MODI DI DIRE PER MINACCIARE:


a spariri davanti a ll'uocchi mia

Ancura c'ha vistu...

Appuoi ni facimmu i cunti !

Appuoi tu fazzu viriri iu!

Ca sse ti pigghiu ti dugnu di cozzu e cuddana

ca sse ti pigghiu! (variazione)

Commu arrivi ncasa ti dugnu Ca curria,

Commu arrivi ncasa ti dugnu ca sdanca i ferru

Commu arrivi ncasa ti dugnu co nervu ,

Commu arrivi ncasa ti dugnu Cu mpezzu i lignu,

L'hai sarbati!

mi i stai scippannu de manu

Na sugghiata 'i corpi nun ta lieva nuddu!

N'aviri tanti...

Se parri ancura ti rumpu a facci!

Se t'ancagghiu...

Se ti pigghiu ti capuliu

se ti pigghiu ti stoccu l'ossi

Se ti pigghiu...

S'ha perdìri u nommu mia...

Sse ti pigghiu ti pistu che pieri

sugghiata o fraccata 'i lignari

t'ana ammanciari i cani!

T'assicutu finu n'casa!

ti dugnu ca curria

Ti fazzu tastari iù!

ti mpicu a lievapilu

 
 

 FRASI TIPICHE
é una selezione di espressioni tipiche, pubblicate  in gran parte su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementando minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

 

© Buccheri Antica