LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
PICCOLE FRASI  RIMASTE IMPRESSE NELLA NOSTRA MEMORIA

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

 
a
a bbeddu si!
a 'bbonu cchiù!
A beddi amici ca iai!
A bon'è bon'è
a buttana ca ti criá.
a buttana sempri a sciua è
A buttana? A Ciura è!
a ca scaurare u porcu?
a camina va!
A cammu fattu u surdatu ansemmule
A 'ccarutu tanta iacqua ca spuntanu i buciluni.
A ccu appartieni ?
a certu, tu iai i scoli.
A chi è chista l'ura 'i ricampariti 'n casa?
A chi è cosa a tua?!
A chi erano fatti di cartavulina
A chi fu Llampu e stampa.
A chi maravigghia!
A chi nicchi nicchi, iù sapia
A chi nnicchi e nnacchi....
A chi nu''nna vistu razzia 'i Diu! oppure A chi ''nna vistu razzia i Diu
A chi porti u sali a Usta (Augusta)
A chi signu saccu?
a chi ta'ddiri!
A chi t'avia parsu
A chi t'avia parsu babbu?
A chi ti paru babbu?
A chiddu ci piaci cunniliarisilla
a chinnicchi fari ssi cosi !
a chissu iè ampicatu ca spurazza
A chissu n'unnu vuogghiu viriri mancu mortu ndo tabbutu.
A chissu o tempu de' Zì Cicchi
a chissu picca dura!
A chista e vita ca nun si po' fari....
A chista si ca è camurria... Uogghiu virili quannu ccia' finisci, camurria buttana
A commu nunnipottimu spurigghiari
a cu avia addiri!
A cu na resi sta cunnanna
A cu nappi nappi re cassateddi ri Pasqua
A cura di murbanu ( vento impetuoso e pioggia )
A ddi tempi a fammi era pariggia!
A ddi tempi ni faciumu u bagnu 'nto vaciluni
A di unni vieni... do sciummi ranni?
A dillu tu!
A faciti spacca e lassa...
a falla a mmuzzu e comu vieni vieni....
A ffari trasiri u sceccu ppa cora ?
A iaddina ca camina, porta a vozza china
A idda nun ci apporta a facci di viniri
A iddu tanto a stari
a iù u dicia!
a lieviti davanti! -
A mancu t'affrunti!
A matinata fa a iurnata!
a mi pari na cutipilla...
a 'nculu o gguvernu!
A n'ha paura!
A 'nna curchiti
a nn'accurchiti a cuddrura
A notti fai iornu e o iornu fai notti!
a 'ntrapunura.
A nun n'hai chiffari?
A pa 'cca mura nun ni uogghiu
A pasta mi vinni caddaruta
A pisala bona!
a 'ppanza all'aria
A ppuoi a mula sciuogghi.
a quannè ca ccia finiti? - A quannè caccia finisci
A quannu a quannu...
A quannu sì accomutu!
A quannu ti piaci!
A razzia 'i Diu nun si ietta!
a sciasti? ( l'hai trovata ?)
A scola s'a caliá !
a sintisti a campaniata
A spertu si...
A spurigghiari i lizzi 'i l'autri sì latinu!
A st'ura t'arricampi? Ma unni ha stau?
A ta stai facennu na bedda spagghiata..
A testa dura l'hai
A testa sempri a na banna l'ai!
A ti pari ca i cosi si fanu co çiuscia? Oppure co sciusciu
a ti pari c'avimmu sordi arruggiati!
A tinchitè
a tu falla arrivari da ritta!!!
A tu ha taliari!
A turnari ncasa prima ca sicca a sputazza
A uliva ancura è commu l'agghia!
a uogghiu commu simmu misi ?
A uogghiu virili quannu vi cala tanticchia di giuriziu..
A va perditi
A vaaa..... finíscila
A vacca manza rumpi a stroppa.
A viri cu sciunna!
A viri unni ti na 'nnari
A vossinni
A vuoi finiri,si na camurri'a!
A vurpi quannu nun potti arrivari nda racina dissi ca iera iaria!
A zzicca ti mittisti!
A... a miegghiu tu si..!
A... chidda ià u tuppu tisu
A.... dduocu c'è u zzìttiti!
Abbannunicci u pinsieru ca è tempu persu!
Abbenta tanticchia, non puoi abbintari?
Abbiiti nti na praia a chiana
Abbruciasti tu l'acqua de' canali ?
Abbucculu sù panaru!
a'bbuttana i ta'ssuoru!
Accattimmuni quattro calacausi.....
Accautelati!
Acchiànunu i bbìlii !
Acchi'ura arriva l'autubussu i gulinu?
Accura c'antappi!
Accura, ca cci fa a risìbbila!"
Accura, camina cantu cantu.
accussì fraccu ca pari u Cristi a cullonna.
Accussí, iddu sa canta e iddu sa sona
Acqua davanti e ventu d'arrieri...
Acussi unni viri e unni sbiri
addumanna a chiddu ddà!
addumma sa luci cannurbaiu
Ahi lalè
ahi lallà!!
Ahi maccarruni
ahi paracqua!
Ahi raccioppu!
aiorna e scurisci e simmu sempri a na' bbanna!!!
Aiura!
allenti macari nu battagliuni di surdati
Allicca sarda
allìcchiti u piattu!
Allura chiuri u ccettu e appuntidda a porta e chiurimmila ccà!
Amara comu tossucu
amaru cu cià 'ngagghia !
Amaru cu l ha i rannili nta vigna
Ammentaccilla a n'autru!
ammenu ca nun manci pasta suca u bruoru
ammuccamu lapuni!
Ammuccia ammuccia ca tuttu pari
Ammuninni a circari ntuppatieddi
Ammuninni a cuogghíri babbaluci
ammutti u fummu ca sdanca
Ampastaiu na pinna 'i pasta
Ampinci a tutti banni comm'e' ruvetti
Ampingi sempri, commu nu ruettu
anciarrasti comu o surci na surciera
Ancupuniti ca t'arrifriddi!
ancura c' é suli a Militieddu " !.( abbiamo ancora tempo a disposizione ).
Ancura c'a vistu!
Ancura ccà sì?
Ancura c'ha vistu?
Ancura pieri pieri sì a st'ura?
a'nna curchiti a cuddura!
A'nna ggiocchiti!
a'nna niesciri primma o puoi!
annabbuschiti u pani
annaccuccheti o scuru va!!!!!
Annaccurchiti ca iai sonnu
Annachiti!
Ann'aggiocchiti!
Annappigna l'acqua o bbullimentu!
Annari a ufra a virriri visti
annasciusciti u nasu
Annata ricca e massaru cuntenti!
Annativinni a rracciuppiari!
Annava a scola sulu pì cauriari a seggia
Annurbaiu!
anveci di aggiustari sconzi
Anzamai u diavulu....
Anzapuniti a facci.
appa passari di caltagiruni chissu
Appara i manu!
appena finimmu chista!
appuoi a mula sciuogghi!
Appuoi ni facemmu i cunti !
Appuoi ti n'adduni!
Appuoi tu cià ncarcari ppi forza i chiovi
Appuòi virimmu
appuoi...a mula sciugghi
arapì a vucca quantu o funnucu da Papacchia !
Armali i saia.
Arrappila 'nculu
Arrassu da conca ca ti spuntunu i jattareddi
Arricampiti ca e ura i mangiari!
arricampiti i pupi e vattinni.
arricampiti ncasa pezzu di strataria
arricugghiemu i stigghi, ca a ffari cuntu ca spunta a scala di s. Jabbucu.
arricugghiemuni e' casi !
arrisinaiu!
arristaiu amminchialuta
arristaiu ampizza!
Arristatti 'n pizzu? = non ti sei saziato?
Arritiriti primma ca scura!
Arritiriti!
Arrivá.....Patacó....
Aspetta a cu nnu spunta
Aspittimmu u manziornu
assetta a pignata.
Assettiti na bona vota!
assettiti na seggia e guai attia se ti susi ti stoccu l'anchi
Assettiti quantu parrimmu nciu!
Assimplicaiu!
Assintinaiu!
astuta ssa luci
Astutila ssà tilivisioni e fatti 'i cosi 'i scola
Attentu se t'ancagghiu... i scippi
Attia a cu appartieni !
attia attia, vieni cca
Attia cala u panaru
Attia di cu ssi figghiu?
attia furriatunnu
attia ti finisci comu o monucu ca facia cariri i favi che zzocculi
attia, di cu 'ssi figghiu tu
Attía, unni travagghi?
Attizza attizza a tannura!
Attrenta i uricchi!
Attrunzaiu do friddu, (stasira mi mettu a cuttinina i lana)
Aura ppi currìu nun ni uogghiuo cchiu.
Avia raggiuni u mottu anticu...
Avota u ccettu e appuntidda a porta ca ni curchimmu
Azzappa viddanu!
 

(VEDI ANCHE)
LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
A PROPOSITO DI ZITI E MARITATI

LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
PICCOLE FRASI CHE SONO RIMASTE NELLA NOSTRA MEMORIA
é una selezione di frasi tipiche in gran parte pubblicate su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementato minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

Se vuoi inserire
una eslamazione clicca qui
per inviarcela

 

© Buccheri Antica