LE ESPRESSIONI TIPICHE BUCCHERESI -
FRASI CHE NON DIMENTICHEREMO MAI!


A iaddina ca camina, porta a vozza china

a 'nculu o gguvernu!

Acqua davanti e ventu d'arrieri...

Ammuccia, ammuccia, ca tuttu pari....

ancura c' Ú suli a Militieddu " !.
( abbiamo ancora tempo a disposizione ).

appuoi a mula sciugghi!

Beddu sciaqquatunazzu

Biddizzi e ricchizzi, nun si ponu ammucciari

Biiii! ie cchi sempri davanti si!

Carta mi canta ' ncannuolu !

Caura e bbugghenti

C'Ŕ erba all'ortu ca risuscita u mortu

Chi nun' ha vistu scecchi a fiera???

chi nun'ha vistu razia i Ddiu?

Chi ucca duci ca jai...

Chidda ni sÓ chi¨ assai di 'na scecca zoppa.

Chisti su tempi tristi... Cu sa' commu ni finisci..

Chiuri ssa porta, ca trasi nvilenu...

Ci acchianÓ a nirb¨sa.

Ci surÓ u scagghiuni!

Ci tagghiasti all'umberto! (taglio di capelli)

cric e croc e manichi i sciaschi
(cric e croc e manichi i sascu) (cric e croc e manichi i scupa)

Cu di sceccu ni fa mulu, u primmu cauci e do suo

CumÓri, nun ancugnÓi, ca i¨ add¨mmu!"

Cumari...cumari aviti visto unne trasi' a nninna?......si cumari nna sticchiera

Cu nappe nappe de cassate i pasqua

Cu n'appi n'appi de cassateddhi i pasqua..

Cu pari c'abbenta e arriposa, porta la cruci cchiu' gravusa

Cu stimmi manna prestu ricevi

Ddiu ni 'scanza !!!

Ddu˛cu ci vuoli nu ' paccu di lin¨sa.

╚ ca nascisti che jorni ianchi, tutti i versi l'aviti ura..

E cchi sý vagghiard¨su !!!

E chi Ŕ nvilenu?

E chi parri nto bummulu, ca non ti capisci?

E chi ti ni esci da ucca.... Nvilenu!

E chissu chi iÓ 'nta testa? Canýgghia?

E' dduci commu o zucchuru

╚ inutili c'antrizzi e fai cannoli... U Santu Ŕ di marmuru e nun sura!

E quannu muoru ju affanculu a cu resta! Chi vi pari? Ca mi pigghiu pena?

Fattu no comu Diu cumanna, ma comu cumanna Diu " .
( eseguito alla perfezione )

Frisca commu na rosa

Guvernu latru...

Iai a testa cchi˙ dura di 'mmuntrissanu " !

Iai u darrieri quantu na tafaria!

Iaiu fammi! -Pigghiti m'pezz''i pani! -E commu mu manciu? Sulu? -No. manciti pani, crusta e muddicuni
(Vito Gambilonghi)


I cani tana a'mmanciare

IŔ amaru commu o velenu

I guai da pignata i sÓ a qucchira ca a rimina

I sordi nun valunu nenti, se ti manca u tanticchia i saluti

I sordi, fanu vieniri a vista all'uorbi

Ietta sancu!

Laviti a faccia, ca pari chiu bedda

Lieviti davanti

Lieviti truzzuvariu, non ci firricari tunnu

Llampu e stampu

Longu e minchiuni, curtu e malu cavatu

ma chi nun aviutu vistu scecchi a fiera.....

Ma comu nun s' ancucchia u castieddu c'a lifisa !
( riferita a " roba da non crederci ".)

massunu 'a cciuncari i manu!
oppure
tassunu 'a cciuncari i manu!

Mi chianunu i bilii, da ucca l'arma!

Mi pari ncoculu, commu ci firrichi tunnu

Mi sappi chiu' amara di na miricina

mi sciurnÓ a uccalarma

Mi vienunu i caudineddi

miegghiu fariti nu vistitu ca nvitariti a manciari

Mii... ti mittisti a zzicca!

Miiiiii..pari 'na Zzicca! !!

Mmarrittu u iornu ca t'ancuntraiu

Na' bivutu jacqua di launaru

Na manu lava l'autra e utti e dui si lavunu a facci

nammu sentutu n'autra!

Na pinna i pasta

nasciu ni ll'ebbichi ianchi!

na utata e na sbutata.....

Niesci Brasi e trasi Masi!

Nin ci ni dari assai davanti a fauci

Nun fari n'uocchiu a na pupa

Nun futti u beccu

Nun sputari ncielu, ca nfacci ti torna

O iornu nu ni' vuogghiu e notti sfardu l'uogghiu

Pani duru e cutieddu ca nun tagghia!!

Pari n'arancinu cu i pieri ( riferita a persona obesa )

Pari n'fiurinu!

pari n'surci vattogghiu!

Patri, figghiu e spiritu santu !

patri e figghiu, n'anca e n'cunigghiu!

Patri figghiu e diavulu!!.

Quannu jai a saluti, hai tutti cosi...

quannu niesci pari nu ruettu....ampinci a tutti bbanni

Quannu unu aspetta, ngnornu pari cent'anni...

Rossa ė Don'Angelu !!

S'abbia' u stiddazzu... Si muori do cauru

S'accapanu i cassateddi i Pasqua .... Vi pari ca Ŕ sempri festa?

S'allampa do friddu

Se a mmiria fossi vagghira fossimu tutti vaggharusi! !

Se nun 'nni virinmmu speriamu ca'mmanca pi 'ttia

Se sapia!

se sapia nun ti ricia nenti!

Senza jabbu, ne' maravigghia

si chi¨ scipita da pagghia de favi

Si scuprinu l'altarini..

Spara a ccu visti e anzerta a ccu nu 'mmisti

Ssa unni si cci ha stutß a lanterna !

Sta picca ncruppa

Stari che pieri sutta a tavula quatra ( pronti a mangiari)

t'a mettiri no cristamignu!

T'annÓ nno cannozzu fausu ??

Talia tu!
Espressione di meraviglia ; ma guarda un po' !!!

Tantu campai e visti! finu ca visti n'puddicinu ca tussi

Tantu va a quartara all'acqua, ca si rumpi!

Tempu e mala tempu nun dura tuttu u tempo

Testa di cardiddu

Testa pirciata

Ti canusciu di quannu caminautu cu na tranta

Ti dacissi na pinnila di subbrimatu accussi ti lievi davanti. (
Addamo Buccheri Francesca)

Ti niscý na pinna di figutu!!!

Ti pare ca ė sempri Natale e Pasqua ?

Ti scanti di ll'ummira tua...

Tummuli, tummuli sunu li guai, cu n'ha cchiu picca e cu n'ha cchiu assai

u canosci u porcu ammenz Ŕ iaddini!

U coddru t'a stuccari !

U masculu ci dissi a signorina ranni chi fai mu duni e idda ci dissi e chi u smennu pi 'ttia!

Unni chiuovi mi sciddica

Unni ci su visti nun ci vuolunu pruovi

Unni persi i scarpi u signiuri

Unni ta fattu a stati ti fai u mmernu


U patri abbunnanzia

Uorba di l'uocchi!

U˛rbu di l'u˛cchi, commu Masi.

U Signuri manna i miscuotti a cu nun javi i janchi......

 U sceccu ca sa vanta nunn'Ŕ pudditru

U sceccu vantatu si curca !

U signuri t'aiuta e a bedda matri t'accumpagna

Viri ca cari

Vota e furria, simmu sempri o stissu puntu
 

 ESPRESSIONI TIPICHE
Ú una selezione di frasi, pubblicate  in gran parte su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementato minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

 

ę Buccheri Antica