sý martieddu!!! (Maria Grazia Randone)
A tuttu c'Ť rimediŁ  tranni a mortÓ
A ugghi, pezzi canciu, chiddi ca uscu mi li manciu. (nonna Paolo Vinci)
A vacca manza rumpi a stroppa
A vecchia nnÓ 'mmoscŁ e' trŁvarura!
A vÚ e di la vÚ dormi stu figghiu e si fa la vÚ. E se stu figghiu nun moli durmmiri naticareddi si quantu n'aviri e n'aviri a cinqucentu, figghiu d'oru e figghiu d'argentu! (Graziella Bucchieri)
AvotÓla ca s'abbrucia
AvvŁcatŁ de caŁsÓ persÓ.
A zita maiulina nun si godi a cuttinina (Turi Terzo)
A zita maiulina nun tasta nŤ mustu nŤ racina (Giuseppe Ziccone)
 
 
 

 

PROVERBI & MODI DI DIREAutori di questa raccolta sono ďi vecchiĒ di Buccheri e i volenterosi, senza l'ausilio dei quali non sarebbe stato possibile stilarla. Li elenchiamo di seguito e spero non ce ne vorranno coloro che pur avendo collaborato non sono stati citati per nostro difetto di memoria.
www.iblone.net

 

 

© Buccheri Antica