IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO ITALIANO-BUCCHERESE
l'elenco è in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

Q Q
Qua:  ccà
Quadrato:  quatràtu
Quadro:  quàtru
quaggiu ccassùttu
Quaglia:  quàgghia
Qualcosa:  occheccòsa
Qualcuno:  occherùno
quale quàli
Qualsiasi:  qualeddarè
Quando:  quànnu
quanto quàntu
quarda lì talè
Quassù:  ccassùpra
quattordici quartòddici
quattro quàttru
quattrocchi che porta gli occhiali quattruòcchi
Quel:  ddù
quella dìddha
quello  dìddhu 
Quello / a chìddu, a
Quello:  chìssu
Quercia:  cèrza
questa stà
questi stì
Questione:  custiòni
questo stù
Questo:  chìstu
Qui:  ccà
Quindici:  chìnnici
Quindicina:  chinnicìna

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo clicca qui
per inviarcelo

 

© Buccheri Antica