GRAMMATICANNU -  GRAMMATICANNU
OCCHE COSA NA 'MPARAMMU


L'articulu determinativu fimminili singulari è sempri A e u plurali è sempri I: Esempi: A mamma - I Mammi; A carusa - I carusi; A strata - I strati; A zoccula - I zocculi; A stari - I stari; A naca - I nachi; A bava - I bavi; A licaccia - I licacci - A seggia - I seggi; A fimmina - I fimmini =
Parciù l'articulu plurali maschili e fimminili a Bucchieri è sempri u stissu: E' sempri I.


L'articulu determinativu ca si usa davanti all'infinitu de verbi è sempri U, commu per esempiu: U cumannari è miegghiu do futtiri. U diri è na cosa, u fari n'autra cosa.


L'articulu determinativu pè palori maschili singulari è U, o plurali è I:
Es: U cani - I cani; U vancu - I vanchi; U stubbitu - I stubbiti; U strolicu - I strolichi; U zappuni - I Zappuni.


I PRONOMI PERSONALI

IO

iu
TU tu
LUI LEI iddu idda
NOI  niautri
VOI iautri
ESSI iddi

I NNUMMIRI

1 unu 11 unnici 21 vintunu 40 quaranta
2 dui 12 durici 22 vintidui 50 cinquanta
3 tri 13 tririci 23 vintitri 60 sessanta
4 quattru 14 quartoddici 24 vintiquattru 70 settanta
5 cinqu 15 chinnici 25 vinticinqu 80 ottanta
6 siei 16 sirici 26 vintisiei 90 novanta
7 setti 17 riciassetti 27 vintisetti 100 centu
8 ottu 18 riciottu 28 vintottu 1000 milli
9 novi 19 riciannovi 29 vintinovi 10.000 decimila
10 deci 20 vinti 30 trenta 100.000 centumila

GRAMMATICANNU  GRAMMATICANNU
OCCHE COSA
NA 'MPARAMMU
A Cura di Salvatore Terzo

 

 

© Buccheri Antica