LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
A PROPOSITO DI ZITI E MARITATI


 

A chissa ciā bugghiutu sempri u pignatittu !!!

A chissu matrimoniu ri cumminienza ič !

A chissu, mancu passa 'n misi, i corni ci arrėvunu chių iāvutu d'o campanaru di Sant'Antoni! Cu scummissa misa.

A idda u sappi unni appenniri a cianciana !

A na fatta i cruci e ssi lassatu

Bih e chi si paghia' 'n frustieri a dduocu c'č cosa darrieri

Biih ! a chissu matrimoniu cumminatu ič !

Bonu partitu ? ma nn'č tuttu chissu !

carė 'nna giarra di l'uogghiu

che beddu u maritari se nun fossi po nnacari

chi ci paria ca nun c'iārruava ca iappi tutta sa prescia

chissi mancu ci ārrivunu a stasira!

chissi mancu sanu unni stannu i casa!

Chissi picca durunu!

Chissu ci po' vieniri patri

cu si marita e nun sini penti truova a truatura di pancali

Dopu i cunfetti niescunu i difetti

E cchi avėa picca ca cucėunu !

E chi si spusānu tempu nenti !

E iapp a facci ri spusarisi co velu biancu !

nč jabbu nč maravigghia č nu matrimoniu malu arrinisciutu

Nun ci daiu na lira

nun si pigghiunu se nun s'assimigghiunu

parunu a morti co gnuranti!

Parunu ciccu e lola

Si perdunu pe strata

si spusanu pi prucura

S'u spusā ? e cchi cci visti !

tantu ca ci cauriā ca si ni fuė

u liettu metti affettu

u matrimoniu č commu o muluni....arriniesciutu!

u matrimoniu su ccarti tinciuti"

Vi, e cu a via ddiri!

ziti e muli lascili suli
 

LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
PICCOLE FRASI CHE SONO RIMASTE NELLA NOSTRA MEMORIA
é una selezione di frasi tipiche in gran parte pubblicate su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementato minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

Se vuoi inserire
una eslamazione clicca qui
per inviarcela

 

Š Buccheri Antica