IMPARARE IL BUCCHERESE
PICCOLO DIZIONARIO ITALIANO-BUCCHERESE
l'elenco Ŕ in costruzione ..

a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

F F
Fabbro:  firrÓru
faccende sirbýzzi
Faccendona:  fatasci¨na
Faccia:  fÓcci (facci i babbu, facci i ballata, facci 'i buttana, facci i cazzu, facci i culu, facci i cuticchia, facci i fissa, facci i minchia, facci i mmerda, facci i 'mpigna, facci 'i 'ntÓgghiu, ca si cci p˛nu addumari i p˛spiri. facci 'i scarpuniera, facci i stagnu facci i cazzu, facci i vastiedda,facci i vecchia, facci tosta, facci trapuliera e munzignara,)
faccio fÓzzu
facesti fýsti
Faceva:  facýa 
Facevano facýunu
Facoltoso:  favurt¨su
fagiolino:  fasulýnu
Fagiolo:  fas˛la
Falce:  fÓuci
falco fÓlcu
fallire sfallýri
Falso:  fÓrsu, fÓusu
Fame:  fÓmmi
Famiglia:  famýgghia
Fanciullo:  criat¨ru
fanno fanu
fannullone bacchitt¨ni
Fannullone:  macabb¨nnu
Fantasma:  fantÓsima
fantasmi, spýriti
fare la posta appustÓri
fare la posta osservare di nascosto p˛sta
Fare:  fÓri, 
farmacista spizziÓli
farro -tipo di pasta fÓrru
farsela addosso cacÓrisi
Fasciare:  anfasciÓri
fascio carico fÓsciu
fastidio camurrýa
fastidioso appiccicoso zicc¨su
fastidioso appiccicoso zzicc¨su
fatti cazzi
fattore massaru
Fave:  favuniŔddi
favore fa¨ri
Favore:  piacýri
Fazzoletto:  fazzulŔttu, 
Fazzoletto:  maccat¨ri
febbraio frţvarŘ
Febbre:  FriŔvi
feccia fŔzza
Fegatino:  fichitiŔddu
Fegato:  fýcutu
Felce:  fýlici
fercolo vara
Ferire:  struppiÓri, 
Ferlese:  firrýsi
Fermaglio:  firmÓgghiu
fermo per chiudere la porta maschŔttu
Ferragosto:  firra˛stu
ferretto per capelli firrittýnu
ferrosa (lavica) firrýgna
fesso, fessa fýssa
fessura:  spÓcca
Festa danzante:  fistýnu
festeggiamento badd˛ttu
festeggiare  per inaugurare sbagnÓri
Fetente:  fit¨su
Fetta:  fŔdda
feudi fiŔi
fiamma vÓmpa
fiammifero:  pospiru
fianco:  sciancu
fiato sciÓtu
fiato  (esclamazione di affetto) sciat¨zzu 
fico acerba scattu˛lu
fico secco passul¨ni
fico:  fýcu
ficodindia 2░ raccolta bastard¨ni
Ficodindia:  ficurýnia
fidanzata zýta
fidarsi:  firÓrisi
Fidato:  firÓtu
Fieno:  frŔnu
figliastro figghiÓstru
figlio:  fýgghiu
figlioccio figghi˛zzu
figliolo figghiu˛lu
figura:  fi¨ra
figurina ficurýna
Fil di ferro:  filifŔrru
fila filacÓta
filare filÓri
Filare: filÓgnu
Filmare:  arripigghiÓri
filo da cucire rucchiŔddu
filo spinato ritticulÓtu
Filone (pane):  fil¨ni
Fingere:  fÓri a fýnta
Finiamola:  finýmmula
finocchio selvatico finucchiŔddu
Fiocco:  sc˛cca
Fionda:  LicÓccia
fiore:  ci¨ri
Fischiare:  friscÓri
Fischietto:  friscalŔttu
fiume:  sci¨mmi
Flauto:  Friscalu˛ru
focaccia  mpanÓta
Foglia:  fu˛gghia
foglia pÓmpina
Foglio:  fu˛gghiu
fogliolina secca pamp¨gghia
folla chi¨rma
Folla:  f¨dda, chi¨rma
folle:  f˛ddu
fondaco f¨nnucu
fondere:  f¨nniri
Fondo:  f¨nnu
fontanile bucil¨ni
forare:  spurtusÓri
Forbici:  f˛rfici
forchettone:  furchitt¨ni
forcone furc¨ni
forcone trarentila
Forestiere:  frustiŔri
forma di pane vastiedda
Formica:  furmýula
fornaio: furnÓru
Forno:  f¨rnu
foro:  purt¨su
forse capÓci
forse lu˛ti luv˛ti
fortunato cul¨tu
foruncolo:  c˛cciu
frac iachŔlla
Fradicio:  frÓriciu
fragile framŔlico
Francafontese:  francafuntýsi
Francobollo:  francabb¨llu
Frangia:  frŔnza
frantoio trappýtu
Frassino:  frÓscinu
Fratello:  frÓri
Fredda:  frýdda
Fregare:  f¨ttiri, anculari
Fregarsene:  futtirisýnni
fregato:  futt¨tu
Frequentare:  pratticÓri
Fresco:  frýscu
fretta prŔscia
Frettolosa:   priscialu˛ra
friggere:  frýiri
frittata:  pisciru˛vu
Fronte:  davÓnti
Frottole:  minchiÓti
Frumento:  frummŔntu
frusta z˛tta
fucile scupŔtta
fuggire  f¨iri  (si ni fuinu)
fulmini lÓmpi 
Fumo:  f¨mmu
Fune:  c˛rda
Fungo:  f¨nciu
fuoco l¨ci
fuori fora fu˛ra
fuori nchiÓnu
fuori mano stramÓnu
furbo nfirracchiÓtu
furbo nfirriÓtu
furetto furŔttu
furfante disonesto turtÓgnu
fuso nnýmmulu
fusto zz¨ccu
fusto di piante erbacee tr¨nzu

IMPARARE IL BUCCHERESE
 

Se vuoi inserire
un vocabolo clicca qui
per inviarcelo

 

i verbi sono espressi all'infinito e participio passato

 
 

 

ę Buccheri Antica